Everhardus Adams Jaarsma

De measte gegevens ķt de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 4:

14. Everhardus Adams Jaarsma
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
sf. Adam Aukes Jaarsma en Antje Sytzes Nauta -->
x 15. Grietje Elizabeth Tilma 11-5-1922 Idaarderadiel
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
df. Pieter Lieuwes Tilma en Roelofje Dooitzes Nauta -->

1. Pieter (1923-1923)
2. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
3. Anna Tjitske (1929) x Dirk Jacobs van der Sluis -->
4. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia
5. Adam Anne (1937)

Generaasje 5:

28. Adam Aukes Jaarsma
4-8-1856 W‚ldsein - 3-1-1932 Warten
sf. Auke Adams Jaarsma en Antje Sytzes Nauta -->
x 29. Tjitske Harmens van Loon 12-6-1880 Idaarderadiel
9-9-1858 Warten - 22-9-1940 Warten
df. Harmen Jimkes van Loon en Eeke Luitzens Jager -->

1. Eeke (1881-1909) x Cornelis van Dijk
2. Auke (1882-1945) x Hinke Okkes Bosgra
3. Anna (1884-1929) x Jan Hedzers Castelein
4. Zuster (1885) x Marten Sipkes Castelein
5. Hermina (1888-1970)
6. Harmen (1889-1960) x Tjitske Martens de Boer
7. Sytse (1891-1959) x Julia Adolfs
8. Jimke (1893-1944) x Foekje Brandsma
9. (14.) Everhardus (1895-1982)
10. Geeltje (1898-1994) x Sybren Kornelis Terpstra
11. Johannes (1904-1983) x Sophia Muurling


Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van LoonGeneraasje 6:

56. Auke Adams Jaarsma
23-7-1826 Jirnsum - 13-1-1897 Warten
sf. Adam Gerrits Jaarsma en Jetske Aukes Wiersma
x 57. Antje Sytzes Nauta 12-5-1855 Wymbritseradiel
7-4-1835 W‚ldsein - 24-3-1867 HEN
df. Sytze Lolles Nauta en Klaaske Uilkes van der Kooi

1. (29.) Adam (1856-1932)
2. Sytse (1861-1868)


Auke Adams Jaarsma


58. Harmen Jimkes van Loon
26-11-1823 Raard - 6-2-1912 Warten
sf. Jimke Jans Glastra van Loon en Tjitske Harmens Post -->
x 59. Eeke Luitzens Jager 24-5-1850 Idaarderadiel
3-3-1828 Warten - 4-11-1894 Warten
df. Luitzen Johannes Jager en Zuster Wytzes Brouwer -->

1. Jimke (1851-1851)
2. Zuster (1853-1889) x Johannes Jans de Boer
3. Jimke (1855-1920)x Nynke Roorda
4. (29.) Tjitske (1858-1940)
5. Geeltje (1861-1930)
6. Luitzen (1863-1901)x Hiltje Freerks van der Woude
7. Sepkje (1866-1941) x Jan Hendriks Kooistra
8. Johannes (1869)


Harmen Jimkes van Loon en Eeke Luitzens JagerGeneraasje 7:

112. Adam Gerrits Jaarsma
27-10-1798 Nijl‚n - 25-1-1888 Boazum
sf. Gerrit Thysses Jaarsma en Janke Adams -->
x 113. Jetske Aukes Wiersma 31-5-1825 Wymbritseradiel
14-4-1799 Akkrum - 6-5-1872 te Baarderadeel
df. Auke Aukes Wiersma en Meike Tjerks Oudema -->

1. (56.) Auke (1826-1897)
2. Janke (1827-1830)
3. Meike (1829-1908) x Sybrand Sybrens Wiarda
4. Janke (1831-1920) x Symen Durks van der Woude
5. Lipkje (1833-1837)
6. Mettje (1834-1884) x Yme Jans Bosma
7. Gerritje (1837-1912) x Jacob Symens Terpstra
8. Lipkje (1840-1841)
9. Tietje (1845-1913) x Wybe Jilles Kleefstra


Adam Gerrits Jaarsma
114. Sytze Lolles Nauta
10-7-1795 W‚ldsein - 10-8-1871 W‚ldsein
sf. Lolle Harings Nauta en Yes Sytzes de Jong -->
x 115. Klaaske Uilkes van der Kooi 9-5-1817 Doanjewerstal
1-1-1797 Teroele - 28-2-1876 W‚ldsein
df. Uilke Romkes van der Kooi en Margjen Jochums de Vries -->

1. Lolle (1818-1818)
2. Ies (1819)
3. Uilke (1821) x Maria Kornelis de Koe, x Hendrikjen Douwes Bies
4. Margjen (1823) x Sjerp Rudolphus Troelstra
5. Trijntje (1825)x Pieter Ages Hoekstra
6. Lolle (1828-1829)
7. Antje(1831-1831)
8. Jogchum (1833-1833)
9. (57.) Antje (1835-1867)
10. Lolle (1837-1837)
11. Romkjen (1839) x Willem Roelofs Molenmaker
116. Jimke Jans Glastra van Loon
27-6-1793 Harns - 20-9-1861 Raard
sf. Jan Jans Glastra van Loon en Antje Jemkes -->
x 117. Tjitske Harmens Post 14-8-1814 Raarderhim
25-3-1791 Ljouwert - 22-12-1852 Raard
df. Harmen Sybrens Post en Tietje Rienks -->

1. Jan (1815-1837)
2. Sepkje (1816-1895) x Willem Lachniet
3. Anna (1819-1901)
4. Tytje (1820-1820)
5. Tytje (1821-1890) x Dirk Boomsma
6. (58.) Harmen (1823-1912)
7. Albertina (1826-1826)
8. Albertus (1828) x Johanneske Heeringa
9. Everhardus (1830-1833)
10. Teuntje (1832)
11. Everhardus (1834) x Doetje Jans Smeding
12. Janna (1840) x Sybren Ruurds Nijdam
118. Luitzen Johannes Jager
11-11-1781 Burstum - 11-5-1876 Warten
sf. Johannes Luitsens Jager en Johanneke Sybrens -->
x 119. Zuster Wytzes Brouwer
1786 Tsjalbert - 3-11-1839 Warten
df. Wytse Tjeerds Brouwer en Geelke Folkerts -->

1. Geelke (1808-1832)
2. Trijntje (1811-1812)
3. Johannes (1814) x Willemke Ypes Veensma
4. Wytse (1816-1881) x Minke Gjalts van der Meer, Goutum
5. Joukje (1820-1865) x Abe Wybrens Wartena, boer yn Britsum
6. Trijntje (1822-1877) x Aldert Harmens Hietkamp
7. Richtje (1825) x Sibbele Klazes Jongedijk
8. (59.) Eeke (1828-1894)
9. Sytse (1831-1907) x Trijntje Sjoerds Sietema

Boer op 'e Saiterpleats Żnder Warten.


Generaasje 8:

224. Gerrit Thysses Jaarsma
15-8-1763 Abbegea - 5-12-1839 Achlum
sf. Thys Aukes en Lipkjen Arjens -->
x(1) Ansk Pieters, 25-5-1788 Abbegea
x(2) 225. Janke Adams 7-8-1791 Abbegea
1-5-1765 Grou - 12-4-1825 Nijl‚n
df. Adam Johannes en Richtje Uiltjes -->
x(3) Gelske Luitsens Rondhout, 19-5-1827 Wymbritseradiel

1. Richtje (1793-1870) x Hotse Idses de Boer
2. Thys (1795-1834) x Rinske Pieters Boomsma
3. Lipkje (1797-1876) x Haantje Minnes Oudhuis
4. (112.) Adam (1798-1888)
5. Uiltje (1800-1827) x Geertje Ruurds de Vries
6. Tietje (1803-1872)x Sytze Eelkes Talsma
7. Klaas (1806-1840)
8. Antje (1810-1861) x Anske Gerrits Rolsma
226. Auke Aukes Wiersma
fan Reduzum - 10-11-1800 Jirnsum
sf. ??Auke Klazes en Ymkjen Ruurds -->
x 227. Meike Tjerks Oudema 3-5-1795 Reduzum
1762 Jirnsum - 2-10-1848 Jirnsum
df. Tjerk Rintjes en Jetske Harmens -->

1. (113.) Jetske (1799-1872)
228. Lolle Harings Nauta
d. 9-12-1764 W‚ldsein - 24-5-1828 Ypkolsgea
sf. Haring Jelles Nauta en Trijntje Sytses Storm -->
x 229. Yes Sytzes de Jong 26-2-1792 W‚ldsein
8-9-1773 W‚ldsein - 1801/02 W‚ldsein
df. Sytse Piebes de Jong en Ies Reynders Zoethout -->
x(2) Itske Piebes Sipma, 26-2-1792 W‚ldsein

ŕt it earste houlik:
1. Lolle (1793)
2. (114.) Sytze (1795-1871)
3. Trijntje (1798)
4. Yes (1799)
5. Trijntje (1801)
ŕt it twadde houlik:
6. Haring (1803) x Antje Jans Piersma, x Jeltje Jelles Cnossen
7. Piebe (1805) x Wietske Michiels Tromp Soethout
8. Jelle (1807-1858) x Hiltje Jans Bijlsma
9. Petrus (1809)
10. Trijntje (1811-1839) x Imke Gerbens Veldhuis
11. Jan (1814-1816)
12. Janke (1816) x Durk Tjeerds Zijlstra
13. Jan (1819) x Tjitske Wiebes Zijlstra

Lolle is neamd nei syn omke Lolle Sijmens de Boer, dy't mei syn frou Ytje gjin bern hie. Omke en muoike wiene tige ynnommen mei dizze ferneaming, Lolle krige fan harren in berteleppel.
Fan 1779 oant 1802 fart Lolle yn 'e famyljetradysje op see, nei 1791 as kaptein op it kofskip 'Jufvrouw Wytske Tromp van Visser". Letter wurdt er boer op de plats fan syn omke en muoike. Hy en syn frou komme te ferstjerren yn de cholera-epidemy nei de wetterfloed fan 1825. Farrende Nauta's binne mei him skiednis wurde, syn neikommelingen wurde boer of keapman.

Sjoch foar in tige ķtwreide libbensbeskriuwing op .


230. Uilke Romkes van der Kooi
d. 11-9-1763 De Jouwer - 14-5-1835 Teroele
sf. Romke Wybrens en Antje Uilckes -->
x 231. Margjen Jochums de Vries 7-12-1794 Langwar
5-6-1773 Nijehaske - 31-3-1842 W‚ldsein
df. Jochum Theunis Meester en Claaske Egberts -->

1. Antje (1795-1829) x Kerst Johannes de Kok
2. (115.) Klaaske (1797-1876)
3. Romkje (1799-1839) x Bauke Ages Jongsma, skipper op 'e Lemmer
4. Romke (1800-1848) x Grietje Douwes Sytsma, boer yn Westermar
5. Jogchum (1802-1830) x Fettje Durks de Vries
6. Wiebren (1805-1885) x Sjoeke Saskers de Jong, skipper yn W‚ldsein
7. Kornelis (1807) x Johanna Rudolphus Troelstra, boer onder Diken
8. Jacob (1811-1876) x Corneliske Piers Jager, boer yn Rotsterhaule
232. Jan Jans Glastra van Loon
10-12-1758 Oldemarkt - 25-12-1829 Sint Anne
sf. Jan Pieters van Loon en Rikje Jans Glastra -->
x (1) Maria van der Bildt, 10-9-1786 Snits
x (2) 233. Antje Jemkes 28-12-1788 Snits
30-5-1765 De Jouwer - 21-2-1825 Sint Anne
df. Jimke Klazes en Trijntje Johannes -->

Ut it earste houlik:
1. Jan (1787-1787)
Ut it twadde houlik:
2. Rikjen (1789-1846) x Harmanus Hanses van Zandbergen
3. (116.) Jimke (1793-1861)
4. Klaasje (1794) x Laurens Pieters Hartkamp, Wanneperveen
5. Jan (1798-1878) x Froukje Gerrits Tjallema, x Freerkje Anes Donia
6. Johannes (1801) x Riemke Meinderts Swart
7. Trijntje (1804-1807)
8. Johanna (1806)

Yn 1788 waard Jan ynskreaun yn it boargerboek fan Snits, 'laatst wwonachtig te Oldemarkt'. Yn 1812 keapet hy fan syn omke Everhardus van Loon in hûs yn Sint Anne foar fl. 1000


234. Harmen Sybrens Post
d. 24-5-1767 Ljouwert - 3-11-1820 Ljouwert
sf. Sybren Harmens en Teuntje Tjepkes -->
x 235. Tietje Rienks 28-11-1790 Ljouwert
d. 29-7-1767 Ljouwert - 10-1-1850 Dronryp
df. Rienk Tyles en Houkje Clases -->

1. (117.) Tjitske (1791-1852)
2. Houkje (1794-1854)
3. Sybrigje (1797-1879) x Sybren Gerardus Bosch
4. Rienk (1799-1848) x Janke Elzinga
5. Sybren (1801)
6. Claas (1803) x Christina Coree
7. Tylle (1805-1844) x Doetje Tremper236. Johannes Luitsens Jager
24-3-1746 Aldhoarne - 25-11-1805 Tsjalbert
sf. Luitsen Dirks en Trijntje Sjoerds -->
x 237. Johanneske Sybrens 4-2-1781 Aldeboarn
1747 Nes - 9-4-1837 Tsjalbert
df. Sybren Aukes en Wytske Sibles -->

1. (118.) Luitzen (1781-1876)
2. Trijntje (1784-1841) x Rein Wiegers Ruiter, feanbaas Tsjalbert
3. Folkert (1788-1826) boerefeint Warten
4. Eekjen (1790-1866) x Sytse Douwes Wiegersma

Yn 1797 meirjochter fan Einjewier, dan te Tsjalbert. Johanneske is letter winkelierske yn Gersleat. Yn 1806 wurdt Popke Sytses fan Langsweagen beneamd as kurator oer de bern.
De ‚lden fan Johannes is lang nei socht, oplossing joech de Űfhanneling fan de erfenis fan Sjoerd Luitsens Jonkers, dÍr't de bern fan Johannes Jager as erfgenamen neamd wurde!


238. Wytse Tjeerds Brouwer
1741 Hearrenfean - 15-8-1820 Tsjalbert
sf. Tjeerd Jeens en Rikstje Lammerts -->
x(1) Anna Piers, 17-4-1768 Hearrenfean
x(2) 239. Geelke Folkerts 11-3-1781 Tsjalbert
fan Tsjalbert - 7-5-1813 Tsjalbert
df.

ŕt it twadde houlik:
1. Rigtie (1769)
2. Tjeerd (1772-1837) x Froukjen Jans Leyseboer
3. Pier (1774-1845) x Akke Reitzes Sybesma
ŕt it twadde houlik:
4. Wytze (1783-1834) x Hiltje Aalderts van der Wal, stoar yn Megen, Noard-Brab‚n
5. (119.) Zuster (1786-1839)
Nei de startside