Generaasje 9:

480. Jan Martens
15-2-1728 Hegebeintum -
sf. Marten Jans en Itske Syberens -->
x 481. Gerland Fopkes 8-5-1750 Marrum
d. 25-7-1728 Hegebeintum
df. Fopke Sydses en Minke Cornelis -->

1. Marten (Stiensma) (1751) x Hiltje Jans, Marrum
2. (240.) Pier (1755-1824)
3. Ytske (1760-1831) x Hendrik Ayzes Kuipers, winkelierske
4. Fopke (1757)

Bern yn Hegenbeintum, Feinsum en Hijum berne.


Generaasje 10:

960. Marten Jans
st. nov. 1733 Blije
sf.
x 961. Itske Syberens
d. 16-9-1688 Holwerd
df. Sibren Sibes en Seeske Wouters -->
Itske x(2) Jan Dates, 31-7-1734 Marrum

1. Seeske (1723)
2. Seiske (1726-1801) x Dirk Hendriks, Marrum
3. (480.) Jan (1728)
962. Fopke Sydses

sf.
x 963. Minke Cornelis 23-11-1727 Hegebeintum
fan Hegebeintum
df. Cornelis Dircks en Aeltie Siercks -->

1. (481.) Gerland (1728)

Yn 1749 'gering boer' te Reitsum, kaptaal 600 Cg.


Generaasje 11:

1922. Sibren Sibes
fan Holwerd
sf.
x 1923. Seeske Wouters 20-5-1677 Holwerd
fan Holwerd
df.

1. Sibe (1678)
2. Frans (1681) x Kathalijne Monzes
3. Gatske (1683)
4. Wouter (1684)
5. Marijke (1686)
6. (961.) Yetse (1688)
7. Rixt (1693)
8. Sipke (1698)

Seeske Wouters waard yn 1673 yn Holwerd doopt, sil fan menniste komf wze.


1926. Cornelis Dircks
fan Hegebeintum
sf.
x 1927. Aeltie Siercks 27-5-1694 Hegebeintum
fan Reitsum
df.

1. (963.) Minke

Yn 1698 brker fan Hegebeintum 16 en 17.
Mooglike soan: Dirk x1720 Maaike Dirks,  x1730 Trijntje Dirks, hat in soan Sierk. Yn 1749 sobere boer yn Blije.


Nei de startside