Jan Sjoerds
Generaasje 9:

482. Jan Sjoerds
13-1-1725 Tytsjerk
sf. Sjoerd Hattums en Antie Romkes -->
x(1) 483. Hiltje Sijbrens 24-3-1754 Tytsjerk
d. 25-12-1732 Ljouwert
df. Sybren Doekes van der Linde en Eelkje Johannes Potter -->
x(2) Aaltje Symens Algera, 5-4-1761 Suwld

t it earste houlik:
1. (241.) Eelkjen (1754-1832)
2. Antje (1756)
3. Sjoerd (van der Linde) (1758-1845) x Antje Rientses Agema, Winsum
t it twadde houlik:
4. Symen (1764-1828) x Trijntje Douwes Douma, hsman under Tytsjerk
5. Sytske (1767) x Jakob Tjeerds Huizenga, Buitenpost
6. Hiltje (1770-1847) x Klaas Hendriks Alma, Wergea
7. Jaike (1773-1846) x Jakobus Fokkes Inia, x Idsert Jacobs Beekhof

De ldste 6 bern waarden doopt op 24-2-1771 yn Suwld, fiif dagen earder die Jan belidenis. De bern t it twadde houlik neame harren Alg(e)ra. TIE L dd. 27 aug. 1774, S21 198, S24 331;
Boer yn Suwld, brkte 120 pm fan stim14.

Generaasje 10:

964. Sjoerd Hattums
1691/92 Tytsjerk
sf. Hattum Sjoerds en Aaltje Wierds -->
x 965. Antie Romkes 12-3-1724 Suwld
1698 Tytsjerk - st. nei 1758
df. Romke Sytses en Dieuwke Jacobs -->

1. (482.) Jan (1725)
2. Dieuwke (1726) x Hendrik Pieters
3. Hattum (1728) x Hylkje Wilts, xAntje Oebeles, boer te Suwld

Boer en timmerman yn Tytsjerk. Brker fan Tytsjerk 36 en 26. Yn 1749 is de widdo 'een gemeene boerinne'.


966. Sybren Doekes van der Linde

sf. Doeke Johannes en Hiltje Sybrens -->
x 967. Eelkje Johannes Potter 30-3-1732 Ljouwert
2-1-1711 Warkum
df. Johannes Meies en Caatjen Johannes (RK) -->

1. (483.) Hiltje(1732-1758)
2. Jeltje (1736)
3. Doeke (1738)

Boer by it Tolhs nder Ljouwert.
TIE S23 194, S26 300, arch. St. Anthonygasthuis nr. 1092


Generaasje 11:

1928. Hattum Sjoerds
11-11-1660 Suwld
sf. Sjoerd Atses en Aske Jacobs -->
x 1929. Aaltje Wierds 8-9-1689 Eastermar
d. 28-3-1677 ldegea
df. Wierd Tjeerds en Oedske Uitses -->

1. Grietje (1690)
2. (964.) Sjoerd (1691)
3. Oedske (1694-1781) x Gjolt Folkerts
4. Grietje (1697)

Boer yn Eastermar en Suwld (stim 5). TIE S15 241 (1705)


1930. Romke Sytses
d. 11-10-1663 Suwld - 1733/35
sf. Sytse Douwes en Hylkje Arends -->
x(1) 1931. Dieuwke Jacobs
1670 Tytsjerk
df. Jacob Theunis en Antje Ambrosius -->
x(2) Aukje Douwes

t it earste houlik:
1. Sytse (1690) x Antje Klazes, Tytsjerk
2. Hylkje (1693) x Rypke Bonnes, Suwld
3. Jan (1695), Tytsjerk
4. Sipkje (1697)
5. (965.) Antie (1698)
t it twadde houlik:
6. Arend (1706-1767) boer Lytse Geast
7. Pieter (1708)
8. Dieuwke (1710) x Douwe Johannes van der Snoek
9. Neeltje (1713) x Andries Gerbens, Ryptsjerk
10. Douwe (1716) x Klaaske Dirks, x Hinke Wybrens, boer Himpens
11. Lijsbeth (1719)

Boer op 'e Lytse Geast nder Tytsjerk, stim 5. De widdo yn 1749 "een redelijk welgesteld boerinne".
TIE S16 217, 673, S18 84, S20 361, 362, 404, S21 157


1932. Doeke Johaens
1660 - st. Huzum
sf. Johaen Sakes en Jeltje Doekes -->
x 1933. Hiltje Sybrens 1690

df.

1. (966.) Sybren
1934. Johannes Meikes

sf. Meye Sybolts en Eelk Johannes Sybolts -->
x 1935. Caatjen Johannes
1585
df.

1. (967.) Eelkje (1611)
2.

Net bewiisd troch primre boarnen.


Generaasje 12:

3856. Sjoerd Atses
st. foar 1676
sf. Atse Sjoerds en Pietje Bouwes -->
x 3857. Asch Jacobs 11-4-1658 Suwld
1638 - 1720 Suwld
df.

1. Atse (1659)
2. (1928.) Hattum (1660)
3. Jacob (1664)
4. Pietje (1666)
5. Grietje (1669)

Brker fan Suwld 1 en 4. As Ast-muy yn 1711. TIE S14 118v (1695)


3858. Wierd Tjeerds
st. 1707 ldegea
sf.
x 3859. Oedske Uitses 1655
fan Koaten, d. op bel. 28-7-1677 Nijegea
df. Uutse Uutses en Aaltzen Jans -->

1. (1929.) Aaltje (1677)
3860. Sytse Douwes
1618 Suwld, doopt 1633
sf. Douwe Gerlofs en Ruurdje Tjallings -->
x(1) Geertje Jacobs, 1649 Suwld
x(2) 3861. Hylkje Arends 1-3-1656 Suwld

df. Arend Romkes en Lijsbeth Tjerks -->

t it earste houlik:
1. Jacob (1650)
2. Ruurdje (1652)
t it twadde houlik:
3. Douwe (1659)
4. Arend (1661)
5. (1930.) Romke (1663)
6. Antje (1665)
7. ?Klaas

Boer op Suwld 10, hierder tsjerkepleats.


3862. Jacob Theunis
st. 1724 Ljouwert
sf. Theunis Douwesz en Dieuwer Doedesdr -->
x 3863. Antje Ambrosius 12-4-1668 Tytsjerk

df. Ambrosius Sytses en Bauckje Pytters -->
Antje x(1) Jan Jans, mnder Lytse Geast
Antje x(2) Abe Gerloffs, 30-9-1666 Tytsjerk
Jacob x(2) Tjamkje Jans, 19-12-1697 Ljouwert

t syn earste houlik:
1. (1931.) Dieuwke (1670)
2. Sytse (1675-1753) x Berber Floris, boer Himpens
2. Theunis (1677-1743) x Dieuwke Klases, boer en koaiker Suwld
3. Willem (1679)
t syn twadde houlik:
4. Dieuke (1700) x Rouke Minses
Boer op Tytsjerk 12 en rintenier op Skylkampen nder Ljouwert.
Boedelbeschrijvingen etc. in TIE M7 82-95 (6 jan. 1696), 169, 170 (15 april 1696), 580-586 (23 maart 1698); P7 174 (1716); S14 196v, 224; S15 516; S16 73. 109, 546; S18 84, 531; S22 211.

3864. Johaen Sakes
st. foar 1680 Huzum
sf.
x 3865. Jeltje Doekes
st. foar 1680 Huzum
df.

1. (1932.) Doeke (1660)
2. Frans (1662)
3. Hylke (1662)
4. Otte (1667) x Jetske Jans, Ljouwert

Bern neamden har ek wol Van der Linde. Kurator oer de bern wiene harren neven Yme en Hessel Yntes Toutenburg. Hja wiene de soannen fan Ynte Jans en Antje Sakes.
LWL L2 d.d. 5 mei 1680; LWL L2 d.d. 9 sept. 1659 en 17 maart 1664)

3868. Meye Sybolts
d. 3-11-1650 Heech - nei 1718
sf. Sybold Franses en Aucke Teakes -->
x 3869. Eelk Johannes Sybolts att. 29-7-1671 Warkum
st. 1682 Warkum
df.
x(2) Folcu Sibbles 22-6-1684 Heech
x(3) Trijntie Rienckx 22-2-1711 Heech

t it earste houlik:
1. (1934.) Johannes
2. Auk (1673) x IJsbrand Jans Atsma
3. Sibolt (1679)
4. Sibolt (Jaarsma) (1681) x Tiet Wabes, skoalmaster Toppenhuzen
t it twadde houlik:
5. Sibble (1685) x Rixtie Pyters Fockes, Terkaple
6. Eelck (1687) x Jacob Jacobs
7. Jan (1689) x Wickien Romkes Wynia
8. Ruerdt (1693) x Franske Matheus van Lingen
9. Tietsche (1696)
10. Frans (1699)

Berte fan Johannes net yn DTB oantroffen.


Generaasje 13:

7712. Atse Sjoerds

sf. Sjoerd Atses?
x 7713. Pietje Bouwes
st. nei 1649
df.

1. Eelkje
2. (3856.) Sjoerd
3. Oebele (1633)

Yn 1614 te Suwld, 1640 op Tytsjerk 1.
Mooglike noch trije dochters: Geertje, Ytje, Romkje.
Hy krijt yn 1620 mar leafst 16 stren foar it ferfier fan de dnny TIE M1 99;
Heit? Sjoerd Atses yn 1615 neamd yn Suwld mei mooglik in broer Gjalt TIE M1 181


7718. Uutse Uutses
fan Koaten
sf.
x 7719. Aaltzen Jans

df.

1. (3859.) Oedske
7720. Douwe Gerlofs
st. 1633 Suwld
sf. Gerlof Douwes -->
x 7721. Ruurdje Tjallings

df. Tjalling Tietes en Ruurdje N. ?

1. Gerlof
2. (3860.) Sytse (1618)
3. Aukje (1620) x Wouter Jans x Jan Egberts, De Pein
4. Douwe

Boer op 'e tsjerkepleats fan Suwld. Bern allegearre doopt yn 1633.
Hat in broer Minne en in suster Eelkje.


7722. Arend Romkes
begr. 5-12-1651 Suwld
sf.
x 7723. Lijsbeth Tjerks
st. nei 1657
df.

1. (3861.) Hylkje
2. Romkje
3. ?Aukje

Eigner/brker fan Suwld 9 en 11. Erfgenaam fan Ytje Arends, Koarnjum
TIE M4 29 (1661)
Frou eigneresse fan 3/4 sate yn Suwld, tegearre mei de erven Binne Errits c.s.


7724. Theunis Douwesz

sf. Douwe Theunisz en Griet Claesdr -->
x 7725. Dieuwer Doedesdr

df.

1. (3862.) Jacob
2. Douwe
3. Doede
4. Elske
5. ?Beitske

Boer op de Lytse Geast. RK. Mooglik x(1) Rinck Fockedr, neamd yn Ryptsjerk.


7726. Ambrosius Sytses

sf.
x(1) 7727. Bauckje Pytters
st. 1658/65 Hurdegaryp
df.
x(2) Betske Sybes 16-9-1666 Tytsjerk

1. (3863.) Antje
2. Sytse
3. Pytter 4. Sijcke 5. Trijntje
Timmerman en boer yn Hurdegaryp, letter Tytsjerk.


7736. Sybold Franses
d. 11-12-1608 Heech
sf. Frans Sybolds en Hylk N. -->
x 7737. Aucke Teakes 3-12-1637 De Jouwer

df. Taeke Tiammes en Popk Hanzes -->

1. Syts (1642)
2. Tryn (1644)
3. Uilk (1645)
4. (3864.) Meye (1650)
5. Tryntie
Generaasje 14:

15440. Gerlof Douwes

sf.
x 15441. N.N.

df.

1. (77200.) Douwe
2. Eelkje x Jan Pieters, TIE S2 183,
3. Minne x Marijke N.

Yn personele ymposysje (1578) neamd, tekenet register Oostergo 1581.


15448. Douwe Theunisz

sf.
x 15449. Griet Claesdr

df.

1. (7724.) Theunis
2. Beyts x Hotse Aedsz
3. Hylck

Wenne yn Tytsjerk, TIE M3 13v (1644).


15472. Frans Sybolds

sf. Sibold Fransen -->
x 15473. Hylk N.

df.

1. Jaen (1605) x Bauk Foekes, Heech
2. (7736.) Sybold (1608)
3. Pier (1609)
4. Meye (1612)
5. Sioerd (1613)
6. Anne (1615)
15474. Taeke Tiammes

sf.
x 15475. Popk Hanzes

df. Hans Tyammes -->

1. (7737.) Aucke (1615)
2. Tyamme (1617)
3. Jaaitze (1618)
Generaasje 15:

30944. Sibold Fransen

sf. -->
x 30945. N.N.

df. -->

1. (15472.) Frans (1580)
2. Rieurd x Wypk N.
3. Sibolt x Rixt Syds
30950. Hans Tyammes

sf. Tyamme Martens en Epe Hansen -->
x 30951. N.N.

df.

1. (15475.) Popk
2. Tjeerd x Fouw Sybolts, x Jelk Tjeerds
3. Wypcke x Tietske Rommerts
4. Tiamme x Auck Heeres
5. Fouw x Simke Simkes
6. Broer (1595)
Generaasje 16:

61900. Tyamme Martens

sf.
x 61901. Epe Hansen

df.

1. (30950.) Hans
2. Eelcke x Jenne Douwes
Nei de startside