Sytse Meinerts
Generaasje 9:

498. Sytse Meinerts
fan Drylts - 11-9-1808 DON
sf. Meindert IJpes en Lijsbeth Zijtzes
x 499. IJpkjen Meynes 21-12-1762 Drylts
fan Drylts - 1799
df.

1. Meindert (1764)
2. Jetske (1767) ??x 1689 Boalsert Andrys Harmens
3. (249.) Lysbert (1770-1826)
Generaasje 10:

996. Meindert IJpes Coopman
1710 Drylts
sf. -->
x 997. Lijsbeth Zijtzes 8-5-1735 Drylts
fan Snits
df. -->

1. (498.) Sytse (1740)
2. Ype, houtmūndersfeint yn 1749
3. Reinskje x Willem Hendriks Welma (hat soan Ype)

Yn 1744 te Drylts, hśshālding fan 7 persoanen. By ūndertrou yn Snits Coopman neamd.


Nei de startside