Generaasje 4:

10. Jan Sakes Akkerman
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
sf. Sake Frankes Akkerman en Pietje Jans de Jong -->
x 11. Jeltje Klazes de Vries 25-5-1916 Skoatterlān
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
df. Klaas Tjittes de Vries en Antje Gerbrands van Eyck -->

1. Sake Franke (1917) x Hendrikje Sierdsma
2. Klaas Tjitte (1918) x Cornelisje Akkerman
3. (5.) Pietje (1920) x Johannes Jonkman -->
4. Antje (1934) x Wietze Venema


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


Generaasje 5:

20. Sake Frankes Akkerman
1-3-1854 Rottum – 14-8-1911 Rotsterhaule
sf. Franke Douwes Akkerman en Aaltje Sakes Wijnsma -->
x 21. Pietje Jans de Jong 8-5-1881 Skoatterlān
15-9-1852 Rotstergaast – 11-1-1931
df. Jan Jans de Jong en Geertje Aizes Bouman -->

1. Aaltje (1885-1973) x Andries Tjibbes Andringa, x Johannes Wietzes Oenema
2. (10.) Jan (1890-1964)


Pietje Jans de Jong, ?, Sake Frankes Akkerman, Aaltje en Jan Sakes

Sake Frankes Akkerman en Pietje Jans de Jong


Generaasje 6:

40. Franke Douwes Akkerman
29-5-1811 Rohel – 6-9-1863 Rotsterhaule
sf. Douwe Johannes Akkerman en Akke Frankes Aukema -->
x (1) Sieboltje Douwes van der Meer
x (2) 41. Aaltje Sakes Wijnsma 8-5-1853 Skoatterlān
10-4-1826 Aldehaske - 17-1-1901 Sint Jānsgea
df. Sake Hylkes Wijnsma en Feikjen Taekes de Jong -->
Aaltje x(2) Jelle Molles van den Akker

Śt dit houlik:
1. (20.) Sake (1854-1911)
2. Akke (1856-1878) x Pier Wytzes Brouwer
3. Johannes (1858-1930) x Niesje Jans Akkerman
4. Feike (1861-1919) x Tjaltje Ymkje Ypey
Śt har twadde houlik:
5. Molle (1865-1953) x Antje Koopmans
6. Thae (1870-1870)


42. Jan Jans de Jong
16-9-1816 Rotstergaast – 9-5-1908
sf. Jan Jelles de Jong en Pietje Jans Dijkstra -->
x 43. Geertje Aizes Bouman 3-5-1846 Skoatterlān
5-2-1823 Nijskoat – 27-2-1889 Rotstergaast
df. Aize Jans Bouman en Antje Johannes Hooisma -->

1. Jan (1847) x Annigje Freerks Wind
2. Antje (1848-1877) x Jan Rienks Hemminga
3. (21.) Pietje (1852-1931)
4. Aize (1856-1941) x Akke Kleizes Oenema
5. Jelle (1860)
6. Lamkje (1863-1967) x Freerk Wind
7. Klaaske (1865)


Generaasje 7:

80. Douwe Johannes Akkerman
27-6-1774 Reahel - 19-1-1862 Rotsterhaule
sf. Johannes Jans Akkerman en Saakje Douwes -->
x 81. Akke Frankes Aukema 24-6-1810 Sint Jānsgea
8-6-1783 Haskerhoarne – 28-2-1858 Rotsterhaule
df. Franke Thees Aukema en Antje Sipkes -->
widdo fan Jan Johannes Akkerman

1. (40.) Franke (1811-1863)
2. Jan (1814-1818)
3. Johannes (1816-1852)
4. Antje (1819-1895) x Jan Jentjes de Glee
5. Willemke (1821-1830)
6. Jan (1824-1830)

Yn 'e midden de pleats oan it ein fan de Boerestreek yn Rotsterhaule,
yn 1830 bebuorke troch Douwe Joh. Akkerman en
no noch troch syn oer-oerpakesizzer Franke Venema.82. Sake Hylkes Wijnsma
7-2-1791 Langsweagen - 4-5-1877 Sint Jānsgea
sf. Hylke Bjintzes Wijnsma en Janke Johannes Kuipers -->
x (1) Geeske Jakobs de Jong, 6-5-1815 Tsjalbert
x (2) 83. Feikjen Taekes de Jong 5-5-1822 Aengwirden
8-3-1786 Nijhoarne – 7-10-1862 Sint Jānsgea
df. Taeke Jippes de Jong en Aaltje Feitzes Talsma -->

śt it earste houlik:
1. Hylke (1816) x Mettje van Terwisga
2. Jakob (1817)
śt it twadde houlik:
3. Johannes (1822) x Eelkjen Pieters van Bartjes
4. (41.) Aaltje (1826-1901)84. Jan Jelles de Jong
25-2-1781 Rehel – 9-4-1867 Sint Jansgea
sf. Jelle Piers en Klaske Jochems Ruiter -->
x 85. Pietje Jans Dijkstra, 12-5-1813 Sint Jansgea
20-2-1784 Haskerdiken – 21-7-1854 Sint Jansgea
df. Jan Watzes Dijkstra en Hendrikje Siemens -->
Pietje Jans x(1) Romke Jans Dijkstra, 1-2-1807

Uit eerste huwelijk Pietje Jans:
1. Wopke (1807-1849) x Trijntje Gerbens Brouwer, Ter Idzard
2. Hendrikje (1812-1905) x Harmen Alberts Otter
Uit haar tweede huwelijk:
3. Jelle (1813-1835), soldaat te Nijmegen
4. (42.) Jan (1816-1908)
5. Klaaske (1819-1909) x Bouwe Foekes Dijkstra
6. Pier (1822-1845)
7. Watze (1824-1855)
8. Jeltje (1828-1870) x Hendrik Joukes Akkerman
De earste man fan Pietje Jans stoar op 21-8-1811 yn Rotstergaast.

Yn it midden de pleats yn Rotstergaast,
yn 1830 bebuorke troch Jan Jelles de Jong en Pietje Jans Dijkstra


86. Aize Jans Bouman
d. 2-3-1772 Nijskoat - 2-12-1826 Ketlik
sf. Jan Libbes en Lammigen Aises -->
x 87. Antje Johannes Hooisma
27-6-1784 Ouwsterhaule - 30-10-1856 Rotstergaast
df. Johannes Alberts Hooisma en Gettje Idses -->
Antje hertrouwt Jelke Jurrits Sytsema

1. Johannes (1807)
2. Jan (1810) x Rinske Wolters Heida
3. Johannes (1814) x Tjitske Jurrits Eppinga
4. (43.) Geertje (1823-1889)


Generaasje 8:

160. Johannes Jans Akkerman
d. 29-4-1742 Giethoorn - 20-3-1826 Reahel
sf. Jan Paulus Akkerman en Willempje Roelofs -->
x (1) Grietje Jans 1-12-1765
1742 - 1770
df. Jan Tjebbes en Jaard Jans
> x (2) 161. Saakjen Douwes 8-9-1771 Sint Jānsgea
4-5-1749 Sint Jānsgea - 21-3-1811 De Jouwer
df. Douwe Joukes en Jantje Jans -->

1. Willemke (1772-1788)
2. (80.) Douwe (1774-1862)
3. Jan (1776-1808) x Romkje Lubberts Oom x (81.) Akke Frankes Aukema
4. Jouke (1779-1828) x Niesje Hendriks Wind


162. Franke Thees (Aukema)
24-5-1746 Haskerhoarne - 15-3-1811 Haskerhoarne
sf. Thee Aukes en Jeltje Frankes -->
x 163. Antje Sipkes 4-5-1777 Haskerhoarne
24-12-1749 Westermar - 13-10-1826 Haskerhoarne
df. Sipke Claases en Acke Sybolts -->

1. Thee (1780-1845) x Zwaantje Claasses Soetenga
2. (81.) Akke (1783-1858)
3. Antje (- foar 1811) x Jacob Jippes


Śt de stjerakte fan Franke Thees


164. Hylke Bjintzes Wijnsma
10-1752 Rottum - 9-1-1842 It Mear
sf. Bientse Hylkes en Grietje Jans -->
x 165. Janke Johannes Kuipers
-4-1759 Beetstersweach – 17-10-1844 Nijehaske
df. Johannes Hendriks en Sjoukjen Wybes -->

śt it earste houlik:
1. Grietje (1785-1865) x Jan Tammes de Jongh
2. Bjentse (Hylkema) (1786) x Geeske Wessels Luxwolda
3. Johannes (1789-1814), in keizers dienst ten lande
4. (82.) Sake (1791-1877)
5. Jan (1793)
6. Wobbe (Wijnsma) (1798-1878)
7. Sjoukjen (1800-1886)

Yn 1826 fan It Mear nei Tsjalbert.


166. Taeke Jippes de Jong
13-1-1751 Langsweagen - 20-1-1828
sf. Jippe Tammes en Gepke Durks -->
x 167. Aaltje (Akke) Feitses Talsma 28-4-1782 Nijhoarne
d. 19-3-1758 Ketlik - 21-1-1830 Nijhoarne
df. Feitse Sakes en Antje Jans -->

1. Antje (1783-1820)
2. Gepke (1784-1809) x Halbe Alles Halbersma
3. Jippe (1785)
4. (83.) Feikjen (1786-1862)
5. Jippe (1787)
6. Samme (1788)
7. Jippe (1789)
8. Jippe (1790)
9. Feitse (1791-1848)
10. Jippe (1791-1877) x Lutske Linzes de Bos
11. Grietje (1793)
12. Jan (1799)
13. Jan (1801-1888) x Minke Jalkes Attema

Aaltje en Akke komme neist elkoar foar, Akke it meast. Hja wurdt lykwols as Aaltje doopt. Yn de nammeakte wurde allinne Antje, Feikjen, Jippe, Feitse en Jan neamd.


168. Jelle Piers
15-8-1742 Skarsterbrźge - 30-6-1811 Reahel
sf. Pier Jelles en Sietske Jans -->
x (1) 169. Klaaske Jochems Ruiter 9-5-1773 Sint Jānsgea
20-8-1755 Nijehaske - 10-7-1785 Reahel
df. Jochem Jans Ruiter en Trijntje Jans Mooij -->
x (2) Antje Lubberts (de Groot), 22-10-1786 Reahel

Śt it earste houlik:
1. Pier (1774)
2. (181.) Trijntje (1776-1861)
3. Jochem (1778)
4. Sytske (1779)
5. (84.) Jan (1781-1867)
6. Jelle (1782)
Śt it twadde houlik:
7. Sijtske (1787)
8. Trijntje (1789) x Johannes Wiebes de Jong
9. Anna (1790)
10. Joukjen (1792-1823)
11. Lubbert (1794)
12. Jochem (1797)
13. Jelle (1800)
14. Pier (1803)
15. Siebren (1807)
16. Pier (1811-1812)170. Jan Watzes Dijkstra
1753 Broek – 22-8-1825 Haskerdiken
sf. Watze Hylkes en Jeltje Hettes Baar -->
widner fan Ingeltje Abes (x 1777), tredde frou Tietje Jelles ( x 1788)
x 171. Hendrikje Symens 8-6-1783 Nijehaske
1760 - 1786
df. Symen Jans en Pietje Piekes -->

Śt it earste houlik:
1. Hinke (1777-1856) x Jacob Poppes
Śt it twadde houlik:
2. (85.) Pietje (1784-1854)
3. Jeltje (1786-1831) x Hendrik Harmens Noordbeek, bakker te Bergum
Śt it tredde houlik:
4. Watze (1788-1860) x Regina Jacobs Elzinga
5. Lampkje (1791-1826) x Hans Jans Hazewind
6. Jelle (1792 x Neeltje Sierks Knossen
7. Rigtje (1794 x Kornelus Feddes Hornstra
8. Hielke (1796-1865) x Afke Gerbens Hoitema
9. Hette (1799-1871) x Jeltje Thomas Koopmans
10. Sepkje (1800-1875) x Pieter Everts Hettinga172. Jan Libbes
1740
sf. Libbe Jans en Martje Bonnes -->
x 173. Lammigjen Aises 19-5-1765 Aldskoat
van Oldeholtwolde
df.

1. Martje (1767)
2. Libbe (1769)
3. (86.) Aise (1772-1826)
4. Bonne (1774)
5. Martjen (1778)
6. Auke (1786)


174. Johannes Alberts Hooisma
25-6-1759 Rotstergaast - 27-10-1834 Wolvegea
sf. Albert Johannes en Froukje Wytses -->
x 175. Gettje Idses
27-3-1759 Ouwsterhaule - 23-9-1822 Wolvegea
df. Ids Lourens' en Antje Dirks -->

1. (87.) Antje (1784-1856)
2. Froukjen (1786) x Klaas Hanzes Kopfer
3. Elske (1789)
4. Albert (1791)
5. Ids (1793) x Jeltje Geerts Geertsma
6. Wijtze (1796) x Barbertjen Wybes Oosterhof
7. Elske (1802-1852) x Geert Freerks Koelma