Haring Jelles Nauta
Generaasje 9:

496. Haring Jelles Nauta
d. 29-12-1726 W‚ldsein - 18-6-1773 W‚ldsein
sf. Jelle Jurjens Nauta en Geertje Dirks
x 497. Trijntje Sytses Storm 19-9-1751 W‚ldsein
d. 20-3-1729 W‚ldsein - desimber 1792
df. Sytse Lykles Storm en Aeg Doytzes


Deselden as 456. en 457.


Nei de startside