Tijs Wijbrens Bruinsma
Generaasje 9:

502. Tijs Wijbrens Bruinsma
d. 8-2-1745 Sibrandabuorren - 11-9-1808 Almenum
sf. Wijbren Foppes en Trijntien Bouwes -->
x(1) Lykeltje Pytters (Aarsen)
d. 30-4-1747 Jorwert - 3-7-1785 Sleat
df. Pieter Heerkes Aarsen en Rinske Clases -->
x(2) Aukjen Atzes, 5-2-1786 Sleat
x(3) Tjamke Galtjes, 9-9-1787 Sleat
x(4) Taetske Wijbrens, 29-3-1801 Gaast

t it earste houlik:
1. (251.) Tryntje (1768-1826)
2. Wybren (1770)
3. Pijtter (1772-1827) x Trijntje Romkes Baarda
4. Klaas (1775-1841) x Ytje Lieuwes Kingma
5. Foppe (1778-1828) x Corneleske Folkerts Dijkstra, x Klaaske Pieters Dijkstra
6. Rinske (1780-1848) x Cornelis P. Kuiper, Tsjerkwert
7. Douwe (1783-1836) x Sjuttje Folkerts Dijkstra
8. Lijkle (1785-1826) x Akke Lases de Haan
t it twadde houlik:
9. IJtje (1786)
t it tredde houlik:
10. Galtje (1789)
11. Doutzen (1791-1858)) x Gosse Gosses IJlstra
12. Wyberichje (1798) x Jelle Egberts Visser

Yn 1767 fan Starum nei Sleat, mei syn heit ynskreaun as boarger fan Sleat. Yn 1786 froedsman en boargemaster fan Sleat.
Opm.: De vader is een zoon van Foppe Claasis


Generaasje 10:

1004. Wijbren Foppes
1710 - 1783
sf. Foppe Claasis en Hiltie Gerbens -->
x 1005. Trijntien Bouwes
14-2-1723 Sibrandebuorren - 28-2-1782 Sleat
df. Bouwe Geerts and Claaske Jenties -->
Trijntien x(1) Tijs Pieters, 4-5-1738 Sibrandabuorren

1. Buwe (1742)
2. (502.) Tijs (1745-1808)
3. Buwe (1747)
4. Nyn (1749) x Sipke Tjeerdts Sytsma
5. Foppe (1751)
6. Klaaske (1753)
7?. Fokeltje (1757)
8. Fokeltje (1759) x Sybren Thomas de Boer

Boer yn Sibrandebuorren (1744) en Nijhuzum/de Gastmer (1749)
t har earste houlik hie Trijntien dochters Sijtske en Claaske (jong ferstoarn). ?Yn 1757 Fokeltje berne te Warns "De vader komt uit de Suijdermeer"?

1006. Pieter Heerkes Aarsen
d. 29-5-1712 Jorwert
sf. Heerke Pyters Aarsen en Lykeltie Hylkes Wierda -->
x 1007. Rinske Clases 26-3-1742 Wergea
11-1-1714 Wergea
df. Klaas Sijbrens en Sijtske Jans -->

1. Romkje (1743)
2. Lykeltje (1745)
3. (503.) Lykeltje (1747-1785)
4. Sydske (1748)
5. Heerke (1751) x Eelkjen Kerstes Kok
6. Klaaske (1755)

x(1) Tziedske Poules fan Baard?


Generaasje 10:

2008. Foppe Claasis
~1680 - 15-5-1766 Sibrandebuorren
sf. Claes Foppes en Reinsch Sickes -->
x(1) 2009. Hiltie Gerbens 18-3-1703 Sibrandebuorren
1682 Easterwierrum - 1720
df.
x(2) Hijlck Baukes

t it earste houlik:
1. Claes (1703-1771), 4 kear troud, skoalmaster de Gastmer
2. Gerben (1705) x Japke Willems, boer yn Tersoal
3. Sijtske (1708) x Ate Clasis (Bergsma)
4. (1004.) Wijbren (1710-1783)
t it twadde houlik:
5. Hiltie (1720) x Jan Olferts, Tersoal
6. Tietje (1723) x Jauke Pieters, Sibrandebuorren
7. Trijntie (1730)
8. Bauke (1732) x Feykjen Jans, Goaijingea
9. Murk (1736-1808) x Jetske Lazes
10. Trijntie (1739)
11. Trijntie (1741) x Jildert Idses, Poppenwier
12. Wijpk (1742-1742)

Skoalmaster yn Sibrandebuorren: "In 1720 stond hier mr. Foppe Clasen als schoolmeester en dorprechter. Hij was ongetwijfeld een zoon van de vorige meester. Blijkbaar nam hij de school alleen in de winter waar, want hij was tevens welgesteld boer. Hij huurde pastorieland, bijvoorbeeld in 1728. Hij was zeker tot maart 1752 aan deze school verbonden." (t Schoolmeesters Rauwerderhem)


2010. Bouwe Geerts
1693 - 25-3-1729 Sibrandebuorren
sf. Geert Alberts -->
x 2011. Claaske Jenties
d. 18-1-1691 Snits - nei nov. 1749
df. Jentie Ewerts en Ellbrich Gerbens -->

1. Elbrig (1719-1806)
2. Sytske (1720)
3. (1005.) Trintie (1723-1782)
2012. Heerke Pyters Aarsen
d. 1-12-1667 Jellum - 27-8-1747 Jorwert
sf. Pytter Heerkes en Pasquintie Willems -->
x 2013. Lykeltie Hylkes Wierda 8-12-1709 Jorwert
d. 27-10-1688 Jiskenhuzen
df. Hylke Sytses Wierda en Wijpkjen Marcus van Terwischa -->

1. Wypkien (1710) x Pier Gosliga, Jorwert
2. (1006.) Pieter (1712)
3. Willem (1714)
4. Romkien (1715)
5. Pasquintie (1718) x Sypke Pieters, smid yn Jorwert
6. Hylke (1721)
2014. Klaas Sijbrens

sf. -->
x 2015. Sijtske Jans
d. 5-4-1685 Wergea
df. Jan Jansen -->

1. Janke (1708)
2. Oetske (1710)
3. (1007.) Rinske (1714)
4. Janke (1718)
5. Janke (1723)
6. Zijbrig (1726)

Yn 1749 'gemeen arbeider' yn Wergea.


Generaasje 11:

4016. Claes Foppes
1655 - foar febr. 1706
sf. ??Foppe Clases, Frjentsjer
x 4017. Reinsch Sickes 9-6-1679 Sibrandebuorren
fan Gau
df.

1. (2008.) Foppe (1680-1766)
2. Sicke (1681)
3. Claeske (1684)
4. Murk (1687)
5. Lolke (1689)
6. Sicke (1691)
7. Richtx (1696)
8. Dieuwke (1697) x Leffert Oosterholt, ekskuteur yn Raerd

Yn 1680 al skoalmaster yn Sibrandebuorren.
Hypotese: Yn 1649 krije Foppe Clases en Brecht Pyters yn Frjentsjer in soan Claes. Ek Claes Jacobs en Jets Foppes, boer yn Dearsum. De ferneaming makket dit net wierskynlik.


4020. Geert Alberts
Friens?
sf.
x(1) 4021. N.N.

df.
x(2) Mincke Johannes, 14-1-1700 Sibrandebuorren

t it earste houlik:
1. Albert (1680) x Trijntje Jenties (sjoch hjirnder
2. Willem (1681)
3. Lykle (1688)
4. Jetse (1690)
5. (2010.) Bouwe (1693-1729)
t it twadde houlik:
5. Boote (1701)

Yn 1698 brker fan Tersoal 5 en 6.


4022. Jentie Ewerts
1657 Poppenwier - 25-4-1739 Sibrandebuorren
sf. Ewert Riencx en Trijn Jans -->
x 4023. Ellbrich Gerbens 26-5-1684 Sibrandebuorren
1665 Sibrandebuorren
df. Gerben Sjoerds en Claeske Jelles -->

1. Gerben (1685) x Beitske Doedes
2. Evert (1686)
3. Trijntje (1688) x Albert Geerts, Friens
4. (2011.) Claaske (1691-1749)
5. Lijsbert (1694) x Gerrit Idses
6. Rijenick(1697)
7. Maijke (1700) x Tjalling Doedes
8. Jelle (1701-1773) x Rints Gerrits
9. Hiltie (1705)
10. Sjoerd (1707)
11. Jan (1709)

Yn 1698 en 1728 foar de frou eigner fan 1/2 Sibrandebuorren 2. Yn 1698 5 pnsmiet op Clein Jetsma, Grou Yn 1698: Grytie Folperts 1/2. Yn 1728: Sjoukjen Jentjes erven 3/8, Jentie Oeges 1/8,


4024. Pytter Heerkes
1645 - 18-5-1734 Jorwert
sf. -->
x 4025. Pasquintie Willems 1665
1645 - 23-6-1739 Jorwert
df. -->

1. (2012.) Heercke (1667)

Dit pear moat omtrint 70 jier troud west wze!
Der wurdt skreaun dat Heerke in soan is fan Heercke Seerps en Griet Dircks, berne 1655. Mar dan is der al mei 12 jier heit...
Der binne mear Heerkes en Pieters yn Baarderadiel, neier ndersyk nedich. Mar de namme Pasquintje kin fansels net misse.
http://members.home.nl/henkweijer/Hijlkje.html#328

4026. Hylke Sytses Wierda
18-9-1659 Langwar - 1729 Harich
sf. Sytse Jans Wierda en Tiepkien Tyses Pekema -->
x(1) 4027. Wijpkjen Marcus van Terwischa
d. 4-11-1660 Hearrenfean
df. Marcus Goosens Terwischa en Lijkeltie Joannes -->
x(2) 1753. Aafke Sjerps Swerms 24-12-1693 Jiskenhuzen

t it earste houlik:
1. Merk (1684)
2. Sytse (1686) x Jeltje Adema, bysitter Doanjewerstal
3. Lijckeltje (1687)
4. (2013.) Lijckeltje (1688)
t it twadde houlik:
5. Sydse (1696)
6. Fokeltje (1698)
7. Sjerp (1700)
8. (876.) Sjerp (1707)
9. Johannes (1710)
10. Tjepkjen (1713)
4030. Jan Jansen

sf.
x 4031. N.N.

df.

1. Hans (1673)
2. Gerben (1676)
3. Bauck (1680)
4. Sijtse (1682)
5. (2015.) Sijtske (1685)
Generaasje 12:

8044. Ewert Riencx

sf. Rienck Jenckesz en Maycke Albertsdr -->
x 8045. Trijntje Jans 29-11-1652 Raarderhim
- foar maaije 1681 Poppenwier
df. Jan Jacobs en Bycke Byckes -->

1. Albert x Rinske Binses, boer op Tsienzerbuorren
2. Jan
3. Jacob x Siouck Hendricks, skuonmakker Drylts
4. Maycke x Douwe Meinerts, Easterwierrum
5. (4022.) Jentie (1657-1739)
6. Bijcke x Gerryt Anskes, Goaijingea
8046. Gerben Sjoerds

sf.
x 8047. Claeske Jelles

df.

1. (4023.) Ellbrich (1665)
8052. Sytse Jans Wierda
1624 - 15-5-1666 Langwar
sf. Jan Sytses Wierda en Pier Jellesdr.
x(1) Syts Symen Agedr, 22-4-1644 Langwar
x(2) Geeltje Riemers Pekema, 31-3-1650 Langwar
x(3) 8053. Tiepkien Tyses Pekema 21-11-1658 Lnbert
fan Lnbert
df. Thys Hylkes Pekema en Eefke Tiedgersdr.


Deselden as 3504. en 3505.


8054. Marcus Goosens Terwischa
1622 - foar maaije 1685
sf. Gosen Merkx van Terwischa en Wypke Meyntedr -->
x 8055. Lijkeltie Joannes novimber 1659 Skoatterln
1628 - foar 1678
df. Johannes Jurriens en Barber Cleasdr -->

1. (4027.) Wijpkjen (1658)

http://www.ourfamilysite.nl/ourfamilygen/people.php?person=09307
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I35539.php

Generaasje 13:

16088. Rienck Jenckesz
1585 Jirnsum - 1670 Jirnsum
sf. Jencke Aerntsz en Anna Dircksdr -->
x 16089. Maycke Albertsdr

df.

1. Jencke (1610) x Jets Bootes Nijdam
2. Albert
3. Jacob
4. Tiebbe x Jouck Wabes
5. Antie
6. Geertie
7. Trijntie x Lieuwe Harckes, Goutum
8. Sybrich
9. Hil x Marten Jouckes
10. (8044.) Ewert (1625)

ntfanger fam Jirnsum, boer op Jirnsum 16.
Boelbeskriuwing 14-3-1670.


16090. Jan Jacobs

sf.
x 16091. Bycke Byckes
1605 - foar 1681
df.

1. (8045.) Trijntje (1634-1681)
2. Jacob (1640)16108.

sf. -->
x 16109.

df. -->

1. (8054.)
2.
16110. Johannes Jurriens
st. 1621/28
sf. Jurrien Alberts en Lyckel Eises -->
x 16111. Barber Claesdr pr3 4-4-1613 Ljouwert

df. Claes Bouwes Siccama en Aelcke Lubberts -->

1. Jeltien (1618) x Cornelis Lambertsz
2. (8055.) Lijkeltie (1628)

Yn 1601 studint yn Frjentsjer, prokureur-postulant fan Weststellingwerf.
Yn 1614 keapje hja '3 dagmad vyterdijken' fan Wycher Geerts foar 400 phg. Yn 1628 wurde Aucke en Albert Jurriens autorisearre as mombers oer de bern fan Jannes en Berber. (GenJb 1998).


Generaasje 14:

32176. Jencke Aerntsz
1545 - 1604 Jirnsum
sf. wiersk. Aernt Jansz
x 32177. Anna Dircksdr
st. 1598 Jirnsum
df.

1. Sytse (1570)
2. Sybrich (1580)
3. Baucke (1583-1637) x Sybrich Sybrens, x Mincke Minnesdr, Raard
4. (16088.) Rienck (1585-1670)
5. Trijn (1588)
6. Womck
7. Jan (-1632)
8. Willem32220. Jurrien Alberts

sf.
x 32221. Lyckel Eises

df.

1. (16110.) Johannes
2. Aucke
3. Albert
4. Reinthien

Doarpsrjochter fan Wolvegea
Op syn fersyk wurdt Reinthien nder kuratele pleatst, de kastleins moatte him koart hlde.


32222. Claes Bouwes Siccama
st. nei 1615
sf. Buwe Ritsckes Siccama en Barbara Taekema -->
x 32223. Aelcke Lubberts

df. Lubbert Lyckles en Berber Dircks -->

1. Buwe x Trijncke Lamberts, Ljouwert
2. (16111.) Barber
3. Lubbertus x Anna Jan Harmensdr, advokaat Hof fan Frysln

Siktaris kriichsgerjocht Ljouwert.


Generaasje 15:

Sjoch foar 64444 en eardere generaasjes op de site Stamboom Jellema. Oer 64446 en syn heit is folle mear te finen yn de publikaasje fan Paasman oer de famylje Lycklama Nijeholt yn it Gen. Jierboek fan 1998.

64446. Lubbert Lyckles
~1505 - 1561
sf. Lyckele Ebelens en Johanna N.
x 64447. Berber Dircks Peaske 1547

df. Dirck Freercks, grytman fan Idaarderadiel

1. (32223.) Aelcke

Grytman fan Weststellingwerf 1533-1558 as opfolger fan syn heit.


Generaasje 16:

128892. Lyckele Ebelens

sf. -->
x 128892. Johanna N.

df. -->

1. (64446.) Lubbert
2. Meyne Lyckles Nijeholt x Hylck Terwisga, deputearre, riedshear Hof

Yn 1510 is 'Licla Hebelus van Stallingwarff' yn funksje as grytma. Syn hs yn Nijeholtpea soe yn de St. Andrysnacht 1514 plondere wze troch Geldersken en it jier dernei op St. Anthoniusdei fbaad. Yn 1517 wurdt er oansteld as grytman fan Skoatterln en in diel fan Stellingwerf. In jier letter fine wy him by de ballingen dy't underhlden wurde troch de Bourgondirs.


Nei de startside