Pietertje Dirks van der Wal
Generaasje 4:

13. Pietertje Dirks van der Wal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
df. Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra -->
x 12. Jacob Alles van der Sluis 6-5-1920 Doanjewerstal
4-3-1895 Langwar - 5-4-1951 Langwar
sf. Alle Jans van der Sluis en Antje Douwes Velde -->

1. Alle (1921) x Uilkje Hoekstra
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk (1929) x Anna Tjitske Jaarsma -->

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal
Generaasje 5:

26. Dirk Foekes van der Wal
21-1-1870 Koudum - 10-12-1950 Langwar
sf. Foeke Gerrits van der Wal en Pietertje Foekes Dijkstra -->
x 27. Geeltje Bouwes Dijkstra 28-4-1893 Doanjewerstal
10-3-1868 Diken - 20-2-1948 Boarnsweach
df. Bouwe Jolles Dijkstra en Hiltje Pieter Hijlkema-->

1. Hiltje (1894-1964) x Symen Jacob Bouma
2. (13.) Pietertje (1896-1939)
3. Grietje (1898-1987) x Dirk Freerks Zandstra
4. Bouwe Jolle (1909-1964) x Hendrika Brinkman

   

Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra,
hjirūnder mei de fjouwer bern


Generaasje 6:

52. Foeke Gerrits van der Wal
18-10-1839 Nijegea - 30-1-1877 Nijegea
sf. Gerrit Foekes van der Wal en Cornelia van der Schuit -->
x 53. Pietertje Foekes Dijkstra 12-4-1861 Doanjewerstal
11-11-1841 Langwar - 17-4-1874 Nijegea
df. Foeke Pieters Dijkstra en Jetske Dirks de Jong -->
Foeke x(2) Gooits Roosjen

Śt it earste houlik:
1. Cornelia (1862-1943) x Wytze Hoeneveld
2. Jetske (1863-1940) x Jolle Sybesma
3. Gerrit (1864-1937) x Boukje de Boer
4. Foeke Pieter (1866-1951)
5. Grietje (1868-1947)
6. (26.) Dirk (1870-1950)
7. Trijntje (1872-1944) x Jelle Postma
Śt it twadde houlik:
8. Foeke (1877-1917) x Rink Kooy

Foeke Gerrits van der Wal kaam (mei syn omke gerben Foekes van der Wal) om it libben by de skipsramp fan de 'Willem III' op de Fluessen.
Hy wie jierrenlang eigner en kaptein fan dit skip west dat de beurtfeart tusken Snits en Starum ūnderhoud, mar hie it no krekt ferkocht. It skip wie middeis om twa oere śt Snits fertrokken mei 5 bemanningsleden en 38 passazjiers oan board. Der wie in stoarm opsetten kaaam, mar de oerstek fan de Fluessen nei Galamadammen wie flot ferrūn. Mar op it ūndjippe Feitesān ūnder Aldegea HO rūn de stoamboat oan 'e grūn, it roer bruts en de skroef wegere tsjinst. It duorre oant de oare moarns foardat help mooglik wie, doe wiene 14 minsken en in soad fee omkaam.
Syn twadde frou bleau efter mei 7 bern śt it earste houlik fan Foeke, sels wie hja ek yn ferwachting. Pake Dirk kaam mei syn broer Foeke Pieter yn 'e hūs by omke en tante Dirk Foekes en Baukje Jolles Dijkstra yn Diken.

     

Foeke Gerrits van der Wal en Pietertje Foekes Dijkstra


54. Bouwe Jolles Dijkstra
28-8-1843 Diken - 10-4-1904 Langwar
sf. Jolle Bouwes Dijkstra en Geeltje Piers van der Gaast -->
x 55. Hiltje Pieters Hijlkema 9-5-1867 Doanjewerstal
10-2-1845 De Jouwer - 5-12-1907 Langwar
df. Pieter Hylkes Hylckama en Trijntje Kornelis Romkema-->

1. (27.) Geeltje (1868-1948)
2. Jolle (1869)

   

Bouwe Jolles Dijkstra en Hiltje Pieters Hylkema


Generaasje 7:

104. Gerrit Foekes van der Wal
18-1-1817 Nijegea - 19-2-1875 Sleat
sf. Foeke Ennes van der Wal en Eelkje Hendriks Mulder -->
x 105. Kornelia Annes van der Schuit 23-6-1839 Himm. Aldeferd
5-11-1815 Aldegea (HO) - 21-5-1844 Sleat
df. Anne Meijes van der Schuit en Zwaantje Jans Klijnstra-->
Gerrit x (2) Grietje Dirks van der Gaast, 19-5-1846 Sleat

Śt it earste houlik:
1. (52.) Foeke (1839-1877)
2. Zwaantje (1841) x Jan Dirks Jaarsma, x Gosse Martens Postma
Śt it twadde houlik:
3. Durk (1847) x Vogeltje Kolk
4. Eelkjen (1849-1929) x Rintje van Dijk
5. Eile (1851-1881) x Sjoukje Foekes Koopmans
6. Sietske (1852-1921)
7. Geeske (1854)
8. Gerben (1856-1944) x Trijntje Michiels Tromp
9. Trijntje (1859-1871)
10. Pietertje (1862) x Jan Gerbens van der Wal

106. Foeke Pieters Dijkstra
20-1-1798 Drylts - 10-12-1875 Langwar
sf. Pieter Sybolts Dijkstra en Grietje Feijes -->
x (1) Geeske Hanzes Zandstra, 8-6-1821 Doanjewerstal
x (2) 107. Jetske Dirks de Jong 22-5-1829 Doanjewerstal
23-2-1806 Diken - 7-12-1867 Langwar
df. Durk Rimmerts de Jong en Yke Klazes de Jong -->

Śt it earste houlik:
1. Uilkje (1822) x Evert Martens Hettinga
Śt it twadde houlik:
2. Grietje (1830) x Wijbrandus Tjeerds van der Leij
3. Dirk (1831) x Baukje Jolles Dijkstra
4. Yke (1836) x Libbe Gerrits Tjalma
5. (53.) Pietertje (1841-1874)


Foeke Pieters Dijkstra en Jetske Dirks de Jong108. Jolle Bouwes Dijkstra
17-6-1795 Follegea - 14-3-1864 Diken
sf. Bouwe Siebolts Dijkstra en Geertje Meintes Zijlstra-->
x(1) Jannesjen Pieters Hofstee 7-12-1817 Lemsterlān
x(2) 109. Geeltje Piers van der Gaast 22-5-1829 Doanjewerstal
12-1-1804 Tsjerkgaast - 14-1-1876 Langwar
df. Pier Eiles van der Gaast en Uilkje Hylkes Wierda -->

Śt it earste houlik:
1. Geertje (1821-1902) x Foeke Jentjes Dijkstra
2. Tjitske (1825-1827)
Śt it twadde houlik:
3. Jannisje (1830) x Murk Jelles Hoekstra
4. Uilkje (1832-1877) x Inne Siebes Siebesma
5. Brechtje (1834) x Pier Eiles van der Gaast
6. Baukje (1835) x Dirk Foekes Dijkstra
7. Pierke (1837-1880) x Albert Engeles Klijnsma
8. Pietertje (1839) x Klaas Annes Zandstra
9. Neltje (1841-1872) x Pier Jager
10. (54.) Bouwe (1843-1904)

Geeltje Piers van der Gaast


110. Pieter Hylkes Hylckama
22-5-1812 Westermar - 26-5-1892 De Jouwer
sf. Hylke Martens Hylckama en Hiltje Aukes Dijkstra (Bijzitter)-->
x 111. Trijntje Kornelis Romkema 19-5-1839 Haskerlān
17-1-1817 Terband - 16-7 1897 De Jouwer
df. Kornelis Romkes Romkema en Geeske Ruurds de Boer -->

1. Hylke (1840) x Anna Catherina Otto, kondukteur Amsterdam
2. Geeske (1841) x Hendrik Andries Teitsma, postiljon op 'e Lemmer
3. Auke (1843-1911) x Tjitske Foppes Huitema, lozjeminthālder Hśs ter Heide
4. (55.) Hiltje (1845-1907)
5. Korneliske (1847) x Klaas Walings Tiersma, boer Haskerhoarne
6. Uilkjen (1849) x Pier Pieters Jager
7. Wiebren (1851-1851)
8. Wiebren (1852) x Baukje Jans Holtrop
9. Marten (1853) x Jeltje Jacobus van Zandbergen
10. Pieter (1855) x Minke Hendricus de Jong apteker Swol, de Jouwer
11. Trijntje (1857-1916) x Idske Zweitses de Vries
12. Ruurdtje (1859-1934) x Foppe Minnes de Haan

Herbergier en ūndernimmer dilizjānsetsjinst.


Generaasje 8:

208. Foeke Ennes van der Wal
13-9-1793 Nijegea - 3-8-1871 Ealahuzen
sf. Enne Foekes van der Wal en Dieuwke Gerbens Groenhof -->
x 209. Eelkje Hendriks Mulder 4-9-1816 Himm. Aldeferd
11-7-1795 Nijegea - 12-3-1868 Ealahuzen
df. Hendrik Gerrits Mulder en Geeske Gerbens Groenhof -->

1. (104.) Gerrit (1817-1875)
2. Enne (1819-1861), boerefeint
3. Hendrik (1821-1874), skipper en boer, x Fenna Jolles Meinesz
4. Herre (1824-1862) x Sjoukje Harings de Koe
5. Gerben (1826-1877) x Sjoerdtje Jolles Meinesz, x Lokjen Bokkes Stoffelsma
6. Symen (1829-1881) x Trijntje Melles de Koe
7. Dirk (1831) x Eelkje Pieters Tromp
8. Gelke (1833-1915) x Rieme Klazes Bosma
9. Willem (1836-1892) x Gettje Roelofs Falkena
10. Klaas (1841-1876) x Geesje Jans Dijkstra

Foeke wie yn 1817 arbeider, letter beurtskipper en boer yn Nijegea en Ealahuzen. Doe't hja 50 jier troud wiene, libben noch 8 fan de 10 soannen, 49 bernsbern en 5 efterbernsbern.


210. Anne Meyes van der Schuit
28-8-1779 Heech - 5-2-1842 Nijegea
sf. Meye Bendix van der Schuit en Wiepkje Annes Visser -->
x 211. Zwaantje Jans Klijnstra 1-5-1803 Nijegea
30-10-1785 Sint Jānsgea - 18-7-1864 Nijegea
df. Jan Pieters Klijnstra en Arendje Gerrits de Glee -->

1. Meye (1804-1816)
2. Arendtje (1805-1867) x Jacob Uilkes Wierstra, x Rimmer Johannes Bergstra, winkelman Aldegea
3. Wypkje (1808)
4. Kornelia (1810-1811)
5. Wypkje (1813-1875) x Anne Wiegers Visser, houtseachmounder Wāldsein
6. (105.) Kornelia (1815-1844)
7. Meye (1818-1866) x Fenne Sjoerds Meinesz, Nijegea
8. Jansje (1822-1860) x Stefanus de Bock, boer Wāldsein
9. Maaike (1825-1871) x Anne Martens Visser, boer Teroele
10. Jan (1830-1862) x Trijntje Benediks Zuiderveld


Boer en feanbaas


212. Pieter Sybolts Dijkstra
d. 20-1-1765 Langwar - 11-8-1826 Langwar
sf. Sybolt Pieters Dijkstra en Foekje Bouwes Samplonius -->
x 213. Grietje Feijes (Punter) 1-6-1789 Langwar
26-12-1762 Nijeholtwolde - 8-12-1813 Drylts
df. Feije Jans en Hendrikje Jans -->

1. Sibolt (1790)
2. Hendrikje (1791)
3. Feye (1795-1830)
4. (106.) Foeke (1798-1875)
5. Afke (1801-1862), x Ynze Willems van Dijk
6. Hendrikje (1805)214. Durk Rimmerts de Jong
7-7-1783 Aldega - 14-1-1818 Langwar
sf. Rimmer Wiggles en Jetske Dirks (Hoekstra) -->
x 215. Yke Klazes de Jong 14-4-1805 Langwar
1-3-1784 Diken - 10-11-1852 Diken
df. Klaas Klazes de Jong en Antje Rudolphus Rudolphi -->

1. (107.) Jetske (1806-1867)
2. Antje (1808-1871) x Eling Kerstes Koopmans
3. Klaas (1810-1880) x Antje Jentjes Dijkstra
4. Rimmer (1812-1829)
5. Akke (1814) x Sipke Thijsses Taconis
6. Dirk (1816-1822)
7. Dirkje (1818-1886) x Albert Eiles van der Gaast

Op 14 jannewaris 1818 wie Durk mei in kollega boer (sweager Klaas Klazes de Jong) śt Diken mei in boat nei de wykmerk te Balk gien foar it ōfleverjen fan būter. Hja diene dat mei in iepen sylboat. Op'e weromreis kantele de boat troch de hurde wyn op'e Sleattemermar ūnder Wāldsein. Rźding wie net mooglik, minsken fan Wāldsein wiene yn'e tsjerketoer klommen om ien en oar te sjen. It lichem fan Durk waard 19 en dat fan syn sweager 16 wike letter fūn.


216. Bouwe Siebolts Dijkstra
2-2-1757 Tsjerkgaast - 14-6-1829 Follegea
sf. Sybolt Pieters Dijkstra en Foekje Bouwes Samplonius -->
x(1) Sytske Jans, 9-4-1870 Langwar
x(2) (365.) Aaltje Jans Knol 3-10-1784 Lemmer
x(3) 217. Geertje Meintes Zijlstra 12-7-1789 Langwar
7-11-1761 Terkaple - 8-2-1829 Follegea
df. Meint Douwes en Zwaantje Reinders -->

Śt it tredde houlik:
1. Aaltje (1790-1859) x Hendrik Jeens Siegersma, x Jacob Jans Dijksma
2. Meinte (1792-1841) x Jacobjen Martens van der Wey
3. Albert (1793-1837) x Geertje Jelles Drijfhout
4. Reinder (1794-1889) x Grietje Wubbes Blom
5. (108.) Jolle (1795-1864)
6. Douwe (1796-1848) x Doeikje Jans Slump
7. Zwaantje (1798-1882) x Jan Jans Slump
8. Pieter (1800-1818), ferdronken yn de Tsjūkemar
9. Foekje (1803-1888) x Berend Sietzes Sietsma


Bern śt it earste houlik: Sybolt, Jan (2x), Sytse
Bern śt it twadde houlik: Atte, (182.) Foeke, Sytze


218. Pier Eiles van der Gaast
29-10-1765 Wyckel - 28-1-1823 Tsjerkgaast
sf. Eile Piers van der Gaast en Brechtje Pieters -->
x 219. Uilkje Hylkes Wierda 15-5-1796 Tsjerkgaast
16-8-1769 Tsjerkgaast - 1-4-1837 Tsjerkgaast
df. Hylke Sjerps Wierda en Neltje Sytzes -->

1. Neltje (1797-1855) x Johannes Linzes Fortuin
2. Bregtje (1798-1833) x Albert Rientses Emminga
3. Eile (1802-1863) x Sietske Alberts de Groot
4. (109.) Geeltje (1804-1876)
5. Hylke (1808-1868) x Jantje Stoffels van der Goot220. Hylke Martens Hylckama
3-2-1765 Wāldsein - 12-9-1826 Westermar
sf. Marten Hylkes Hylckama en Marie Annes -->
x 221. Hiltje Aukes Bijzitter
19-9-1766 Boarnsweach - 21-9-1826 Westermar
df. Auke Pieters Bijzitter en Uilkje Pieters -->

1. Marten (1793)
2. Auke (1795-1867) x Joukje Rienks Koehoorn, x Geeske Douwes van der Zwaag
3. Marten (1797-1862)
4. Marijke (1799-1838) x Hans Jans Kooiker, komelker
5. Uilkjen (1805-1880) x Teake Murks de Groot
6. (110.) Pieter (1812-1892)

Beide ferstoarn nei de grutte oerstreaming fan 1826. Boer yn Wāldsein en Westermar.


222. Kornelis Romkes Romkema
1769 De Jouwer- 3-11-1827 Haskerdiken
sf. Romke Wybrens en Antje Uilkes -->
x(1) Trijntje Johannes, 23-1-1791 De Jouwer
x 223. Geeske Ruurds de Boer 17-7-1813 mairie Aldeboarn
1791 Eagmaryp- 4-1-1827 Haskerdiken
df. Ruurd Tjeerds de Boer en Stijntje Gerbens -->

Śt it earste houlik:
1. Romke (1791)
2. Johannes (1792)
3. Antje (1793)
4. Romke (1797) x Meintje Dirks de Vries
5. Johannes (1798) x Trijntje Ruurds de Boer, x Geertje Hanzes Terpstra
6. Berendtje (1801) x Hotze Thomas Brouwer
7. Wijberen (1803)
8. Uiltje (1806) x Jeltje Ellerts Dijkstra
9. Anna (1809)
Śt it twadde houlik:
10. Stijntje (1814-1889) x Durk Jacobus van der Veer, x Egbert Jacobs Hooisma
11. (111.) Trijntje (1817-1897)
12. Ruurdtje (1820) x Hendrik Sytzes Holtrop
13. Wybren (1823)
14. Janke (1826)

Westermeer, Terband, Haskerdijken