Jacob Jans
Generaasje 9:

502. Jacob Jans
fan Hijum - Hallum
sf.
x 503. Maaike Jans 13-11-1763 Hijum
st. Feinsum
df.

1. Sytske (1761)
2. Klaas (1763)
3. (252.) Jan (1764-1817)
4. Jelte (1767)

█nwis. Bern doopt yn Stiens, namme mem net neamd ... En in bern foar de houliksdatum?
1756: Thomas Johannes Boeisma afkomstig van Beetgum


Nei de startside