Minne Hyles
Generaasje 9:

510. Minne Hylles
d. 27-9-1738 De Pein
sf. Hylle Minnes en Jouk Jans -->
x 511. Grietje Sytses 26-10-1766 Rottefalle
d. 21-12-1738 Aldegea - 9-1-1817 Beetstersweach
df. Sijtze Sierds en Griet Baukes -->
Grietje x(1) Sjoerd Hindriks

1. Hylle (Westra) (1767-1828) x Antje Arends
2. (255.) Joukje (1771-1824)
3. Sijtske (1775-1798) x Geert Aukes
4. Sied (Westra) (1778-1853) x Geertje Willems van der Burg, arbeider Drachten
5. IJnske (1781)Generaasje 10:

1020. Hylle Minnes
d. 21-5-1717 Eastermar - foar 1752
sf. Minne Hylles en Inske Ruurds -->
x 1021. Jouk Jans 17-11-1737 Jistrum

df.

1. (510.) Minne (1738)

Ruurd Minnes en Klaas Hendiks kuratoaren.
TIE L d.d. 9 okt. 1752, M16 348

1022. Sijtze Sierds
d. 5-10-1709 De Pein
sf. Sierd Clases en Griet Wopkes -->
x(1) 1023. Aaltje Joukes, pr1 21-2-1733 Aldegea
x(2) Grietje Baukes 2-2-1738 Aldegea

df.

t it earste houlik:
1. Joucke (1735)
2. Folkie (1737)
t it twadde houlik:
3. (511.) Grietje (1738-1817)

Yn de stjerakte fan dochter Griet stiet "Griet Sijtzes, oud acht en zeventig Jaar, weduwe wonende te Beetsterzwaag, dochter van Sijtze Sierds en Aaltje Joukes", mar hja is sjoen har doopdatum t it twadde houlik! En har namme suggerearret dat har mem flak nei har berte stoarn is.


Generaasje 11:

2040. Minne Hylles
st. foar 1741
sf.
x 2041. Inske Ruurds 9-2-1716 Eastermar
d. 12-8-1683 Noarderdrachten
df. Ruurd Tjeerds en Baukje Binnes -->
Inske x(1) Rapke Ritskes, 20-11-1701 Eastermar (7 bern)
Inske x(3) Oebele Sybrens 2-1-1741 Jistrum

1. (1020.) Hylle (1717)
2. Antje (1719)
3. Ruurd (1722) x Wytske Oebeles

Boer op Eastermar 12, letter Jistrum.
TIE M13 251, M16 348, S17 99, S22 419


2044. Sierd Clases
d. 7-7-1672 Eastermar
sf. Claas Sierds en Martjen Sjoerds -->
x(1) 2045. Griet Wopkes
d. 24-12-1676 De Pein
df. Wopke Fokkes en Froukje Hinnes -->

1. Wycke (1707)
2. (1022.) Sijtze (1709)
3. Wopke (1712)
4. Marten (1714)
5. Halbe (1716-1781) x Lysbeth Coopmans x Antje Jans , Alkmaar en Hoorn
6. Martsen (1718)
7. Foekjen (1721)

Yn 1705 lidmaat yn De Pein, yn 1730 yn Eastermar.


Generaasje 12:

4082. Ruurd Tjeerds
fan Garyp
sf.
x 4083. Baukje Binnes nd. 13-5-1682 Garyp
fan Aldegea
df. Binne Jochums en Ynske Eelkes -->

1. (2041.) Ynske (1683)
2. Sytske (1685)
3. Antje (1687) x Eerd Engberts, Jistrum
4. Gerlske (1690)
5. Rinske (1692)
6. Aukje (1695)
7. Bintje (1697)
8. Maaike (1700)

1701 N.Drachten, 1703 Garyp, 1707 Ikkerwld


4088. Claas Sierds
st. foar aug. 1709
sf.
x 4089. Martjen Sjoerds
st. nei aug. 1709
df.

1. Sjoerd (1668)
2. Joukje (1671)
3. (2044.) Sierd (1672)

Yn 1667 tegearre lidmaat op 't Feen, letter 'in de buyren' fan Eastermar.


4090. Wopke Fokkes

sf.
x 4091. Froukje Hinnes 28-2-1675 De Pein

df.

1. (2045.) Griet (1676)
2. Halbe (1680)
3. Tjets (1689)
Generaasje 13:

8166. Binne Jochums

sf. Jochum Oebeles en Rinske Jans -->
x 8167. Ynske Eelkes 1659 Garyp

df.

1. (4083.) Baukje
2. Eelke x Hinke Cornelis, x Aukje Jacobs, boer yn Garyp

TIE M3 152


Generaasje 14:

16332. Jochum Oebeles
1595 Garyp - foar 1661
sf. Oebele Jochums en Lolkje Binnes -->
x 16333. Rinske Jans pr3. 10-2-1617 Tytsjerksteradiel

df.

1. (8166.) Binne
2. Hinke x Wymer Oeges
3. Baukje x Here Rienks

Yn 1640 boer op Garyp 46.
Kurator foar bern fan Edse Hessels en Frytsen Jans TIE M3 180, M4 27v


Generaasje 15:

32664. Oebele Jochums

sf. -->
x 32665. Lolkje Binnes

df. -->

1. (16332.) Jochum (1595)
2.

Echtelieden yn 1613.
TIE S1 101v, 135 (vermeld als Loll resp. Lod Binnedr


Nei de startside