Hidde Paulus
Generaasje 9:

506. Hidde Paulus
d. 5-5-1737 Sumar
sf. Paulus Hiddes en Sjoukje Wytses -->
x 507. Ytje Eintes 2-11-1760 Sumar
fan Sumar - 31-10-1813 Damwld
df.

1. Paulus (de Jong) (1764-1841) x Liskje Sjoerds, wurkman yn Wurdum
2. Antje (1767)
3. (253.) Sjoukje (1770-1808)
4. Einte (de Jong) (1775-1852) x Hike Baukes, slachter yn Warten
5. Wytske (1778)
6. Tjeerd (de Jong)(1782-1840) x Attje Hendriks, keapman Reduzum

Earste fjouwer bern yn 1776 doopt.
Boer op 'e Tike. TIE S24 184, 192
Ferskillende net bewiisde fkomsten fan Ytje betocht: Einte Klases x1737 Antje Mintjes, Bornwird; Einte Pieters mei mem Ytje Sijbrens; Einte Jans x1738 Wytske Jacobs, Damwld; Hendrik Klases x1716 Ytie Eintes, Blije; Gjin fan alle wierskynlik gench.

Generaasje 10:

1012. Paulus Hiddes
d. 19-6-1701 Sumar - 1778 Sumar
sf. Hidde Paulus en Trijntje Hendriks -->
x 1013. Sjoukje Wytses 4-4-1728 Sumar
d. 14-1-1703 Eastermar
df. Wytse Rienks en Ykje Willems -->

1. Tjeerd (1729)
2. Trijntje (1730-1780) x Johannes Everts
3. Tjeerd (1732-1799) x Minke Reiners
4. Ykje (1735-1810) x Heine Sipkes Klijnstra, Hurdegaryp
5. (506.) Hidde (1737)
6. ?Wytske (1742-1810) x Pieter Sakes

Tsjerkfd 1733. 'Gemeen boer' yn Sumar
TIE S18 415, S21 209, S23 63, S24 196


Generaasje 11:

2024. Hidde Paulus
1660
sf. Paulus Hiddes en Tiets Jans -->
x 2025. Trijntje Hendriks

df.

1. (1012.) Paulus (1701-1778)
2. Geert (1706) x Trijntje Rutgers, boer Sumar
3. N. x Hendrik Ybeles

Boer op 'e Tike nder Sumar


2026. Wytse Rienks
21-3-1654 Eastermar - 1708 Sumar
sf. Rienk Jans en Hiltje Piers -->
x 2027. Ykje Willems 1-9-1682 Eastermar
1655 - 1724
df. Willem Arends en Jetske Lieuwes -->

1. Hiltje (1683)
2. Jetske (1686-1730) x Hans Jans, x Luitjen Klases, Sumar
3. Trijntje (1689)
4. Rienk (1691)
5. Willemke (1694)
6. Rienk (1697)
7. Arend (1699) x Klaaske Rienks
8. (1013.) Sjoukje (1703)


TIE M10 228, 236 (1729)


Generaasje 12:

4048. Paulus Hiddes
1630 - st. foar 1683 Garyp
sf. Hidde Paulus en Wytske Martens -->
x 4049. Tiets Jans maart 1655 Garyp
1631 de Tike
df. Jan Hayes -->
Tiets x(1) Harmen Ottes, dochters Antie, Dieucke en Aeltie

1. (2024.) Hidde
2. Maaike x Pieter Teijes, Garyp
3. Jan x Maaike Binnes, Tytsjerk
4. Tjeerd
4052. Rienk Jans
1622 - 1720 Eastermar
sf. Jan Rienks en Sjouck Jans -->
x(1) 4053. Hiltje Piers 1640/45
st. 1667/68 Eastermar
df. Pier Hendriks en Geertje Dirks-->
x(2) Maaike Alles, 18-2-1670 Eastermar
x(3) Antje Jacobs, 17-12-1671 Eastermar

1. Jan x Stijntje Tjebbes, skipper Eastermar
2. Hendrik x Aaltje Ruurds, boer en feanbaas Eastermar
3. (2026.) Wytse (1654-1708)
4. Grietje x Jacob Gerbens

98 jier wurden (Tjoelker)


4054. Willem Arends

sf. Arend Hendriks en Ykje Willems -->
x 4055. Jetske Lieuwes 24-2-1658 Droegeham

df. Lieuwe Pieters en Yck Fockes Itsma -->

1. (2027.) Ykje (1655-1724)
2. Trijntje x Minse RoelofsGeneraasje 13:

8096. Hidde Paulus

sf. Pouwels Hiddes en Ebel Sytses -->
x 8097. Wytske Martens

df.

1. (4048.) Paulus (1630)
2. Hendrik (1635)
3. Ibell (1638)
4. Tjemck (1650)

Mr. kper yn Garyp. TIE S10 184 (1651)


8098. Jan Hayes

sf.
x 8099. N.N.

df.

1. Antie (Blijenstein?) x Dirck Jochums, De Tike
2. (4048.) Tiets

Tiets, weduwe Paulus Hiddes, De Tieke onder Suameer, en Antie Jans, weduwe Dirk Jochums, De Tieke onder Opeinde en Otte Harmens (gesterkt met oom Jan Ottes) en Jan Ottes als cur. over Antie en Dieucke Harmens, kinderen van Harmen Ottes bij Tiet Jans en Joannes Hemmes als vader van kind bij Aeltie Harmens beiden Suameer, samen erfg. van Jan Hayes hun vader, bestevader en overgr.. Tjeerd Paulus Tieke onder Opeinde betaalt aan Tiets Jans 88 gld, Antie Jans 88 gld etc
Yn Ljouwert trouwt Antie Jans Blijenstein, fan Ljouwert, widdo Math Geerts, mei Dirck Jochums. Mar soe dat echt deselde wze as de suster fan Tiets dy't no yn de Tike wennet??

8104. Jan Rienks

sf.
x 8105. Sjouck Jans
st. 2-4-1637 Eastermar
df.

1. (4052.) Rienk (1622-1720)

Skipper en keapman yn 1630, Eastermar (Staten Gr F1)?


8106. Pier Hendriks
1591 - 1674
sf. ?Hendrik Piers
x 8107. Geertje Dirks 3-2-1617 Eastermar

df. Dirk Outgers en Antke Pytters -->

1. Dirk x Maaike Alles Itsma
2. Antje
3. (4053.) Hiltje

Skipper yn Eastermar. Yn 1641 wennet dr in Henrik Piers TIE S15 3.


8108. Arend Hendriks

sf.
x 8109. Ykje Willems

df. Willem Linses en Wytske Hedmans -->

1. (4054.) Willem

Troud in twadde kear: TIE M3 11, invent. 17 mei 1644
Ykje hat in broer Linse.

8110. Lieuwe Pieters
st. nei 1653
sf.
x 8111. Yck Fockes Itsma 15-3-1629 Droegeham

df. Focke Gercks Itsma en Sytske Alles -->

1. (4055.) Jetske (1638)

Yn 1640 boer en mei-eigner op Droegeham 14


Generaasje 14:

16192. Pouwel Hiddes
~1575 Ljouwert - st. april 1626 Burgum
sf. Hidde Paulus en Cely Jansdr -->
x(1) 16193. Ebel Sytses

df. Sytse N. en Wijke Gherbens -->
x(2) Beertje Jans, 11-8-1612 Dokkum
1. (8096.) Hidde
2. Lutske x Dirck Albers

Skuonmakker yn Dokkum, herbergier yn 'De Volle Hand' yn Burgum.
DOK F7 d.d. 5 juni 1615: Pouwels Hiddes en Baertge Jansdr e.l. wonende tot Bergum "bekenden dat sij ontfangen hadden den cledinge en het silverwerck, welcken tot het lichaem van wijlen Ebel Sijtses dr. voors. Pouwels overledene huysvrouwe behoort hadden, ende voor desen in bewaringe van Pijter Ieppes burger binnen desen stede geweest waren, bekennende daer en boven dat sij insgelijx tot hen danck te willen ontfangen hadden sodanige inboelen ende huysraden als bij voors. Ebel waren angelaten neffens welcke sij renuncieerden den excepte vande ve.ringhe. Voor welcke cledinghe silverwerck en inboelen sij beloofen en aengenomen hebben, beloven en aennemen mits desen, den twee kinderen van Ebel voors. met name Luts en Hidde bij voors. Pouwels echtel. Procreeert te voldoen en betaelen den somma van twee hondert cars. gld.. van XX st. 't stuck ...
een silver vergulten crucifex welcke vers Luts en Hidde van wijlen Wijke Gherbens hun moeije aengeerft is


TIE M1 177 (adsistent Gerecht Tietjerksteradeel 1614, 1616), S1 129, S2 16, 165v, 166v, S3 1v, 135, 146v, 147v, 162,

16214. Dirk Outgers
1560 - st. 1617/18
sf. Outger Dirks en Houck Harts -->
x 16215. Antke Pytters

df.

1. (8107.) Geertje (1585)
2. Thomas x Nieske Wytses, x Taetske Melles

Yn 1614 echtelieden yn Eastermar.
TIE C1 14 (1614), 36 (1617), E1 323 (1618, overl.), 645 (1625, voogden Sake Harnes en Pier Hendriks verkopen huis), H 29, 124, M2 122v (1616), S1 130 (1614)

16218. Willem Linses
st. foar 1626
sf.
x 16219. Wytske Hedmans

df.

1. (8109.) Ykje
2. Linse x Feikje Hessels, feanbaas Eastermarderfean

Neamd yn 1615 yn Sumar.


16222. Focke Gercks Itsma
st. 1629 Droegeham
sf. Gerck Rompts Itsma en Yck Bennedr -->
x 16223. Sytske Alles
1570 - foar 1620
df. Alle Oedses en Jetske Sytses -->

Deselden as 15668. en 15669.


Generaasje 15:

32384. Hidde Paulus
st. 1587 Ljouwert
sf.
x 32385. Cely Jansdr 28-5-1582 Ljouwert

df.

1. (16192.) Pouwel
32428. Outger Dirks
1530 - nei 1616 Eastermar
sf.
x 32429. Houck Harts
1540 - nei 1578 Sumar
df.

1. (16214.) Dirk (1560-1617)
Nei de startside