Pyter Joukes
Generaasje 9:

484. Pyter Joukes
? d. 19-8-1731 Sint Anne, mar 'dopeling overleden' ...
sf. Jouke Pijters en Fettje Yppes -->
x 485. Rinskjen Hattems 19-5-1754 Hallum
d. 1-7-1727 Surhústerfean
df. Hattum Eelkes en Auk Eedes -->
? x(2) Akke Pyters, 3-6-1770 Ginnum

1. Aukjen (1755)
2. (242.) Jouke (1759-1826)

PJ by houlik fan Sint Anne.


Generaasje 10:

968. Jouke Pijters

sf.
x 969. Fettje Yppes 8-5-1729 Froubuert

df.
Fettje x(1) Sybe Pytters, 18-2-1725 Froubuert

Út har earste houlik:
1. Rinske (1727) x Jan Harmens Oostvries
Út har twadde houlik:
2. Pyter (1731)
3. (484.) Pyter

Yn 1731 wurdt in Pyter berne, soan fan regter Jouke Pijters, mar dan stiet derby 'de dopeling is overleden'. Mooglik wurdt koart dernei noch in Pyter berne, mar sjit it doopboek tekoart? Nochal hipotetysk dus!


970. Hattum Eelses
d. 27-9-1696 Sumar - foar 1744
sf. Eelse Binnes en Janke Hattums -->
x 971. Auk Aedes 5-2-1718 Droegeham
st. 1744 Surhuzem
df. AEde Rinses en Rinske Jans -->

1. Aede (1721)
2. Janke (1724) x Folke Folkerts
3. (485.) Rinskjen (1727)
4. Eelse (1730)
5. Eede (1733)
6. Saakje (1735)

Wennet by Vierhuizen onder Surhuzum.
Omkes fan memmekant: Jelle Freerks en Klaas Jilles, Jouke Minnes fan heitekant, binne kurator. ACH L1 dd. 3 feb. 1744


Generaasje 11:

1940. Eelse Binnes
fan Droegeham
sf.
x(1) 1941. Janke Hattums

df. Hattum Pieters en Jansen Melles -->
x(2) Trijntje Everts 1-1-1708 Sumar
Janke x(1) Walle Jans 27-6-1686 Jistrum

1. Saakje (1689)
2. Binne x Aukje Jans, lekkenkeaper Burgum
3. (970.) Hattum (1696)
4. Janke x Jouke Minnes, boer yn Sumar

TIE M6 26, N2, reken. 11 d.d. 25 aug. 1728


1942. AEde Rinses
1670
sf. Rinse Eedes en Hiltje Hylkes -->
x 1943. Rinske Jans 1695

df. ferm. Jan Johannes en Neeltje Cornelis -->

1. (971.) Auk (1698)
2. Hiltje (1705) x Jelle Freerks
3. Fokeltje (1710) x Klaas Jilles
Generaasje 12:

3882. Hattum Pieters
st. foar 1692
sf.
x 3883. Uilkje Piers

df.
x(2) Antje Minses 1690

1. (1941.) Janke

Skuonmakker Burgum. Beide lidmaat yn 1679


3884. Rinse Eedes
1630 Surhústerfean
sf. Eede Rintses en Gryt Tomas -->
x 3885. Hiltje Hylkes
1630 Surhústerfean
df. Hylke Klazen en Fookel Annes -->

1. (1942.) AEde (1670)
2. Antie
3. Claes
4. Martien
3886. Jan Johannes
st. 1694 Surhústerfean
sf. Johannes Oedtses en Sytske Jans -->
x 3887. Neeltje Cornelis Gayckema
1634 Dokkum
df. Cornelis Egberts Gayckema en Griet Enes -->

1. Antje (1662-1718) x Jille Douwes
2. Eene (1665-1742) x Tyeltje Tyeriks Poppinga
3. Johannes x Brechtie Lammerts, bakker
4. Grietje x Ritske Rienks
5. (1943.) Rinske
6. Cornelis x Antje Roelofs

Beide leste bern net alhiel wis! Nieuwland seit ek: vermoedelijk.


Generaasje 13:

7768. Eede Rintses

sf.
x 7769. Gryt Tomas

df.

1. (3884.) Rinse (1630)
2. Tomas
3. Ael
4. Aeff x Willem Heines
5. Jentie
7770. Hylke Klazen

sf.
x 7771. Fookel Annes

df. Anne Carsts -->

1. Claes (-1683) x Antie Aetes
2. Antie
3. (3885.) Hiltje
7772. Johannes Oedtses

sf. Oedse Oedses
x 7773. Sytske Jans

df.

1. (3886.) Jan (1625-1694)
7774. Cornelis Egberts Gayckema
1603 Surhústerfean - 1645 Dokkum
sf. Egbert Teunisz en Neeltje Annesdr -->
x 7775. Griet Enes
st. nei 1661
df.

1. Ansck (1630-1661) x Goytsen Gabes
2. Egbert (1632) x Marijke Reneman, brouwer Harns
3. (3887.) Neeltje (1634)
4. Grietje (1636) x Reyn Ulbes Sybranda, bakker Harns
5. Teunis (1639)
6. Jeltje (1643)

Fan de website mei ferneamde Surhuzumers: Cornelis Gayckema sprong as 14-jierrige jonge fan de iene op de oare balke fan de nijbouwde tsjerke fan Surhuzum. Foar dizze 'balkespringer' is der sels in byld oprjochte yn Surhuzum:Grêfsktrift yn Surhuzum:
ANNO 1645 IS INDEN HEERE
GERVST DEN EERSAMEN CORNELIS EGBERTS BVRGER
EN SCHIPPER BINNE DOCCVM
OVT OMTRENT 42 JAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN
Ao 1617 CORNELIS EGBERTS VOORWAER HEEFT DESE KERCK BESPRO..EN
..WANCK..B... VAN DIE ..E BA... OP DIE ANDER .O SI. OCH ..GEN ...MALKANDER 16 BA.CKEN IN GE... 18 HOUTFOET OVERAL


Generaasje 14:

15542. Anne Carsts
st. foar 1627
sf. Carst Harmens -->
x 15543. N.N.

df.

1. (7771.) Fookel
2. Neel x Mias Jans
3. Fock? x Lamcke Jans
4. Wybe x Beitske Gabedr
15548. Egbert Teunisz
st. 1604 Surhústerfean
sf.
x 15549. Neeltje Annesdr
1557 - febr. 1604 Surhústerfean
df. Anne Siurdz en Auck N

1. Anne (1597-1661) x Neeltje Jans Wiertsma
2. (7774.) Cornelis
3. Teunis (1604) x Gepke Jurjens

Weesboeken 12-06-1604


Generaasje 14:

31084. Carst Harmens
st. nei 1607
sf.
x 31084. N.N.

df.

1. Jan x Hindrikje Eesies
2. Lysbet
3. (15542.) Anne (1580)
4. Wisse
Nei de startside