Anne Alderts
Eins alle gegevens ˘fkomstich fan de site fan Sake Wagenaar

Generaasje 9:

494. Anne Alderts Staphorstius
d. 12-6-1740 Sumar - 14-11-1813 Jistrum
sf. Allardus Johannes Staphorstius en Attje Jans -->
x 495. Eelkjen Jouwerts 1769
6-9-1734 Jistrum - 1763 Jistrum
df. Jouwert Ouwes en Aatje Jannes -->

1. Aatje (1770-1848) x Hendrik Siedses, weinmakker Burgum
2. (247.) Wijke (1773-~1808)
3. Jouwert (1776-1828) x Rigtje Martens, arbeider yn Lekkum


Generaasje 10:

988. Allardus Johannes Staphorstius
d. 19-8-1694 Garyp - 1755/56 Burgum
sf. Johannes Staphorstius en Antje Jelles Wetzentius -->
x(1) Jouckien Auckes, 19-12-1717 Garyp
x(2) 989. Attje Jans 9-5-1734 Garyp
d. 31-7-1712 De Pein - 31-3-1789 Burgum
df. Jan Annes en Trijntje Annes -->

1. Trijntje (1735)
2. Jan (1737-1813)
3. (494.) Anne (1739-1813)
4. Trijntje (1743) x Beern Ekkes, kleanmakker Burgum
5. Jelle (1749-1823) x Jeltje Gerrits Veenstra

Yn 1749 in 'gemeen boer' yn Sumar, yn de spesykohieren ek mei besit yn Burgum.


990. Jouwert Ouwes
d. 21-8-1692 Jistrum - 1757/58 Jistrum
sf. Ouwe Jouwerts en Trijntje Nannes -->
x 991. Aatje Jannes 24-10-1717 Jistrum
st. 1758/59
df.

1. Wyke (1718)
2. Johannes (1721-f.1796) x Baukjen Joukes, boer yn Koaten
3. Trijntje (1725-1810) x Rinse Tjibbes, Burgum
4. Ouwe (1727)
5. Eelkje (1729)
6. Ouwe (1730-1812) x Beitske Rinses Reijtsma, x Fettje Potter, doarpsrjochter Jistrum
7. (495.) Eelkje (1734-1763)

Boer en doarpsrjochter Jistrum.


Generaasje 11:

1976. Johannes Allardus Staphorstius
8-9-1654 - 10-6-1696 Garyp
sf. Allardus Johannes Staphorstius en Jilducke Saarda -->
x 1977. Antje Jelles Wetzentius 11-1-1680 Garyp
d. 4-9-1653 Harns - 1739 Garyp
df. Jelle Cornelis Wetzentius en Neeltje Michiels -->

1. Jildu (1680-1699)
2. Neeltje (1683-1718)
3. Jelle (1685-1685)
4. Jelle (1686-1753) x Grietje Romkes, boer yn Garyp
5. Janke (1689-1707)
6. Trijntje (1691-1777) x Wymer Gioldts, boer yn Garyp
7. (988.) Allert (1694-1755)

Predikant yn Garyp fan 1679 oant 1696, studearre yn 1674 yn Frjentsjer. Hy komt troch ferdrinking om it libben.


1978. Jan Annes
1677 - 1714 De Pein
sf. Anne Wybes en Syts Wisses -->
x 1979. Trijntje Annes

df.

1. Antje (1711)
2. (989.) Attje (1712-1789)
3. Jancke (1714)
1980. Ouwe Jouwerts
st. 1727/28
sf. Jouwert Sybrens en Wyk Ouwes -->
x 1981. Trijntje Nannes 1-11-1691 Jistrum

df. Nanne Foppes en Antje Taekes -->

1. (990.) Jouwert (1692-1757)
2. Nanne (Ooseterhof) (1696), bysitter Jistrum
3. Sybren (1699) x Trijntie Geerts, Eastermar
4. Foppe (1704)

Einierde boer, doarpsrjochter en űntfanger Jistrum


Generaasje 12:

3952. Allardus Johannes Staphorstius
1628 Zwaag (NH) - 28-2-1679 Garyp
sf. Johannes Staphorstius en Trijntie Alles -->
x 3953. Jilducke Saarda 14-1-1654 Warkum
13-11-1618 Boalsert - foar febr. 1673 Garyp
df. Suffridus Scipionis Saarda en Tjitske Oenes Bangama -->
Jilducke x(1) Anne Ipis Algera, 1644 Warkum

1. (1976.) Johannes (1654-1696)
2. Tietske (1658-n.1712) x Saeckle Freercks, skoalmaster Deinum
3. Jancke (1660-1661)

Predikant yn Garyp fan 1657 oant 1679, studearre yn 1646 yn Frjentsjer.


3954. Jelle Cornelis Wetzentius
d. 16-4-1626 Harns - 1672 Harns
sf. Cornelis Jeltes Wetsens en Antje Jelles -->
x 3955. Neeltje Michiels 2-3-1651 Harns
st. jann. 1675
df. Michiel Gabbes en Liefke Wytzes -->

1. Cornelis (1652)
2. (1977.) Antje (1653-1739)
3. Liefke (1655) x Laes Lasen Hannama, froedsman Harns
4. Michiel (1657)
5. Siucke (1659) x Gerrit Acker, notaris Harns
6. Michiel (1661) x Ida Quicklenburg
7. Attje (1662-1695)
3956. Anne Wybes

sf.
x 3957. Syts Wisses 31-2-1661 Nyegea

df.

1. (1978.) Jan (1677-1714)
3960. Jouwert Sybrens
st. foar 1682
sf. Sybren Jans en Yts Foockes -->
x 3961. Wyk Ouwes
st. 1705/08
df.

1. (1980.) Ouwe
2. Yets x Meynte Boeles, Twizel
3. Saeckjen x Tierck Fookens, Eastermar
4. Sybren x Sjoertje Sytses, keaman en skipper

Einierde boer yn Jistrum.


3962. Nanne Foppes

sf. Foppe Nannes -->
x 3963. Antje Taekes
st. foar 1674
df.
Nanne x(2) Sybrigh Sygers, 30-3-1684 Jistrum

1. (1981.) Trijntje
Generaasje 13:

7904. Johannes Nicolaus Staphorstius
1600 Ljouwert - 5-9-1652 Warkum
sf. Nicolaus Staphorst en Maycke Jans van Benthem -->
x 7905. Trijntie Alles 16-10-1625 Ljouwert
d. 29-10-1609 Ljouwert
df. Alle Dircx en Jancke Hendricx Schellingh -->

1. (3952.) Allardus (1628-1679)
2. Nicolaus (1630)
3. Theodorus (1635) x Tzietske Jans
4. Hendrick (1639)

Yn 1619 yn Frjentsjer ynskreaun as medysk studint, mar dochs predikant wurden. Stiet earst yn 1622 as kandidaat yn Zwaag, nei 1630 te Hensbroek en Obdam, fan 1637 ˘f yn Wormer. Fan 1641 oant 1652 stiet hy yn Warkum.
Dŕr hat er in heechrinnende r˙zje mei syn kollega-predikant en wurdt er skrast fanwege finansjele malversaasjes! Sjoch foar in ˙twreid ferhaal op de site fan Sake Wagenaar.


7906. Suffridus Scipionis Saarda
1583 - foar jann. 1626 Boalsert
sf. -->
x 7907. Tjitske Oenes Bangama 2-6-1611 Boalsert
st. foar jann. 1626 Boalsert
df. -->

1. Tettie (1613-1645) x Jan Jans, Boalsert
2. (3953.) Jilducke (1618-1673)

Advokaat oan it Hof fan FryslÔn. Fan him is in album amicorum bewarre bleaun mei ek biografyske oantekeningen oer de famylje Staphorstius.


7908. Cornelis Jeltes Wetsens
fan Dokkum
sf. -->
x 7909. Antje Jelles 13-11-1617 Boalsert

df. ? Jelle Sybrens en Siow Dueckes -->

1. Jelte (1620) x Aeltie Dircks Harderwyck
2. Siou (1623) x Jan Wibbrens
3. (3954.) Jelle (1626-1675)
4. Sybren (1627)
5. Cornelus (1628)
6. Cornelus (1634)
7. Cornelis (1636)


Froedsman yn Harns.


7910. Michiel Gabbes
1594 Harns - foar jann. 1640 Harns
sf. -->
x 7911. Liefke Wytzes 28-2-1618 Harns

df. -->

1. Tryn (1618)
2. Wytse (1621) x Tiesck Hessels
3. Tryntie (1624-1640)
4. (3955.) Neeltje (1630)
5. Dijrck

Grutskipper em skipstimmerman, Harns.


7920. Sybren Jans
st. 1646/47
sf. -->
x 7921. Yts Foockes
st. 1646/47
df. -->

1. (3960.) Jouwert
2. Saack x Gerck Meynts, boer yn Jistrum
3. Jan, FeanwÔlden
4. Andries, Jistrum
5. Teecke x Sincke Ouwes, Jistrum

Einierde boer yn Jistrum.


7924. Foppe Nannes

sf. -->
x 7925. N.N.

df. -->

1. (3962.) Nanne
Generaasje 14:

15808. Nicolaus Staphorst
1570 Emden
sf. Jasper Staphorst en Machteld Joesten -->
x 15809. Maycke Jans van Benthem
1573 Ljouwert - 1642 Warkum
df. Jan Bernardus van Benthem en Ricxt Sijmons -->

1. Machtel x dr. mr. Joannes Coumans, sekretaris LemsterlÔn
2. Caspar (1594-1679) x Maria Keuvens, predikant yn Edam en Dordrecht
3. (7904.) Johannes (1600-1652)
4. Ricxt (1603)
5. Claercke (1605) x Egbert Winshemius, capitein
6. Ester (1608) x Hajo Joachim Hammama, predikant
7. Abraham (1610)
8. Susanna (1612) x Jan Sickes, kistemakker Ljouwert
9. Aabram (1614)
10. Aabram (1615), kollekteur fan belestingen

Yn 1593 boarger fan Ljouwert, ˘fkomstich fan Emden. Bewennet in hűs yn de Oost-Minnema espel mei trije skoarstiens.
Op dizze side in moai ferhaal oer de syktocht nei de D˙tske foarÔlden, dy't ˘fkomstich binne ˙t it doarp Staphorst yn Nedersaksen.


15810. Alle Dircx
1580 Ljouwert - 21-11-1620 Ljouwert
sf. Dirck Alles en Aeff Douwes -->
x 15811. Jancke Hendricx Schellingh
1582 Ljouwert - nei 31-5-1633 Ljouwert
df. Hendrick Schellingh en Tryn Jansdr. Mastricht -->

1. Trin (1607)
2. (7905.) Trincke (1609)
3. Aeff (1611) x Freerck Regnerus Hachtingius
Generaasje 15:

31616. Jasper Staphorst
st. 1570/74
sf.
x(1) Nieltien Arians Brander
x(2) 31617. Machteld Joesten 1570 Emden

df. Arian Brander -->
Machteld x(2) Hans Arians Brander, fÔd oer de bern
┌t it earste houlik:
1. Peter
2. Nieske
┌t it twadde houlik:
3. (15808.) Nicolaus (1570-1618)

Boekbiner yn Emden. Op dizze side in moai ferhaal oer de syktocht nei de D˙tske foarÔlden, dy't wierskynlik ˘fkomstich binne ˙t it doarp Staffhorst yn Nedersaksen.
Der is in boekekatalogus bewarre bleaun fan al syn ˙tjeften ˙t 1567

31618. Jan Bernardus van Benthem
st. jann. 1607 Ljouwert
sf.
x 31619. Ricxt Sijmons

df.

1. (15809.) Maycke (1573-1642)

Wynkeaper en ammunysjemaster. Bewenne in grut hűs mei 12 skoarstiens oan de Voorstreek. It kafee Benthem wie om 1600 hinne ien fan de fernaamste herbergen fan Ljouwert


31620. Dirck Alles

sf. -->
x 31621. Aeff Douwes

df. -->

1. (15810.) Alle (1580-1620)

Yn 1608 krijt Jan Dirckx yn Ljouwert in Alle.


31622. Hendrick Schellingh

sf.
x 31623. Tryn Jansdr. Mastricht

df.

1. (15811.) Jancke (1582)
2. Anna (1584) x Berent Pieters, x Dominicus Winsemius
3. Trijntie (1586-1653) x Pieter Rieurdtszn

Skriuwer fan hopman Idzerd van Groustins. Yn 1590 boarger fan Ljouwert. Testamint 23-8-1603.


Nei de startside