Generaasje 9:

488. Jan Harmens
6-11-1720 Duersw‚ld - foar 1777 Warten
sf. Harmen Jans en Lamke Luitjens -->
x 489. Grietje Sietzes 18-5-1749 Ryptsjerk
1726 Hurdegaryp - 11-2-1824 Warstiens
df. Sytze Willems en Maayke Hendriks -->

1. Sietse (1756-1812) x Jitske Johannes
2. Lamke (1762-1823) x Freerk Johannes Terpstra, boer Wergea
3. (244.) Hendrik (1767-1829)
4. Maaike x Theunis Jacobs Kooistra, hķsman Warstiens

De nammen fan har ‚lden komme ķt de stjerakte, mar yn de DTB gjin dochter Grietje. TIE S 19,322


Generaasje 10:

976. Harmen Jans
d. 11-5-1690 Duersw‚ld - st. nei 1734
sf. Jan Harmens en Martje Berents -->
x 977. Lamke Luitjens 16-11-1719 Weinterp
1700 Donkerbroek
df. Luitjen Wessels van de Meulen en Froukje Frankes -->

1. (488.) Jan (1720-1776)
2. Franck (1723)
3. Froukje (1725)
4. Berent (1728)
5. Martjen (1731)
6. Rentske (1734-1819) x Jan Harmens, timmerman Tytsjerk
7. Jocchem (1748)

Nei 1723 nei Fochteloo, letter wer nei Duersw‚ld.


978. Sytze Willems
fan Burgum
sf.
x 979. Maayke Hendriks ond. 15-5-1718 Burgum
d. 4-9-1695 Eastermar - foar 1741
df. Hendrick Dircks en Geeske Beerns -->

1. Aukien (1718) x Aebe Klazes, Feanw‚lden
2. Baukien (1720)
3. Baukjen (1722) x Hendrik Jeremias Jagersma, Feanw‚lden
4. Willem (1725)
5. Dieuke (1726)
6. Aaltje (1728)
??. (489.) Grietje (1726-1824)

Yn 1749 'gemeen boer' yn Hurdegaryp, yn 1728 op Burgum 9.


Generaasje 11:

1952. Jan Harmens
st. 1692 Duersw‚ld
sf.
x 1953. Martje Berents
st. 7-11-1695 Duersw‚ld
df.

1. Berend (1671)  x Lysbeth Pieters, Duersw‚ld
2. Jochem x Fettje Teunis, x Gooitske Geerts, Weinterp
3. Rins x Hendrik Lefferts
4. (976.) Harmen (1690)

28 april 1687: Jan Harmens c/ux, BBC op een zate lands te Dioerswolt, bij verkopers bewoond, van het Konincksdiept tot in de Veenscheiding ... met nog 2 jaar huringe voor de verkopers, mits jaarlijks 60 gld huur betalende, gekocht van Wolter Eebles c/ux, voor 1307 g.gld; en 4 strs;

Nei dy twa jier ferhier binne hja yn septimber 1689 fan Noardw‚lde nei Duersw‚ld kommen.


OPS 75, 791 (1695): Rekening, bewijs en reliquia troch Wolter Harmens fan Donkerbroek as kuratoer oer de bern fan Jan Berets en Martien Berents, yn bywÍzen fan Rins jans, troud mei Hendrik Lefferts en Beernt Jans, omtrint 24 jier ‚ld


1954. Luitjen Wessels (van der Meulen)
d. 12-4-1680 Donkerbroek - nei 1730 Donkerbroek
sf. Wessel Claessen en Lammechien Jelles -->
x(1) 1955. Froukie Frankes desimber 1700 Weinterp
fan Weinterp
df.
x(2) Claasje Alerts, 1708 Donkerbroek

ŕt it earste houlik:
1. (977.) Lamke (1700)
2. Wessel (1703) x Jantien N., Haule
ŕt it twadde houlik:
3. Teunis (1711)
4. Teunis (1712)
5. Pieter (1715)
6. Hendrickien (1716)
7. Pieter (1719) x Froukje Luitzens van der Meulen, Weinterp
8. Hermanus (1723-1788) x Lutske Bouwes x Antie Obbes Westra, Ljouwert
9. Liefke (1725) x Albert DaniŽls van der Meulen
1958. Hendrick Dircks

sf. Dirk Piers en Maaike Alles -->
x 1959. Geeske Beerns 2-6-1695 Eastermar

df. Beern Arends en Doetje Joukes -->

1. (979.) Maayke (1695-1740)
2. Dirk (1698)
3. Dirk (1699) x Baukje Louws, x Jeltje Cornelis, arbeider Eastermar
4. Alle (1704) x Trijntje Oedses, boer yn Burgum
5. Antje (1707) x Fokke Gerrits, Moarmw‚ld
6. Doetjte (1709)
7. Aaltje (1712)
8. Sake (1716) x Elske Gerrits, Feanw‚lden

Boer op Burgum 49 en yn Eastermar.


Generaasje 12:

3908. Wessel Claessen
1650 Easterw‚lde
sf.
x(1) 3909. Lammechien Jelles
st. 'Meuleburen' Duersw‚ld
df.
x(2) Aeltie Jans, 30-7-1689 Donkerbroek

1. Claes (1675) x Hendrickien Lubberts, Aeckinga, Appelskea
2. Jelle (1676)
2. (1954.) Luitjen(1680)
3. Jelle (1682) x Aaltje Jacobs, mŻnder Easterw‚lde
4. Roelefje (1684)
5. Antie (1690)


?? Wijtse Luitiens en Wessel Wessels dr e.l. in Dioerswolde BB&C op ľ part van 4/5 deel van een perceel land, in vorige zate, zelfde naastliggers zelfde verkopers als vorige; prijs: 131 g.gld; op 3 eerstkomende meidagen na (vanaf) 1669 te betalen 6 mei 1669.

Dirck Folkerts molenaar te Uredorp, BB&C op een huizinge en windmolen met gebruik van de plaetse in Dioerswolt bezwaard met vrij malen aan Harmen Eises zate, met zuurketel, baktroggen kabels, touwen, al wat bij de molen hoort, gekocht van de erfg van Wessel, Wijtse Luitiens, 16813916. Dirk Piers
st. Eastermar 1667/69
sf. Pier Hendriks -->
x 3917. Maaike Alles
st. Eastermar 1670/71
df. Alle Fockes Itsma en Saeck Popes -->

1. (1958.) Hendrick
2. Pope (1660)

Kuratoaren: Pieter Leukes, Fokke Alles Ytsma


3918. Beern Arends

sf. -->
x 3919. Doetje Joukes

df. -->

1. (1959.) Geeske
2.
Generaasje 13:

7834. Alle Fockes Itsma

sf. Focke Gercks Itsma en Sytske Alles -->
x 7835. Saeck Popes

df. -->

1. (3917.) Maaike
2.
Generaasje 14:

15668. Focke Gercks Itsma
st. 1629 Droegeham
sf. Gerck Rompts Itsma en Yck Bennedr -->
x 15669. Sytske Alles
1570 - foar 1620
df. Alle Oedses en Jetske Sytses -->

1. (7834.) Alle (1593)
2. Gercke (1597) x Ebel Pieters
3. Berber (1603) x Haye Rompts, x Jan Wittes
4. (8111.) Yck (1605)
5. Rins (1610-1653) x Jochem Meeuwes
6. Buwe (1620) x Lysbeth Jelgers

Boer yn Droegeham. De widdo brŻkt yn 1640 Harkema Opeinde 13, bern foar 1/3 eigner.


Generaasje 15:

31336. Gerck Rompts Itsma
1535 Buwekleaster
sf. Rompt Wijbes en Foop Gercks Itsma -->
x 31337. Yck Bennedr

df. Benne Pauckes en Ryemke Alles -->

1. Rintze
2. Siuck
3. Eelck
4. (15668.) Focke (1557-1629)
5. Rompt
6. Wibrand
7. Benne

Prokureur, not. publ. en eigner Meint Wates zate te Harkema Opeinde.


31338. Alle Oedses
1533 Noarderdrachten - foar 1599 Droegeham
sf. Oedts Alles, boer yn Suderdrachten
x 31339. Jetske Sytses

df.

1. (15669.) Sytske
Generaasje 16:

62672. Rompt Wijbes
1500 - foar 1552
sf.
x 62673. Foop Gercks Itsma
1503 - foar 1566
df. Gerck Itsma

1. (31336.) Gerck
62674. Benne Pauckes
1500 - nei 1542 Stiensgea
sf. Pauke Asinga en Reino
x 62675. Ryemke Alles

df.

1. (31337.) Yck
2. Poucke x Anna Jans, Droegeham
Nei de startside