Jeltje Klazes de Vries
Generaasje 4:

11. Jeltje Klazes de Vries
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
df. Klaas Tjittes de Vries en Antje Gerbrands van Eyck -->
x 10. Jan Sakes Akkerman 25-5-1916 Skoatterlān
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
sf. Sake Frankes Akkerman en Pietje Jans de Jong -->

1. Sake Franke (1917) x Hendrikje Sierdsma
2. Klaas Tjitte (1918) x Cornelisje Akkerman
3. (5.) Pietje (1920-2018) x Johannes Jonkman -->
4. Antje (1934) x Wietze Venema


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


Generaasje 5:

22. Klaas Tjittes de Vries
24-8-1862 Broek - 23-1-1947 Aldehaske
sf. Tjitte Klazes de Vries en Trijntje Jelles de Jong -->
x 23. Antje Gerbrands van Eyck 7-11-1889 Haskerlān
20-12-1867 Aldehaske - 30-1-1959 Aldehaske
df. Gerbrand Lammerts van Eyck en Jeltje Sipkes Ykema -->

1. Tjitte (1890), boer yn Aldehaske, x Tjerkje Oenema
2. (11.) Jeltje (1891-1975)
3. Gerbrand (1893), boer yn Sint Jānsgea, x Aaltje Feikes Akkerman


Klaas Tjittes de Vries en Antje van Eyck
mei Germ, Jeltje en Tjitte


Generaasje 6:

44. Tjitte Klazes de Vries
6-2-1836 Sniksweach - 3-7-1907 Broek
sf. Klaas Durks de Vries en Neeltje Tjittes van der Hoek -->
x 45. Trijntje Jelles de Jong 9-11-1861 Haskerlān
17-12-1839 Westermar - 13-12-1890 Broek
df. Jelle Haaijes de Jong en Geertje Foekes Dijkstra -->

1. (22.) Klaas (1862-1947)
2. Geertje (1863) x Wieger Langenberg, skipsbouwer Nijbrźge
3. Durk (1866) x Ytje Hendriks de Vries, drukker op De Jouwer
4. Jelle (1865-1938) x Janke van der Hoek
5. Haye (1868-1868)
6. Haye (1870-1918) x Wiegertje de Jong
7. Nelis (1873), skoalmaster yn Amsterdam
8. Hette (1878-1957) x Jacobje Minnes de Jong


Tjitte de Vries en Trijntje de Jong


De pleats fan Tjitte de Vries yn Broek


46. Gerbrand Lammerts van Eyck
1-12-1836 De Jouwer - 18-3-1912 Aldehaske
sf. Lammert Lammerts van Eyck en Cornelia Gerbens Smijnga -->
x 47. Jeltje Sipkes Ykema 16-11-1862 Haskerlān
10-1-1824 Haskerhoarne - 13-12-1911 Aldehaske
df. Sipke Klazes Ykema en Tjitske Eeuwkes de Jong -->

1. Cornelia (1864) x Jelle Siebrens Wijnja
2. (23.) Antje (1867-1959)Generaasje 7:

88. Klaas Durks de Vries
11-12-1810 Broek - 23-7-1890 Broek
sf. Durk Sjoerds de Vries en Akke Tjittes van der End -->
x 89. Neeltje Tjittes van der Hoek 19-5-1833 Haskerlān
11-4-1814 Sniksweach - 26-1-1875 Broek
df. Tjitte Sipkes van der Hoek en Jitske Hettes Laagland -->

1. Durk (1834-1859)
2. (44.) Tjitte (1836-1907)
3. Jitske (1837-1838)
4. Jitske (1839-1922) x Sjoerd Holkema
5. Akke (1841) x Fransiscus Holkema, skieden
6. Fetje (1843-1914) x Gerrit van der Ley, boer yn Eagmaryp
7. Hette (1845-1925)
8. Sjoerd (1847-1928)
9. Geertje (1852) x Anne Bernardus Holtrop, boer yn de Skarren


90. Jelle Haaijes de Jong
10-11-1807 Rotsterhaule - 10-1-1860 Tsjerkgaast
sf. Haaije Michiels de Jong en Trijntje Jelles -->
x 91. Geertje Foekes Dijkstra 6-5-1834 Lemsterlān
1814 de Kśnder - 8-8-1886 Westermar
df. Foeke Bouwes Dijkstra en Reinske Roelofs van Hes -->

1. Haye (1834) x Antje Everts van der Moolen
2. Rinskjen (1836-1913)
3. Foeke (1838)
4. (45.) Trijntje (1839-1890)
5. Michiel (1841) x Aafke Jacobs Wytsma; x Hendrikje Ulbes Zwaga
6. Aaltje (1843) x Wouter Siebes Schaap; x Harmen Piers Tiersma
7. Annigjen (1844-1869?) x Marcus Ynzes van Terwisga
8. Sytske (1846) x Marcus Ynzes van Terwisga
9. Klaaske (1849) x Anne Idzes Tjaarda


92. Lammert Lammerts van Eyck
14-9-1810 de Jouwer - 14-5-1876 Aldehaske
sf. Lammert Wiegers van Eyck en Antje Aukes de Haan -->
x 93. Cornelia Gerbens Smijnga 24-6-1832 Haskerlān
6-9-1810 Aldehaske - 20-1-1891 Aldehaske<
df. Gerben Aukes Smijnga en Froukjen Jans van der Velde -->

1. Antje (1833-1880) x Marten Jochems Ketellapper
2. (46.) Gerbrand (1836-1912)
3. Froukjen (1839-1926) x Gerrit Jans van der Honing
4. Johannes (1843-1909) x Aaltje Jans Groen
5. Janke (1846-1936) x Reinder Jeens Siegersma
6. Simke (1849-1850)
7. Geertje (1851-1933) x Geert Jans de Leeuw

Lammert hat as touslager wurke by syn omke Gerben Fennema te Amsterdam.


94. Sipke Klazes Ykema
13-5-1785 Haskerhoarne - 13-4-1869 Haskerhoarne
sf. Klaas Sipkes en Antje Thees Aukema -->
x 95. Tjitske Eeuwkes de Jong 24-5-1807 Haskerhoarne
10-6-1781 Lśnbert - 3-2-1843 Haskerhoarne
df. Eeuwke Lammerts en Froukjen Haaijes -->

1. Vroukje (1808-1883) x Albert Jaitjes van der Veer
2. Klaas (1810-1838) x Janke Jelles Kerkstra
3. Antje (1814-1853) x Joost Sipkes Sipkema
4. Eeuwke (1816-1849) x Afke Alberts van der Gaast
5. Jeltje (1819-1820)
6. Siebold (1821-1892) x Wybigjen van den Berg
7. (47.) Jeltje (1824-1911)Generaasje 8:

176. Durk Sjoerds de Vries
9-1-1776 Broek - 23-4-1863 Broek
sf. Sjoerd Sybes en Fettje Klazes -->
x 177. Akke Tjittes van der End 29-3-1801 De Jouwer
12-3-1776 Twellegea - 11-12-1833 Broek
df. Tjitte Tjeerds van der End en Meintje Uiltjes -->
earder troud mei Pieter Klazes

1. Fettje (1801-1826) x Jochum Uilkes van der Kooy
2. Meintje (1802-1853) x Romke Kornelis Romkema
3. Sjoerd (1804-1875) x Johanna Reins Bergsma, x Aukjen Wouters Schaap
4. Tjitte (1806-1806)
5. Tjitte (1807-1882) x Geertje Doekles Douma
6. Klaaske (1809-1809)
7. (88.) Klaas (1810-1890)
8. Pieter (1812-1812)
9. Pieter (1813-1872) x Marijke Thomas Engelsma
10. Sijbe (1814-1814)
11. Jitske (1816-1907) x Wiebe Sipkes Sipkema
12. Sijbe (1818-1819)
13. Sijbe (1819-1904) x Antje Hotzes Brouwer

By de ynfier fan it kadaster stiet ûnder
'Durk Sjoerds de Vries en mede-eigenaren' 32 bunder healân en 22 bunder greidlân beskreaun. Ek wurdt in hûs yn It Mar en op 'e Jouwer neamd.
Nei it ferstjerren fan Akke wurdt inventaris opmakke op de pleats te Broek. De wearde fan it fee (mei 23 kij) wurdt ynskat op fl. 1753, de pleats sels, rom 50 bunder grut, op fl. 8724. De balâns komt śteinlings śt op fl. 11.504.
By de boedelskieding nei de dea fan Durk Sjoerds docht bliken dat der noch in soad besit bûten de houliksmienskip wie. Erfgenamen wiene de seis noch libjende bern en twa dochters fan Meintje. Opfallend is dat bij alle bern fermeld stiet, dat se boer(in) yn Broek binne. Yn totaal kin der fl. 93.900 ferparte wurde.


178. Tjitte Sipkes van der Hoek
22-1-1787 Eagmaryp - 14-10-1831 Sniksweach
sf. Sipke Engeles en Hylken Jans -->
x 179. Jitske Hettes Laagland 24-6-1813 De Jouwer
1-5-1777 - 20-7-1820 Sniksweach
df. Hette Klazes Laagland en Neeltje Simens -->

1. (89.) Neeltje (1814-1875)

Jitske wie earst troud mei Meine Jans de Vries, bern: Hette en Geertje.


180. Haaije Michiels de Jong
18-10-1781 Rotsterhaule - 10-1-1860 Tsjerkgaast
sf. Michiel Haaijes Boersma en Annigje Jochems Ruiter -->
x 181. Trijntje Jelles de Jong 24-5-1803 Sint Jānsgea
21-4-1776 Reahel - 28-7-1861 Tsjerkgaast
df. Jelle Piers en Klaaske Jochems Ruiter -->

1. Michiel (1803-1840) x Atje Jans Kerstma
2. Klaaske (1804-1877) x Hendrik Jans Wind
3. Annigje (1806-1893) x Koop Thijsses Kraak, skoalmaster Rottum
4. (90.) Jelle (1807-1860)
5. Antje (1809-1883) x Arend Klazes Muurling, boer yn Eastersee
6. Pier (1812)
7. Haye (1815-1886) x Geertje Reinders Kunst, boer yn Tsjerkgaast
8. Jeltje (1817-1900)x Sies Meines van der Kerk, boer yn Tsjerkgaast

Nei harren trouwen wenne it pear earst yn Sint Jānsgea, dźr't Haaije de namme De Jong oannaam, dit yn tsjinstelling ta syn heit, dy't him Boersma neamde. Letter wennen se fan 1818 oant 1838 yn Eastersee. Doe kochten se in pleats oan de Gaastdyk yn Tsjerkgaast fan 21 bunder, mei 6 bunder yn Dunegea en noch 6 bunder yn Eastersee.

182. Foeke Bouwes Dijkstra
2-7-1786 Follegea - 27-6-1859 Sint Jānsgea
sf. Bouwe Sybolts Dijkstra en Aaltje Ates Knol -->
x 183. Reinske Roelofs van Hes 24-4-1811 de Lemmer
14-5-1789 Sleat - 29-11-1853 Dolsterhuzen
df. Roelof Franses van Hes en Gertje Andries Koning -->

1. Jantje (1812)
2. Alijde (1813-1847) x Fokke Jitzes van der Meulen
3. (91.) Geertje (1814-1886)
4. Sietske (1814-1881) x Jan Ypes Holtrop
5. Roelof (1815-1835)
6. Boukjen (1816) x Anne Jacobs van Elsloo
7. Jantje (1818) x Tijmen Hendriks Loen
8. Pietertje (1820-1859) x Meine Nannes Koopman
9. Bouwe (1821-1887) x Klaaske Jans de Jong
10. Hendrik (1822-1900) x Fammigje Johannes Visser
11. Jannisje (1824) x Boote Tiedes de Wit
12. Trijntje (1826-1878) x Evert IJsbrands van der Molen
13. Andriesje (1827) x George Andries Koeze
14. Marijke (1829-1913) x Bouwe Reinderts Dijkstra
15. Antje (1831-1849)

Nei de dea fan Reinske wurdt der inventaris opmakke op de pleats yn Dolsterhuzen. De feestapel bestiet út 44 kij, 8 hokkelingen, 8 keallen, 1 bolle, 2 hynders, 4 skiep en 2 bargen mei 8 biggen, rûsd op fl. 423. De bern hawwe ek faak by de âlders liend, Trijntje mei fl. 1075 noch it meast. It totale postive saldo is fl. 12.602. (Not. arch. 56030-123)


184. Lammert Wiegers van Eyck
23-1-1786 Marssum - 23-2-1810 de Lemmer
sf. Wieger Pieters van Eyck en Mettje Lammerts Kroes -->
x 185. Antje Aukes de Haan
8-6-1788 de Jouwer - 14-10-1859 de Jouwer
df. Auke Aukes de Haan en Sijntje Eelkes Weersma -->
Antje x(2) Johannes Annes Schaafsma, 29-12-1822 Haskerlân

1. (92.) Lammert (1810-1876)

Ut it twadde houlik fan Antje trije bern: Auke, Syntje en Hendrikje Schaafsma


186. Gerben Aukes Smijnga
29-5-1772 Langelille - 4-2-1815 Aldehaske
sf. Auke Piers en Cornelisje Broers -->
x (1) Cornelia Heines de Groot
x (2)187. Froukjen Jans van der Velde 12-11-1809 Terband
19-2-1786 Terband - 12-10-1867 SCO
df. Jan Thomas en Mayke Mintjes -->

Ut it earste houlik:
1. Geertje (1800-1837)
2. Auke (1802)
3. Hein (1805)
Ut it twadde houlik:
4. (93.) Cornelia (1810-1891)
5. Jan (1813)


188. Klaas Sipkes
1750 Haskerhoarne - 29-8-1810 Haskerhoarne
sf. Sipke Claases en Akke Sybolts -->
x 189. Antje Thees Aukema 9-5-1773 Haskerhoarne
28-6-1750 Haskerhoarne - 8-10-1826 Haskerhoarne
df. Thee Auckes en Jeltje Frankes -->

1. Yke (1774-1842) x Klaaske Minnes Hoekstra
2. Thee (1776-1852) x Pietertje Feikes Oosting
3. Acke (1779)
4. Acke (1781-1855) x Jan Ludzes Frankema
5. (94.) Sipke (1785-1869)
6. Jeltje (1789-1867) x Marten Jans Bakker


190. Eeuwke/Joeke Lammerts
25-11-1742 Terband - maitiid 1794 Lśnbert
sf. Lammert Baartes en Tjitske Jukes -->
x 191. Vrouwkjen Haaijes 29-4-1781 Terband
17-9-1754 Aldhoarne - desimber 1788 Lśnbert
df. Haye Piers en Tjietske Eits -->

1. (95.) Tjitske (1781-1843)
2. Lammert (1783-1846) x Johanna Jelles Nooitgedagt