Generaasje 4:

8. Reitze Johannes' Jonkman
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
sf. Johannes Reitzes Jonkman en Jieuwkje Baukes Woudstra -->
x 9. Jitsche Hettes Dijkstra, 6-4-1911 Skoatterlân
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
df. Hette Fokkes Dijkstra en Korneliske Klazes de Jong -->

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Warners Bakker
2. Hette (1914-1975) x Hieke Bouwes van der Meulen
3. (4.)Johannes (1920-1993) x Pietje Akkerman -->
4. Klaas (1921-2011) x Ieke Jans Kraak


   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


Generaasje 5:

16. Johannes Reitzes Jonkman
18-8-1858 Oranjewâld – 13-7-1935 Aldskoat
sf. Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin -->
x 17. Jieuwkje Baukes Woudstra, 8-5-1881 Skoatterlân
20-9-1858 Oranjewâld – 8-5-1942 Aldskoat
df. Bauke Siebrens Woudstra en Imkje Jans Wal -->

1. Janke (1882-1968) x Pieter Jacobs Sierdsma
2. Imkje (1883-1973)
3. Detje (1885-1963) x Arjen Fetzes Koopmans
4. (8.) Reitze (1887-1975)
5. Bauke (1889-1956) x Jantje Hommes Siebenga
6. Jan (1891-1974) x Richtje Liekles Kleistra
7. Hendrik (1893-1899)
8. Jantje (1895-1979) x Pieter Alberts Nijholt
9. Loltje (1897-1963) x Sies Jelles Siebenga

Johannes Jonkman en Jieuwkje Woudstra 50 jier troud (8-5-1931)


steand : Jan, Reitze, Detje, Arien Koopmans, Jantje Siebenga, Bauke, Pieter Sierdsma, Pieter Nijholt en Jantje.
sittend : Richtje Kleistra, Jitsche Dijkstra, it breidspear, Janke en Imkje.
yn't gers : Loltje en Sies Siebinga.


Generaasje 6:

32. Reitze Hendriks Jonkman
4-7-1832 Oranjewâld – 23-9-1913 Nijehaske
sf. Hendrik Jans Jonkman en Dettje Jans -->
x 33. Janke Johannes van der Tuin, 13-5-1855 Skoatterlân
20-11-1833 Nijskoat – 12-5-1912 Nijehaske
df. Johannes Linzes van der Tuin en Loltje Wytzes Bosga -->

1. Dettje (1856-1927) x Tjeerd Jeeps Heida
2. (16.) Johannes (1858-1932)
3. Loltje (1860-1887) x Fokke Ruurds Lieuwes
4. Hendrikje (1863-1934) x Sake Folkerts Brouwer
5. Yke (1866-1932) x Gerrit Thaes Woudstra
6. Ariaantje (1868-1871)
7. Hendrik (1871-1941), boer yn Itens, x Antje Thees Sierdsma
8. Jan (1874-1944), boer yn Eagmaryp

As keapman hat Reitze Hendriks it goed dien. Syn hannelskontak­ten hie hy oant yn Ruslân ta. Syn folk moast dan mei de kij nei Hamburg rinne, dęr kamen de bisten yn it skip.
Hy hie by de hannel lykwols al in spesjaal wapen: hy mocht graach in buorrel, al wie dat beppe Janke net nei 't sin. Sa hie hy har ris fersein om it sűnder drank te besykjen. Mei soan Jan sette hy nei Ljouwert, mar it like yn earsten in minne reis. Neidat hja de merk in slach om west hiene like it Reitze Hendriks dit kear op fleanen: gjin hannel te dwaan. Tsjin syn ôfspraak mei beppe yn (ek al besocht Jan him derfan te wjerhâlden) naam hy in pear buorrels op. Dęrnei gie it mei de hannel foar wonder. Doe't er thús kaam koe hy nei wierheid tsjin beppe sizze dat hy noch nea sa'n goeie merk hân hie.
Oan it ein fan syn libben buorken alle bern op in eigen pleats.


 

Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin
Yn oktober 1912 waard yn Hepkema's Krante de ferkeaping oankundige fan de besittingen fan Reitze Hendriks. It betreft fjouwer pleatsen: yn Aldehaske, yn Nijskoat, yn Aldskoat en yn Ketlik en noch wat los healân.
Syn âldste soan Johannes keapet de pleats yn Nijskoat foar f.24760,-. In tal jierren letter wurdt op itselde stee in nije pleats set foar Reitze Johannes Jonkman.

De totale opbringst wie f.112.078,=. 


34. Bauke Sybrens Woudstra
17-3-1812 Aldskoat - 3-4-1890 Oranjewâld
sf. Siebren Hendriks Woudstra en Jantje Baukes Zandstra -->
x 35. Imkje Jans Wal 30-4-1837 Skoatterlân
7-4-1814 Mildam - 19-1-1884 Oranjewâld
df. Jan Frankes Wal en Janke Eitzes Hoekstra -->

1. Jan (1838) x Wietske Yntzes Nijenhuis
2. Siebren (1842-1919) x Jantje Hessels Zwaagstra
3. Jantje (1846) x Mintje Hendriks Pijlman
4. Janke (1849-1916) x Klaas Jeltes Hornstra
5. Jeltje (1852) x Jan Egberts Huisman
6. (17.) Jieuwkje (1858-1942)

Yn 1859 ferkocht Imkje Wal de pleats Prinsenhoeve oan Hans Willem de Blocq van Scheltinga foar fl. 20.000. Der noch boppeop krigen se in hierkontrakt foar mar leafst tsien jier fan de prachtige pleats Pauwenburg, ek yn It Wâld. De famylje Woudstra hat noch twa fierdere generaasjes dêr wenne.


Generaasje 7:

64. Hendrik Jans Jonkman
7-3-1873 Nijeholtpea – 17-3-1863 Oranjewâld
sf. Jan Feddes en Ypkjen Reitzes -->
x 65. Dettje Jans, 17-6-1810 Aldskoat
3-9-1787 Follegea – 11-8-1872 Nijskoat
df. Jan Romkes en Hiltje Remmelts -->

1. Ypkje (1812-1878) x Jacob Gerrits Jonker
2. Jan (1815-1876) x Janke Jacobs Bralts
3. Fedde (1817-1851) x Janke Wiebes de Boer
4. Hiltje (1820-1890) x Sape Sybrens van der Vlugt
5. Romke (1823-1826)
6. Jan Hendriks (1826-1880) x Geertje van der Haag
7. (32.) Reitze (1832-1913)


Hendrik Jans keas yn 1811 de achternamme Jonkman:Op űndersteande kaart fan Oranjewâld is it grűnbesit fan Hendrik Jans Jonkman yn 1832 oanjűn. It bestie út in hűs met hiem en grientetún, in hoekje bosk en trije grutte perselen (5 ha) heide. It lei oan de westkant fan wat no de Heideleane hjit.66. Johannes Linzes van der Tuin
29-4-1801 Aldskoat - 24-1-1866 Nijskoat
sf. Johannes Linzes van der Tuin en Yke Oepkes van der Schoot -->
x 67. Loltje Wytzes Bosga, 13-5-1821 Skoatterlân
14-2-1798 Knipe - 25-3-1861 Nijskoat
df. Wytze Jans Bosga en Janke Gaukes Peeting -->

1. Linze (1821-1902) x Akke Aebles Wytsma
2. Wytze (1824-1826)
3. Jan (1826-1916) x Hiltje Sikkes Hoeksma, x Wimke Harmens Beenen
4. Ykke (1828-1863) x Gerrit Hendriks Visser
5. Wytze (1831-1834)
6. (33.) Janke (1833-1912)
7. Wytze (1835-1896) x Akke Martens Woudstra
8. Gauke (1838-1838)
9. Ariaantje (1842-1868) x Jelke Tjammes Hoeksma


68. Siebren Hendriks Woudstra
24-2-1781 Oranjewâld - 10-5-1860 Aldskoat
sf. Hendrik Siebrens Woudstra en Jeltje Hanzes -->
x 69. Jantje Baukes Zandstra, 15-5-1808 Aldskoat
1787 - 13-4-1856 Aldskoat
df. Bauke Sakes Zandstra en Lysbert Jelles -->

1. Hendrik (1809-1882) x Trijntje Tijmens Boersma
2. (34.) Bauke (1812-1890)
3. Jelle (1814-1885) x Korneliske Siebes Hoekstra
4. Jeltje (1817-1896) x Jeip Jans Heida
5. Lijsbeth (1820-1909) x Ype Annes Bosma
6. Siebren (1826-1875) x Alida Hendriks Bakker70. Jan Frankes Wal
9-5-1782 Mildam - 1-7-1851 Oranjewâld
sf. Franke Jans Wal en Eeuwkje Bartelds -->
x 71. Janke Eitzes Hoekstra, 15-5-1808
7-2-1787 Rotstergaast - 3-6-1851 Oranjewâld
df. Eitze Meeuwes Hoekstra en Imkje Jans Heida -->

1. Eeuwkjen (1809-1894) x Marten Joukes Douma
2. (35.) Imkje (1814-1884)
3. Pietje (1819-1867) x Fokke Jelles Kerkstra

Jan Frankes Wal wie eigner van de pleats Prinsenhoeve yn Oranjewâld, fanâlds eigendom fan de stedhâlderlike famylje. De pleats kaam nei syn dea yn besit fan dochter Imkje.


Generaasje 8:

128. Jan Feddes
1736 Mildam - 7-2-1807 Aldskoat
sf. Fedde Doekeles en Hendrikje Jans -->
x 129. Ypkje Reitzes, Aldskoat 13-5-1764
2-11-1743 Rottum - 20-6-1825 Aldskoat
df. Reitze Hotses en Martzen Willems -->

1. Martzen (1765-1832) x Roel Sikkes Hoeksma
2. Fedde (1767)
3. Hendrikje (1769-1836) x Jan Jans Haven
4. Reinskje (1771-1835) x Jan Roels Hospes
5. Loltje (1774-1830) x Sipke Aizes x Berend Roelofs Retsma
6. Reitze (1776-1811) x Jetske Gerbens
7. Jacob Jans Jonkman (1779-1842) x Hendrikje Jans
8. (64.) Hendrik (1832-1913)

Oan de berteplakken fan de bern kinne wy sjen, dat Jan Feddes yn ferskillende doarpen yn it wurk stien hat: Sonnegea, Nijskoat en Nijeholtpea. Dat docht ek bliken út de lidmateboeken, dęr’t by alle ferhuzings hieltyd de attestaasje yn opskreaun stiet.
Hjirűnder de fermelding fan it houlik fan Jan en Ypkje en fan it dopen fan harren soan Hendrik.
130. Jan Romkes (Kooiker, de Jong)
1753 - 8-7-1811 Terband
sf. Romke Baukes en Akke Jans -->
x 131. Hiltje Remmelts, 9-1-1780 Jiskenhuzen
6-3-1759 Jiskenhuzen - 9-6-1842 Langweer
df. Remmelt Piers en Trijntje Pieters -->

1. Akke (1780) x Jacob Bouwes?
2. Romke (1781)
3. Trijntje (1783)
4. Trijntje (1785)
5. (65.) Dettje (1787-1872)
6. Romke (de Jong) (1790-1831) x Lolkjen Peekes Huitema
7. Remke (1792)
8. Jan (1794)
9. Jan (Kooiker) (1797) x Roelofje Jelles de Vries
10. Tietje (de Jong) (1799) x Bene Klazes Bles


Boer yn Jiskenhuzen en Follegea

132. Linze Johannes van der Tuin
13-5-1770 Finkegea - 18-12-1843 Aldskoat
sf. Johannes Lenses en Froukje Klazes -->
x 133. Yke Oepkes van der Schoot, 27-4-1800 Aldskoat
juli 1769 Knipe - 6-1-1857 Benedenknipe
df. Oepke Pieters en Janke Bonnes -->

1. (66.) Johannes (1801-1866)
2. Janke (1803-1874) x Jan Linzes de Bos
3. Froukje (1808-1865) x Harmen Koops Mink


De akte dęr't Linze Johannes ek foar Johannes de efternamme Van der Tuin yn fęstleit.
134. Wytze Jans Bosga
4-5-1755 de Knipe - 30-8-1829 SCO
sf. Jan Hessels en Loltje Pieters -->
x 135. Janke Gaukes Peeting 31-01-1796 Boppeknipe
19-2-1764 de Knipe - 10-05-1808 Boppeknipe
df. Gauke Jans en Arjaantje Jans Peeting -->

1. Arjaantje (1796-1859) x Jan Egberts Oppersma
2. (67.) Loltje (1798-1861)
3. Jan (1800-1854) x Antje Uilkes van de Singel
4. Gaauke (1802-1858) x Zwaantje Jelles Hofstra
dochter fan Marijke Klazes Scheper:
5. Aaltje (1814-1815)
(Wytze erkent de heit te węzen)


136. Hendrik Sybrens Woudstra
d. 23-10-1757 Tsjalbert - 4-7-1816 Aldskoat
sf. Siebren Hendriks en Akke Wisses -->
x 137. Jeltie Hanzes, 7-5-1780 Tsjalbert
d. 1-12-1754 Gersleat - 23-7-1824 Oranjewâld
df. Hans Alles en Antie Alles -->

1. (68.) Siebren (1781-1860)
2. Hans (1784-1850) plysjeman Aldskoat, x Aafke Jans Hottinga
3. Sjoerd (1792-1870) x Klaaske Wolters de Jager
4. Antje (1793-1878) x Jan Klazes Jansma

De akte dęr't Hendrik Siebrens de efternamme Woudstra yn fęstleit.
Sels skriuwt hy Woustra!
138. Bauke Sakes Zandstra
3-10-1756 Aldskoat - 31-7-1818 Nijskoat
sf. Sake Jans en Jantjen Willems -->
x 139. Lysbert Jelles 3-4-1786 Aldskoat
1746 Nijskoat - 27-11-1823 Rotstergaast
df. Jelle Siedses en Gatske Hendriks -->

1. (69.) Jantje (1787-1856)
2. Jeltje (1789-1845) x Pieter Johannes Langius
3. Sake (1796-1832) x Getzen Sytses Sytzema


140. Franke Jans Wal
1737 Mildam - 01-03-1818
sf. Jan Wal -->
x 141. Eeuwkje Bartelds 01-07-1781 Aldskoat
1743 Mildam - 18-01-1828 Mildam
df. Barteld Alts en Petertje Everts -->

1. (70.) Jan (1782-1851)

De akte dęr't Franke Jans de efternamme Wal yn fęstleit.
142. Eitze Meeuwes Hoekstra
22-7-1762 Aldskoat - 9-2-1830 Aldskoat
sf. Meeuwes Jans en Janke Yntzes -->
x 143. Imkje Jans Heida 7-5-1786 Aldskoat
d. 10-11-1757 Mildam - 3-10-1831 Aldskoat
df. Jan Jeips en Akke Roels -->

1. (71.) Janke (1787-1951)
2. Jan (1788-1854) x Akke Hendriks Blinksma
3. Akke (1792-1868) x Jelle Jelles de Jong
4. Meeuwes (1793-1874) x Foekje Doekeles Bosma
5. Saakjen (1796-1870) x Jan Jeips Heida, x Andries Hendriks Heida
6. Anne (1799-1855) x Stijntje Jeeps Heida