Generaasje 4:

12. Jacob Alles van der Sluis
4-3-1895 Langwar - 5-4-1951 Langwar
sf. Alle Jans van der Sluis en Antje Douwes Velde -->
x 13. Pietertje Dirks van der Wal 6-5-1920 Doanjewerstal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
df. Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra -->

1. Alle (1921) x Uilkje Hoekstra
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk (1929) x Anna Tjitske Jaarsma -->

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal
Generaasje 5:

24. Alle Jans van der Sluis
21-1-1856 Weinterp - 5-2-1938 Huzum
sf. Jan Wytzes van der Sluis en Doetjen Jacobs Velde -->
x 25. Antje Douwes Velde Opsterland 13-5-1881
6-3-1860 Terwispel - 15-8-1944 Huzum
df. Douwe Jacobs Velde en Fokje Fokkes van der Schaaf -->

1. Doetje (1882-1957) x Rinke Dijkstra
2. Douwe (1884-1957) x Foekje Pekema
3. Jan (1885-1955) x Reinskje Zandstra
4. Fokke (1887-1975) x Sietske Hofstra
5. Fokje (1889-1968)
6. (12.) Jacob (1895-1951)

In zijn boek 'Wat een handelsman in Friesland beleefde' schrijft de uit Westfalen afkomstige koopman SchŲne hoe hij in 1891 Alle Jans van der Sluis aan een boerderij in Langweer heeft geholpen. Hij luisterde daar in logement De Drie Zwaantjes een gesprek af tussen twee neven die elkaar in lange tijd niet gezien hadden en het laatste familienieuws uitwisselden. Zo vertelde de een, dat binnenkort een oom met boeren zou ophouden, maar dat deze met het opzeggen van de huur wilde wachten tot Allerheiligen, de dag die hiervoor in het huurcontract was voorgeschreven.
Bewaard gebleven is de taxatiebrief, waarin staat vermeld dat Alle Jans toen f 621,10 moest betalen voor overname van een aantal zaken als: watermolen met zeilen, hooisleep, schiphuis met 'bjinstap', wagenhok, varkenshok, koestallen, hekken, stekken en pompen, karnmolen met toebehoren, kip≠penhok enz.

   


Generaasje 6:

48. Jan Wytzes van der Sluis
27-8-1826 Weinterp - 18-4-1908 Weinterp
sf. Wytze Alles van der Sluis en Janke Arends Jongsma -->
x 49. Doetjen Jacobs Velde Opsterland 20-7-1847
8-7-1824 Lippenhuzen - 26-5-1909 Weinterp
df. Jacob Kornelis Velde en Jacobje Gerrits -->

1. Janke (1848-1914) x Suardus Piers van der Sluis
2. Jacob (1850-1944) x Rinskje Jans de Boer
3. Wytze (1851-1857)
4. Jacobjen(1854-1946) x Pier Alles van der Sluis
5. (24.) Alle (1856-1938)
6. Sytske (1857-1937)
7. Wytze (1860-1947) x Rigtje Gerrits Gerritsma
8. Kornelis (1863-1941) x Antje Kornelis Rinzema
9. Ype (1865-1935) x Aukjen Halbes Westra

Jan Wytzes was een welgestelde boer met vele functies in het openbare leven, hij was o.a. lid van de gemeenteraad van Opsterland. Ook was hij kerkvoogd, maar het is van hem bekend dat hij zich meer voor de stoffelijke dan voor de geestelijke aspecten van de kerk interesseerde. Jan Wytzes woonde bij de sluis van Wijnjeterp op de boerderij van zijn vader. Het weggetje dat daarheen leidt heet in de volksmond nog steeds de Jan Wytzes-leane.

In 1847 erfde hij van zijn vader:
∑ 3 ha. hoogveen en een huis te Appelscha met 13528 ton turf,
∑ 1 ha. hoogveen,
∑ 1 ha. weiland en het door hem bewoonde huis te Wijnjeterp,
∑ 6 ha. weiland te Hemrik en 3 ha. schar te Lippenhuizen.

Over de erfenis van Jan Wytzes zelf is nog veel te doen geweest.
Het verschil van mening heeft tot resultaat gehad dat de kinderen in twee kampen werden verdeeld (Sytske, Wytze en Ype in het ene, de rest in het andere), die geen contact meer met elkaar zouden hebben. Over wat de oorzaak van de ruzie was wordt tot in de huidige tijd nog verschillend gedacht.

   


50. Douwe Jacobs Velde
12-3-1821 Lippenhuzen - 25-2-1886 Lippenhuzen
sf. Jacob Kornelis Velde en Jacobje Gerrits -->
x 51. Fokje Fokkes van der Schaaf 26-5-1843 Opsterl‚n
6-12-1820 Lippenhuzen - 31-1-1901 Lippenhuzen
df. Foke Hanzes van der Schaaf en Antje Lubberts Eppinga -->

1. Jakob (1844-1906) x Jitsche Walles de Vries
2. Fokke (1846-1917) x Elisabeth Jacobs Wijnstra
3. Kornelis (1849-1928) x Froukje Jans Zwaagstra
4. Lubbert (1851) x Charlotte Nijdam
5. Gerrit (1853-1876)
6. (25.) Antje (1860-1944)
7. Ype (1862-1926) x Sietske Nijdam

   


Generaasje 7:

96. Wytze Alles van der Sluis
18-11-1783 Himrik - 3-10-1847 Weinterp
sf. Alle Wytzes van der Sluis en Froukje Luitzens (Brouwer) -->
x 97. Janke Arends Jongsma Himrik 8-2-1807
19-12-1786 Terwispel - 2-9-1826 Weinterp
df. Arend Pieters Jongsma en Sytske Wiebes -->

1. Froukjen (1808-1830)
2. Sytske (1809-1880) x Herre Aukes Wartena
3. Jeltje (1810-1838)x Jacob Marcus' Hogeveen
4. Elisabeth (1811-1812)
5. Alle (1813-1900) x Akke Aukes Wartena
6. Arend (1815-1891) x Hylkjen Jacobs Velde
7. Luitzen (1816-1886) x Jetske Wobbes Gorter
8. Elisabeth (1818-1830)
9. Tjaltje (1819-1852) x Andries Sjoerds Hylkema x Jacob Jochums Wijnstra
10. Pieter (1821-1895) x Jannetje Jans Wibbelink x Martzen Douwes Dijkstra
11. Jan (1825-1825)
12. (48.) Jan (1826-1908)

Bij Wytze Alles zien we dat de vervening in Hemrik alweer over het hoogtepunt heen is. Hij woont en werkt een dorp verder langs de vaart, in Wijnjeterp bij de sluis. Wanneer in 1827 voor de eerste keer veen te Appelscha wordt ver≠kocht behoort ook hij tot de kopers.
Zijn oudste zoon Alle wordt daar de grote vervener. Ook te Hoornsterzwaag aan de Schoterlandse Compagnonsvaart wordt door Wytze Alles verveend.

Dat hij in de vervening een behoorlijk kapitaal heeft verdiend, blijkt bij de verdeling van de boedel na zijn overlijden. Er valt dan te verdelen: 9 huizen, 2 schuren, een paardenhok, 18 ha. hoogveen met daarop 59850 ton turf, 23 ha. weiland, 7 ha. bouwland, 10 ha. hooiland, 41 ha. hei≠de en veenondergrond en 5 graven.
De waarde van het geheel bedraagt f 41.032,-. Bij het boelgoed dat van zijn roerende goederen gehouden wordt is de opbrengst nog eens 1054 gulden.


98. 100. Jacob Kornelis Velde
13-4-1769 Terwispel - 3-9-1826 Lippenhuzen
sf. Kornelis Jacobs en Japke Douwes -->
x 99. 101. Jacobje Gerrits 22-7-1813 Lippenhuzen
15-7-1785 - 3-10-1830 Lippenhuzen
df. Gerrit Jacobs en Hylkje Jacobs -->

1. Kornelis (1816) x Fokjen Idskes Jongsma
2. Gerrit (1818) x Johanna Heines van der Schaaf
3. Hylkjen (1819) x Arend Wytzes van der Sluis
4. (50.) Douwe (1821-1886)
5. Ype (1822) x Hiltje Fokkes van der Schaaf
6. (49.) Doetje (1824-1909)

Jakob Kornelis Velde huwde op latere leeftijd, ten tijde van de naamsaangeving had hij nog geen kinderen.

De minderjarige kinderen van Jacob en Jacobje kregen Jan Alles van der Sluis als voogd toegewezen. Dat leidde tot flink wat onderlinge huwelijken tussen beide families.


102. Foke Hanzes van der Schaaf
28-4-1788 Lippenhuzen - 1-3-1857 Lippenhuzen
sf. Hans Fokes van der Schaaf en Fokje Sierds -->
x 103. Antje Lubberts Eppinga 14-5-1816 Lippenhuzen
14-2-1789 Lippenhuzen - 12-12-1863 Lippenhuzen
df. Lubbert Jans en Hiltje Binnes -->

1. Fokjen (1818-1819)
2. (51.) Fokjen (1820-1901)
3. Lubbert (1822-1904) x Klaaske Hanzes van der Wal
4. Hans (1824-1910) x Aaltje Teyes Hemrika
5. Jan (1826-1887) x Hiltje Piers Bergsma, x Jantje Johannes Huisma
6. Sierd (1828-1887) x Tjitske Ernstes Beek
7. Hiltje (1831-1868) x Ype Jakobs VeldeGeneraasje 8:

192. Alle Wytzes van der Sluis
januari 1759 Himrik - 16-5-1841 Himrik
sf. Wytze Jans en Jeltje Alles -->
x 193. Froukjen Luitzens (Brouwer) 16-2-1783 Himrik
d. 9-4-1758 Duersw‚ld - 20-7-1809 Himrik
df. Luitzen Luitzens en Aaltje Jans -->

1. (96.) Wytze (1783-1847)
2. Luitzen (1785-1790)
3. Jan (1787-1863)x Geeske Piers Hemrica x Tjaltje Jans van der Sluis
4. Jeltje (1789-1789)
5. Luitzen (1790-1840) x Romkjen Jacobs Veenland
6. Ruurd (1792-1835) x Grietje Carolina Begemann
7. Sybe (1793-1797)
8. Jeltje (1796-1797)

Alle Wytzes speelde een belangrijke bestuurlijke rol bij de vervening in Hemrik en Wijnjeterp. Hij was ťťn der 'architecten' bij het ontwerpen van de 'Laweiscontracten', arbeidscontracten waarbij de rechten en plichten van de veenbazen en –arbeiders werden vastgelegd. Van 1798 - 1832 was Alle Wytzes ontvanger van de Opsterlandse Veencompagnie.
Volgens J.Visser in 'Inventaris van het archief van de Opsterlandse Veencompag≠nie' was dit een consortium van aanzienlijke personen die als kapitaalverstrekkers optraden met betrekking tot de ontginning van hoogveengebieden. De ontvanger voerde het beheer. Hij ontving o.a. huis- en landhuren, inkomsten uit de vaarten met sluizen, bruggen en wallen, zetgeld, hond- en grondgelden en hij betaalde het onderhoud van vaarten, sluizen, etc. en belastingen en diverse andere posten.
Op 27 mei 1806 werd Alle Wytzes van der Sluis benoemd in het bestuur van de gemeente Opsterland. In 1811 werd hij 'maire' (burgemeester) van Lippenhuizen (in de Napoleontische tijd was Opsterland verdeeld in de mairieŽn Beetsterzwaag, Lippen≠huizen, Gorredijk, Langezwaag en Ureterp. De mairie Lippenhuizen omvatte de dorpen Lippenhuizen, Hemrik en Wijnjeterp). Een achterkleinzoon van Alle Wytzes, Jacob Jans, schijnt de ere≠sabel van de maire nog in zijn bezit te hebben gehad, maar deze te hebben gebruikt voor het snoeien van wilgenbomen!
In 1813, toen de Prins van Oranje werd uitgeroepen tot souverein vorst, werden de maires afgezet en door schouten vervangen. In die tijd was het waarschijnlijk niet zo erg dat men met de bezetter collaboreerde, want op 30 april 1814 werd in Lippenhuizen als schout aangesteld..... Alle Wytzes van der Sluis.
Na zijn overlijden wordt op 20 september 1841 bij notaris Andreae te Beetsterzwaag de boedel van Alle Wytzes onder de erfgenamen verdeeld. Te verdelen zijn: de boerderij Lippenhuizen 11, negen huizen, 35 ha. weiland, 12 ha. bouw≠and, 15 ha. hooiland, 70 ha. heide, 6 ha. bos en 5 ha. diversen. De totale waarde van de erfenis is f 14.199,-.

   

Twee pagina's uit een oude familiebijbel met geboorte- en sterfdata van de kinderen


194. Arend Pytters
11-4-1757 Terwispel
sf. Pieter Arends en Geelke Bruins -->
x 195. Sytske Wybes 30-5-1779 Terwispel
23-12-1753 Langsweagen - 20-9-1826 Lippenhuzen
df. Wybe Durks en Janke Sierds -->

1. Pytter (Jongsma) (1780-1840) x Gepke Kerstes
2. Wybe (1782)
3. (97.) Janke (1786-1826)
4. Wiebe (Jongsma) (1792-1861) x Roelke Jans de Boer
196. Kornelis Jacobs

sf. Jacob Ypes en Richtje Kornelis -->
x 197. Japke Douwes 26-6-1768 Terwispel
fan Terwispel
df.

1. (98.) Jacob (1769)
2. Douwe (1771)
198. Gerrit Jacobs
De Knipe
sf.
x 199. Hylkjen Jacobs

df.

1. (99.) Jacobje (1785-1830)

               

Op 26-1-1775 wurde Gerrit en Hylkje doopt yn 'e Menniste gemeente fan de Knipe

204. Hans Fookes van der Schaaf
8-2-1739 Duersw‚ld - 28-11-1817
sf. Foke Uilkes en Jeltje Gosses -->
x 205. Fokje Sierds 8-5-1768 Lippenhuzen
28-4-1748 Lippenhuzen
df. Sierd Oedses en Jeltje Jacobs -->

1. Fooke (1769)
2. Siert (1772)
3. Jeltje (1776-1852) x Jan Lieuwes de Jong, x Pieter Uiltjes de Zee, Aldeboarn
4. Jaukje (1781-1819) x Gosse Hendriks Putting, arbeider te Aldeboarn
5. Fetje (1785)
6. (102.) Fooke (1788-1857)
7. Tietje (1791-1823) x Klaas Ydes Engelsma, boer te Aldeboarn206. Lubbert Jans
st. foar november 1793
sf. Jan Lubberts en Tjitske Pyters -->
x 207. Hiltje Binnes 11-4-1779 Lippenhuzen
22-11-1748 Himrik - 20-5-1809 Lippenhuzen
df. Binne Oedses en Wytske Jitses -->

1. Jan (1779-1866) x Liefke Bouwes, skuonmakker yn Lippenhuzen, neamde him Eppinga yn 1811
2. Tryntje (1782-1866) x Thijs Alberts Hornstra, Hoarnstersweach
3. Wytske (1784-1808)
4. Folkjen (1786)
5. (103.) Antje (1789-1863)
6. Binne (1791-1867) x Baukjen Fokkes Freerkstra, neamde him Eppinga yn 1811