Willem Sipkes
Generaasje 9:

492. Willem Sipkes
fan Menaam - 18-1-1796 Warten
sf.
x 493. Trijntje Jans 28-6-1761 Oentsjerk
1745 Oentsjerk - 18-10-1793 Warten
df. Jan Piebes en Maaike Rintjes -->

1. (246.) Jan (1763-1823)
2. Sipke (Kooi) (1763) x Stijntje Sierks, Warstiens
3. Maayke (1767)
4. Klaas (1773-1834) x Jeltje Sjoerds x Wytske Abes Oevering, boerearbeider Tytsjerk
5. Piebe (1775)
6. Taeke (1778-1849) x Bregtje Teunis x Jeltje Abes Oevering, boer Suwld

Yn 1773 nei Warten,boer op 'e Meagere Weide, nei 1796 Jan Willems. Bern om en om wol/net doopt.
cur. over Taeke: Piebe Jans en Jan Willems

Generaasje 10:

986. Jan Piebes
1715 Gytsjerk - 1753/54 Oentsjerk
sf. Piebe Andries en Trijntje Lieuwes -->
x 987. Maaike Rintjes 11-9-1740 Oentsjerk

df.
Maaike x(2) Klaas Sipkes, 23-11-1755 Gytsjerk

1. (493.) Trijntje (1745-1793)
2. Piebe (1747) boer op Lytse Geast
3. Yfke (1749-1811) x Haye Aukes, boer Mnein
4. Rinske (1751)

Een gemeen boer, hebbende reeuw en beslagh.
person. koh. 1768: de erven 320, verdeeld 1790: Haye Aukes, Abe Heins, Piebe Jans en Willem Sipkes elk 1/4; TIE L d.d. 8 jan. 1761, S23 264;


Generaasje 11:

1972. Piebe Andries
1678 Gytsjerk
sf. ?Andries Sjoerdts en Trijntje Jans (Dusseljee) -->
x 1973. Trijntje Lieuwes 1e pr. 22-2-1705 Oentsjerk
fan Oentsjerk
df.
x(2) Jeltje Sjoerds
x(3)? 1733 Pyttertje Wybes fan Poppenwier

t it earste houlik: 1. Iefke (1707)
2. Lieuwe (1709)
3. (986.) Jan (1715-1753)
t it twadde houlik:
4. Sjoerd (1725)

Lidmaat Oentsjerk


Generaasje 12:

3944. Andries Sjoerdts
1635 Wyns - 1697
sf. Sjoerd Jurjens en Sijke Pieters -->
x 3945. Trijntje Jans 1e pr. 30-4-1671 Oentsjerk

df.

1. Sjoerd (1674) x Aukje Gerrits
2. Jouke (1675) x Dieuke Dirks
3. Pyter (1676)
4. (1972.) Piebe (1678)
5. Sijke (1680) x Sije Sjoukes Noteboom
6. Andries (1685-1751) x Haebeltje Pijtters x Geertje Rijkeles
7. Jan

Allinne 3, 5, 6 yn DTB. Yn 1695 in Pybe sf. Andries Aarns berne, mar dy is net yn 1705 troud fansels.


Generaasje 12:

7888. Sjoerd Jurjens
1614 Oentsjerk - nei 1675
sf.
x 7889. Sijke Pieters

df.

1. Reiner (1640) x Dieucke Pieters
2. (3944.) Andries (1635-1697)
3. Dirk (1642-f1698) x Sjouck Pieters
4. Jurjen (1637-1684) x Antje Doekes
5. Jouke (1640-1674)
6. Douwe
Nei de startside