Lyk as by alle foarÔlden ˙t Tytsjerksteradiel in soad ˙t de bestannen fan Pieter Nieuwland helle.

Generaasje 9:

486. Albert Jans
1730
sf.
x 487. Mentje Jenties
d. 2-3-1732 Hegebeintum
df. Jantien Aukes en Doetie Ubles -->

1. (243.) Rinske (1763)
2. Jan (Albertsma) (1766-1828) x Sepkje Ritskes x Fopkje Arjens Keizer, gernier Ferwert
3. Lieuwe (1776)

De ˘fstamming fan Albert is noch net d˙dlik:
Yn 1752 krijt yn Burdaard in Lieuwe Jans in soan Albert...
1755: Albert Lieuwes krijt soan Jan, Sibrandahűs
Yn 1749 krijt Auke Jentjes yn Ferwert in dochter Mentje
1683: Jan Alberts x Trijntje Lieuwes, Westdong., mei neikommelingen op it AmelÔn: http://stamboomwiltjer.nl/Bielleveld.htm


Generaasje 10:

974. Jantien Aukes
1700 - 1770 Lichtaard
sf.
x 975. Doetie Ubles
d. 25-3-1701 Rinsumageest - 1784 Lichtaard
df. Uble Lieuwes en Ybeltje Ybeles -->

1. Auke (1723)
2. Yfke (1726) x Willem Annes Ypey, Hegebeintum
3. Itie (1728)
4. Ytje (1729)
5. (487.) Mentje (1732)
6. Auke (1734)
7. Lieuktie (1737)
8. Ubbele (Terpstra) (1740) x Grietje Douwes, Lichtaard
9. Grietie (1744-1810) x Lieuwe Pieters

Earste fiif Hegebeintum, dan Lichtaard. Yn 1733 Auke Jentjes x Hijke Meinderts, krije in Mentje.
Brűker stim 10 Lichtaard, yn 1749 "een gemeene boer"
Nieuwland: Misschien kleinzoon van Jantje Romckes te Lichtaard (vermeld o.a. in FER C3 130


Generaasje 11:

1950. Uble Lieuwes
1656 Burdaard - nei 1710
sf. Lieuwe Ubles en Auck Romckes -->
x 1951. Iebeltje Iebles 1683 Rinsumageast

df. Ybele Wyds en Doetje Everts -->

1. Lieuwe (1698)
2. (975.) Doetie (1701-1784)
3. Lieuwe (1705)

"De vader is van 't Smitshuijs", Rinsumageest
Uble en Iebeltje dogge al yn 1683 as echtpear belidenis:Generaasje 12:

3900. Lieuwe Ubles
1630 Reatsjerk - 27-3-1679 Rinsumageast
sf. Uble Gosses en Tyedts Wobbes -->
x 3901. Auck Romckes
1635 Ryptsjerk - 15-5-1682 Rinsumageast
df. Romcke Symens -->

1. (1950.) Uble (1656)
2. Romcke (1660)
3. Tjied (1668) x Bouwe Bouwes, SuwÔld
4. Radbodus (1672)

Lieuwe Ubles waard sels doopt op 23-11-1655 yn Rinsumageast.

3902. Ybele Wyds
d. 26-12-1637 Rinsumageast - foar 1681
sf. Wyd Alles en Ebel Jacobs -->
x 3903. Doetje Everts

df.

1. (1951.) Ybeltje
2. EvertGeneraasje 13:

7800. Uble Gosses

sf.
x 7801. Tyedts Wobbes
1600 Gytsjerk
df. Wobbe Montesz en Auck Sydsdr -->

1. (3900.) Lieuwe (1630-1679)
2. Radbodus (-1663) x Wypck Pytters
3. Gosse
4. Sjouck7802. Romcke Symens

sf.
x 7803. N.N.

df.

1. (3901.) Auck (1635-1682)7804. Wyd Alles

sf.
x 7805. Ebel Jacobs

df.

1. (3902.) Ybele (1637-1680)Generaasje 14:

15602. Wobbe Montesz
1570 - 1649 Gytsjerk
sf. Monte Juckez -->
x(1) 15603. Auck Sydsdr
st. foar 1614
df. Syds Rommertsz en Auck Ritsckedr. -->
x(2) Hou Reynsdr.

┌t it earste houlik:
1. Jenne (1596)
2. Anna (1598)
3. (7801.) Tyedts (1600)
4. Monte (1602)
┌t it twadde houlik:
5. Sieds (1616)
6. Auck (1618)Generaasje 14:

31204. Monte Juckez

sf.
x 31205. N.N.

df.

1. (15602.) Wobbe (1570-1649)31206. Syds Rommertsz
1545 - nei 1615
sf. 
x 31207. Auck Ritsckedr.
st. nei 1593
df. 

1. (15603.) Auck
2. Frieuck
3. ?ReinNei de startside