Tjerk Rintjes de Jong
Generaasje 9:

508. Tjerk Rintjes de Jong
- 22-9-1785 Grou
sf. Rintje Beynts en Metje Keimpes Hansma -->
x(1) 509. Tietje Harmens 24-5-1761 Grou
st. 1770 Grou
df. Harmen Atses en Tietje Douwes -->
x(2) Fokje Uiltjes 5-4-1772 Grou

Út it earste houlik:
1. Rintje (1762-1850) x Tjitske Klazes van Dijk
2. Harmen (1763-1848) x Lysbert Sipkes
3. (254.) Beint (1765-1835)
4. Tietje (1768-1827) x Tette Thomas Boonstra, x Steven Cornelis Nijdam
Út it twadde houlik:
5. Metje (1773-1848) x Hedzer Pieters Oosterwal
6. Uiltje (1774-1858) x Feikje Pieters Vollema, x Lipkjen Klazes de Jong, boer yn Britswert
7. Oege (1777-1870) x Pietje Sybrens
8. Jan (Fokma) (1779-1852) x Antje Doekes Dotinga
9. Arjen (17801-1827) x Sibbeltje Eeuwes Riemersma, boer Skearnegoutum

Boer op Asinga-state, Grou. Tjerk Rintjes de Jong is in broer fan Tjerk Rintjes Oudema, nr. 454 yn dizze kertiersteat! Boppedat binne beide Tjerken ek noch mei twa susters troud ...
Neier űndersyk yn DTB-bylagen en akten fan bekendheid is nedich!
Keimpe en Jetse Rinties wurde yn novimber 1785 beneamd ta kurator oer de bern út it earste houlik.

Generaasje 10:

1016. Rintje Beints
1686 - st. 1748/49 Akkrum
sf. Beint Rintjes en Popck Tjercks
x 1017. Mettje Keimpes Hansma 5-11-1713 Jirnsum
d. 28-2-1692 Raard - 1775/6 Akkrum
df. Keimpe Oeges Hansma en Jancke Sybrens Heeringa

Deselden as 908. en 909.


1018. Harmen Atses
1700 Goaijingaryp - st. 1781 Terkaple
sf. Atse Fetses en Tiedt Reytses
x(1) Joukje Klazes 14-9-1721 Goaijingaryp
x(2) 1019. Tytie Douwes 14-5-1724 De Jouwer
fan Nes - 17-1-1764 De Jouwer
df. Douwe Sjoerds en Jetske Aukes

Deselden as 910. en 911.


Nei de startside