Johannes Johannes
Generaasje 9:

490. Johannes Johannes
12-10-1721 Poppenwier
sf. Johannes Ruirds en Renske Johannes -->
x(1) Antje Freerks, 16-5-1751 Wurdum
x(2) 491. Hyke Claases 15-5-1760 Wergea
8-6-1735 Grou
df. Claas Anders en Jitske Minses -->

Út it earste houlik:
1. Freerk (Terpstra) (1754-1828) x Lamke Jans
Út it twadde houlik:
2. Renske (1761) x Bernardus Berends Steneker, turfskipper
2. Jitske (1764)
3. Jitske (1765-1815) x Sytze Jans Kooistra
4. Johannes (1767)
5. Johannes (1768-1806) x Klaske Jelles de Jong, boer Wergea
6. (245.) Ybeltje (1773-1855)
7. Antje (1775)

Op Wergea 41 (Narderbuorren)


Generaasje 10:

980. Johannes Ruirds
1690
sf.
x 981. Renske Johannes

df.

1. Afke (1718)
2. (490.) Johannes (1721)
3. Boote (Jongsma) (1724-1792) x Geertje Dirks, Sibrandebuorren
4. Hyltje (1728)
5. Hyltje (de Boer) (1731-1820) x Yke Gerrits
6. Anne (1735) x Lieukjen Ruirds, Poppenwier

Mr. skuonmakker yn Poppenwier. Yn 1749 mei 3 folw. en 2 bern. x(1) Aatje Stoffels, Dearsum 13-4-1710?


982. Claes Andrys
d. 8-10-1693 Grou
sf. Andrijs Gerrits en Frouk Pieters -->
x 983. Jitske Minses 12-1-1721 Grou
17-4-1698 Grou
df. Minse Jans en Hijlk Pijters -->

1. Andrys (1721) x Neeltie Ates
2. Minse (1723)
3. Watze (Nicolay) (1731-1796) x Aaltje Sjoerds, skoalmaster Britsum
4. Jan (1733)
5. (491.) Hijke (1735)
6. Jisseltje (1740)
7. Jisseltje (1741-1824) x Wolter Kornelis

Johannes Anders x Andersche Klazes > Klaas 1761 Grou


Generaasje 11:

1964. Andrijs Gerrits

sf. -->
x 1965. Frouk Pieters 9-12-1692 Grou

df. ??Pijter Piers en Siebbrigh Doeckles -->
Frouk x(2) Watze Wabes, 22-8-1697 Grou
Út har earste houlik:
1. (982.) Claes (1693)
Út har twadde houlik:
2. Ytie (1698)
3. Pijter (1700)
4. Sijbrig (1702)
5. Jan (1703)
6. Dieuwke (1705)

Frouk in healsuster fan Hylk hjirnei?


1966. Minse Jans
fan Grou
sf.
x 1967. Hijlk Pijters 17-4-1693 Grou
d. 26-3-1671 Grou
df. Pijter Piers en Jets Goslyx -->

1. Jan (1695)
2. (983.) Jetske (1698)
3. Pijter (1701)
4. Yessel (1704)
5. Sijtske (1706)
6. Sijtske (1709)
7. Sikke (1711)
Generaasje 12:

3934. Pijter Piers

sf. Pier Lolckes en Hylck Pieters -->
x(1) 3935. Jets Goslyx 12-5-1661 Grou

df.
x(2) Siebbrigh Doeckles, 2-3-1673 Idaard

1. Goslijk (1662-1703)
2. Aaltje (1663)
3. Yd (1666)
4. Gabe (1668)
5. (1967.) Hijlk (1671)
6. Sijtske (1674) x Ate Baukes, Grou


Yn 1698 brűker fan Idaard 5, Clein Epema, 75 pm.


Generaasje 13:

7868. Pier Lolckes
~1600
sf. -->
x(1) 7869. Hylck Pieters

df.
x(2) N. Deddes

1. (3934.) Pijter (1630)
2. Lolck
3. Joucke
4. Gaebe x Frouckje Thomas
5. Claes (1630-1658), boer mei 7 kij Grou
6. Geert

Skipper. IDA J10, 405: erfenis Pier Lolckes 1669


Nei de startside