Generaasje 4:

14. Everhardus Adams Jaarsma -->
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
sf. Adam Aukes Jaarsma en Antje Sytzes Nauta -->
x 15. Grietje Elizabeth Tilma 11-5-1922 Idaarderadiel
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
df. Pieter Lieuwes Tilma en Roelofje Dooitzes Nauta -->

1. Pieter (1923-1923)
2. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
3. Anna Tjitske (1929) x Dirk Jacobs van der Sluis -->
4. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia
5. Adam Anne (1937)

Generaasje 5:

30. Pieter Lieuwes Tilma
29-9-1866 Wergea - 22-5-1942 Snits
sf. Lieuwe Sijbrens Tilma en IJbeltje Jans Kooistra -->
x 31. Roelofke Dooitzes Nauta 28-5-1896 Idaarderadiel
29-4-1870 Earnew‚ld - 31-7-1955 Sint Nyk
df. Dooitze Jolles Nauta en Grietje Jacobs Boeijsma -->

1. Anne (1892-1967) boer yn Grou, x Jitske Wartena
2. (15.) Grietje Elizabeth (1897-1973)
3. IJbeltje (1900-1989) x Wiebe de Haan, boer yn Haskerdiken
4. Elisabeth (1902-1967) x Johannes Ramsgaard, l‚nbouwer yn Ullerup, Denemarken
5. Eelkje (1901-1981), hķsh‚ldster yn Hurup, Denemarken
6. Dooitze (1905-1973), boer yn Norring, Denemarken, x Andrea Nielsen-Englyst
7. Anna (1907-1992) x Ove Hansen, l‚nbouwer yn Taastrup, Denemarken
8. Lieuwe (1909-1991) feeh‚lder yn Snits, x Martha Braam


Roelofke Tilma-Nauta mei har bernGeneraasje 6:

60. Lieuwe Sijbrens Tilma
18-7-1826 Ginnum - 31-8-1888 Wergea
sf. Sijbren Piers Tilma en Antje Joukes de Vries -->
x 61. IJbeltje Jans Kooistra 21-10-1863 Idaarderadiel
4-3-1832 Wergea - 10-6-1902 Grou
df. Jan Hendriks Kooistra en Eelkje Jans Kooistra -->

1. Jan (1864-1868)
2. (30.) Pieter (1866-1942)
3. Jan (1869-1935) boer Żnder Grou, x Jantje van den Berg

Iebeltje Kooistra wie earder troud mei Jan Sijbrens Tilma, in ‚ldere broer fan Lieuwe.


62. Dooitze Jolles Nauta
30-1-1840 W‚ldsein - 7-1-1917 Grou
sf. Jolle Dooitzens Nauta en Roelofke Egges Veldstra -->
x 63. Grietje Jacobs Boeysma 10-5-1865 Idaarderadiel
20-1-1841 Grou - 3-2-1900 Warten
df. Jacob Jans Boeysma en Tietje Beints de Jong -->
Dooitze x(2) Elisabeth Jelles Nauta

1. Jelle (1866) x Elske Jans Bijlsma
2. Jacob (1867) x Aaltje Aukes de Boer
3. (31.) Roelofke (1870-1955)
4. Tietje (1872-1873)
5. Jan (1874-1880)
6. Elisabeth (1879-1892)Generaasje 7:

120. Sijbren Piers Tilma
26-6-1786 Ferwert - 22-6-1849 Wergea Grou
sf. Pier Jans Tilma en Eelkjen Jans van der Linde -->
x 121. Antje Joukes de Vries 21-10-1863 Idaarderadiel
24-3-1788 Jannum - 18-4-1861 Wergea
df. Jouke Pieters de Vries en Renske Alberts -->

1. Eeke (1813-1858) x Jelle Hyltjes de Jong
2. Rinske (1813) x Durk Tjerks van der Woude
3. Pier (1815-1850)
4. Aukje (1817-1859) x Anske Jurres van der Zee
5. Pieter (1818) x Japke Tjerks van der Woude
6. Jouke (1821-1890) x Eelkje Klazes Hoekstra
7. Sjoerd (1822-1871) x Jitske Jacobs van der Wei, x Geertje Sybrens Roorda
9. (60.) Lieuwe (1826-1888)
10. Hiltje (1828-1858) x Pieter Eesges Terpstra
11. Antje (1831-1831)122. Jan Hendriks Kooistra
30-11-1797 Warstiens - 21-2-1877 Wergea
sf. Hendrik Jans Kooistra en IJbeltje Johannes -->
x(1) 123. Eelkje Jans Kooistra 10-5-1827 Idaarderadiel
25-3-1799 Warstiens - 5-9-1858 Wergea
df. Jan Willems Kooystra en Wijke Annes -->
x(2) Afke Alberts van der Meulen, 3-3-1859 Idaarderadiel

1. Hendrik (1828-1857)
2. Jan (1829-1882) x Wopkjen Johannes Kooistra, x Sytsje Taedes Haarsma, boer op Domwier
3. (61.) Iebeltje (1832-1902)
4. Sytze (1839-1917) x Geertje Ydes Sinnema, boer warstiens
5. Willem (1842-1921) x Wytske Jelles Wiersma, boer Hylaard

boer op Jousma-state, Domwier


124. Jolle Dooitzens Nauta
10-8-1806 W‚ldsein - 28-5-1862 Grou
sf. Dooitzen Harings Nauta en Lysbert Sijtzes -->
x 125. Roelofke Egges Veldstra
25-1-1802 Sleat -
df. Egge Fekkes Veldstra en Trijntje Tijsses Bruinsma -->

1. Lijsbeth (1830) x Klaas Marcus Balsma
2. AEge (1832) x Antje Sietzes Sietsma x Jitske Jurjens Oldersma
3. (62.) Dooitze (1840-1917)
4. Trijntje (1845-1847)
5. Ytje (1845-1846)126. Jacob Jans Boeysma
12-4-1805 Froubuert - 23-12-1868 Grou
sf. Jan Jacobs Boeysma en Sjoukje Hiddes -->
x 127. Tietje Beints de Jong 13-12-1834 Idaarderadiel
1809 Grou - 17-3-1890 Warten
df. Beint Tjerks de Jong en Joukje Minnes -->

1. Jan (1835)
2. Jan (1836-1919) x Willemke Tjallings de Groot
3. Joukje (1838-1882) x Pieter Johannes Boonstra
4. (63.) Grietje (1841-1900)
5. Hidde (1843-1899) x Thymentje Geerts Hoekstra
6. Beint (1845-1876) x Eelkje Klazes de Haas
7. Sjouke (1847)
8. Sjouke (1850-1862)Generaasje 8:

240. Pier Jans Tilma
23-3-1755 Feinsum - 30-12-1824 Ferwert
sf. Jan Martens en Gerland Fopkes -->
x 241. Eelkjen Jans van der Linde 19-5-1782 Ferwert
5-12-1754 Suw‚ld - 3-4-1832 Ferwert
df. Jan Sjoerds en Hiltje Sijbrens -->

1. Jan (1783-1845) x Grietje Jans de Jong
2. (120.) Sijbren (1786-1849)
3. Gerlof (1789) x Jitske Everts Boersma
4. Hiltje (1792-1837) x Tjomme Jans Wiedema
5. Fopke (1795-1847) x Wytske Jacobs Roorda242. Jouke Pieters de Vries
d. 10-6-1759 Marrum - 9-8-1826 Ternaard
sf. Pyter Joukes en Renske Hattems -->
x 243. Rinske Alberts 20-5-1787 Jannum
27-11-1763 Ferwert - foar 1790
df. Albert Jans en Mentje Jenties -->
Jouke Pieters trout yn 1793 wer mei Janke Fokkes

ŕt it earste houlik:
1. (121.) Antje (1788-1861)
ŕt it twadde houlik:
2. Pieter (1793) 
3. Fokke (1796-1827)
4. Sietske (1800)
5. Jetske (1801) x Marten Lammerts Brandsma

Nammeakte De Vries
Nammeakte De Vries

244. Hendrik Jans Kooystra
25-1-1767 Warten - 1-4-1829 Warstiens
sf. Jan Harmens en Grietje Sietzes -->
x 245. Ybeltje Johannes 28-4-1793 Wergea
13-7-1772 Wergea - 26-9-1855 Warstiens -
df. Johannes Johannes en Hyke Claases -->

1. Grietje (1794-1875) x Sipke Heeres Westra, smid en kastlein Wergea
2. (122.) Jan (1797-1877)
3. Hijlkje (1799-1882) x Siepke Uiltjes Hotsma, x Yde Abes Sinnema
4. Johannes (1802-1879) x Trijntje Abrahams Kroodsma, boer Wergea
5. Sijtze (1805-1834) x Reinouw Arends Kalsbeek, boer Warstiens
6. Antje (1809-1838) x Jochum Annes Epema
7. Renske (1812-1888) x Marten Jacobs Jorna, x Lieuwe Taekes IJsselstein
8. Franke (1814-1834)

Boelguod Lj kr 6-5-1852


246. Jan Willems Kooystra
8-5-1763 Oentsjerk - 13-9-1823 Wergea
sf. Willem Sipkes en Trijntje Jans -->
x 247. Wijke Annes 28-12-1794 Warten
28-12-1773 Jistrum - 1808
df. Anne Alderts Staphorstius en Eelkjen Jouwerts -->

1. Willem (1795)
2. Trijntje (1796-1834) x Meinte Hendriks Jellema
3. (123.) Eelkje (1799-1858)
4. Willem (1801-1866) x Mintje Egberts Westra
5. Maike (1803)
6. Atje (1806-1899) x Harmen Jans van der Meer248. Dooitzen Harings Nauta
d. 6-6-1767 W‚ldsein - 20-11-1828 Teroele
sf. Haring Jelles Nauta en Trijntje Sytzes Storm -->
x 249. Lysbert Sijtzes 28-2-1793 W‚ldsein
25-5-1770 Drylts - 29-9-1826 Teroele
df. Sytse Meinerts en IJpkjen Meynes -->

1. Trijntje (1794)
2. Trientje (1795)
3. Haring (1796)
4. Trijntje (1802)
5. Trijntje (1803)
6. IJpkje (1804-1864) x Johannes Wiebes Zeinstra
7. (124.) Jolle (1806-1862)
9. Sytze (1800)


250. Egge Fekkes Veldstra
19-7-1767 Harich - 27-1-1827 Sleat
sf. Fekke Egges en Roelofke Borjes Foget -->
x 251. Trijntje Tijsses Bruinsma 19-5-1793 Wikel
d. 7-2-1768 Sleat - 11-11-1826 Sleat
df. Tijs Wijbrens Bruinsma en Lykeltje Pieters -->

1. Thijs (1799)
2. (125.) Roelofke (1802)
3. Tijs (1805-1825)


252. Jan Jacobs Boeysma
d. 2-12-1764 Stiens - 23-9-1817 Bajum
sf. Jacob Jans en Maaike Jans -->
x 253. Sjoukje Hiddes 20-5-1792 Feinsum
1770 Sumar - sept. 1808 Bitgum
df. Hidde Paulus en Ytje Eintes -->

1. Maaike (1793-1873) x Sjoerd Sipkes Hoitinga
2. Hidde (1797) x Vrouwkjen AEdes Rodenhuis
3. (126.) Jacob (1805-1868)

Yn 1813 boerefeint yn Dronryp.


254. Beint Tjerks de Jong
1768 Grou - 24-12-1835 Grou
sf. Tjerk Rintjes de Jong en Tietje Harmens -->
x 255. Joukje Minnes
8-6-1771 Beets - 23-12-1824 Grou
df. Minne Hyles en Grietje Sydses -->

1. Grietje (1802-1870) x Dirk Jans de Groot
2. (127.) Tietje (1809-1890)


Winkelman/frou yn Grou


Nei de startside