Generaasje 4:

9. Jitsche Hettes Dijkstra
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
df. Hette Fokkes Dijkstra en Korneliske Klazes de Jong -->
x 8. Reitze Johannes' Jonkman 6-4-1911 Skoatterlân
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
soan fan Johannes Reitzes Jonkman en Jieuwkje Baukes Woudstra -->

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Warners Bakker
2. Hette (1914-1975) x Hieke Bouwes van der Meulen
3. (4.) Johannes (1920-1993) x Pietje Akkerman -->
4. Klaas (1921) x Ieke Jans Kraak


   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


Generaasje 5:

18. Hette Fokkes Dijkstra
18-1-1854 Broek - 26-11-1938 Hearrenfean
sf. Fokke Tjebbes Dijkstra en Jantje Klazes de Vries -->
x 19. Korneliske Klazes de Jong 10-5-1883 Skoatterlân
29-1-1854 Rottum - 18-3-1931
df. Klaas Jans de Jong en Neensche Jans Heida -->

1. Jantje (1884-1956) x Sytze van der Wal
2. Klaas (1885-1928) x Pietje Hento
3. Neentsche (1889-1974) x Feite Ferwerda
4. (9.) Jitsche (1891-1957)
5. Fokke (1895-1955) x Geeske Heeringa
6. Janke (1897-1972) x Sjoerd Rusticus

    


Generaasje 6:

36. Fokke Tjebbes Dijkstra
16-4-1809 Broek - 8-5-1860 Sniksweach
sf. Tjebbe Watzes Dijkstra en Jitske Fokkes -->
x 37. Jantje Klazes de Vries 15-5-1840 Doanjewerstal
10-5-1815 Sniksweach - 29-12-1886 Haskerhoarne
df. Klaas Jans de Vries en Attje Joostes van der Hoek -->
x (2) Fokke Minnes Minnesma

1. Tjebbe (1841-1841)
2. Jitske (1843-1922) x Errit Johannes Vleer
3. Klaas (1845-1875) x Foekje Harmens Huistra; lei earste stien fan pleats op de Broek
4. Tjebbe (1849-1915) x Akke Pieters de Vries
5. Joost (1851-1924) x Jeltje Pieters de Vries, boer yn Snits
6. (18.) Hette (1854-1938)
7. Hylke (1854-1854)
8. Hylke (1857-1938) x Maaike Jansma


38. Klaas Jans de Jong
4-12-1807 Langsweagen - 15-4-1878 Oranjewâld
sf. Jan Klaazes de Jong en Rimkje Bonnes -->
x 39. Neensche Jans Heida 4-3-1832 Skoatterlân
20-1-1813 Mildam - 3-7-1889 Oranjewâld
df. Jan Jeips Heida en Janke Yntzes Hoekstra -->

1. Jan (1833) x Antje Gerrits Brouwer
2. Janke (1835) x Fedde Kornelis Hornstra
3. Rimkjen (1837)
4. Jan (1839) x Tjitske Gabes de Jong
5. Bonne (1841) x Tjitske Gabes de Jong
6. Rimkje (1844) x Rykele Jeeps Heida
7. Jeep (1846)
8. Sjoerdtje (1848) x Jimme Folkerts Brouwer
9. (19.) Korneliske (1854-1931)


Generaasje 7:

72. Tjebbe Watzes Dijkstra
aug. 1762 Ouwsternijegea - 31-3-1820 de Jouwer
sf. Watze Hylkes en Jeltje Hettes -->
x(1) Baukjen Sjoerds, 18-3-1787 De Jouwer, dochter fan 352.
x(2) 73. Jitske Fokkes 11-4-1802 de Jouwer
1-4-1769 Snits - 15-1-1850 Broek
df. Fokke Hendriks en Hinke Ydes -->

Ut it earste houlik:
1. Fettje (1790) x Jan Ages Bouma
2. Watze (1793-1814)
3. Jeltje (1796-1863) x Jacob Hepkes Hepkema
Ut it twadde houlik:
4. Hinke (1803-1871) x Jan Jacobs Hooisma
5. Hette (1805-1851) x Mayke Annes Walma
6. (36.) Fokke (1809-1860)
7. Hylke (1812-1881) x Antje Siemens Knol

De akte dęr't Tjebbe Watzes de efternamme Dijkstra yn fęstleit.


74. Klaas Jans de Vries
24-11-1781 Oldeouwer - 31-7-1862 Sniksweach
sf. Jan Tjettes en Geertje Meines -->
x 75. Attje Joostes van der Hoek 27-4-1806 De Jouwer
1782 Sniksweach - 23-12-1847 Sniksweach
df. Joost Kerstes en Dieuwke Atzes -->

1. Joost (1806-1873) x Hiltje Piers Lusthof, pakhúsfeint op de Jouwer
2. Getje (1809-1873) x Douwe Brugts Bergsma
3. Dieuwke (1812-1886) x Watze Wazes Bosma
4. (37.) Jantje (1815-1886)
5. Meintje (1818-1887) x Albert Arends Bloemberg
6. Akke (1821-1893) x Jan Hanzes Kooiker, x Pieter Ages Kamminga
7. Jan (1826-1891) x Tjitske Ruurds Rypkema

Yn de stjerakte fan Klaas steane as âlden opjűn: Jan Meines en Gettje. De buorlju hawwe it tinklik net mear krekt witten. De leeftyd by ferstjerren, 80 jier en 8 moanne, is korrekt.


76. Jan Klaazes de Jong
d. 18-1-1772 De Knipe - 2-1-1848 Nijhoarne
sf. Klaas Klaases en Sjoerdje Jans -->
x 77. Rimkje Bonnes 25-05-1794 Langsweagen
d. 8-10-1769 Langsweagen - 31-12-1843 Nijskoat
df. Bonne Uilkes en Fimke Alberts -->

1. Sjoerdje (1794) x Lieuwe Murks Lieuwes
2. Femke (1797) x Ayse Sipkes Bosma
3. Rinske (1800) x Jan Johannes Frankema
4. Bontjen (1804) x Imke Wolters Heida
5. (38.) Klaas (1807-1878)

De akte dęr't Jan Klaazes ek foar Klaas de efternamme De Jong yn fęstleit.


78. Jan Jeips Heida
9-2-1787 Mildam - 27-4-1838
sf. Jeip Pieters Heida en Corneliske Jans Heida -->
x 79. Janke Yntzes Hoekstra 27-4-1810 Mildam
7-3-1788 Mildam - 27-4-1838
df. Yntze Meeuwes Hoekstra en Neenske Uilkes -->

1. Korneliske (1811-1870) x Jelle Jans Hoekstra, boer yn Nijhoarne
2. (39.) Neensche (1813-1889)
3. Aaltje (1815-1817)
4. Jeep (1817-1866) boer yn Aldskoat, x Jeltje Sybrens Woudstra
5. Yntze (1819-1896) boer yn Haskerdiken, x Gatske Arends Jellema x Antje Folkerts Bouwma
6. Aaltje (1822-1822)
7. Anne (1823) weinmakker yn Mildam, x Saakjen Klazes Heida
8. Pieter (1827-1827)
9. Akke (1829-1908) x Jelle Wiebes Nijenhuis, boer yn Nijhoarne


Generaasje 8:

144. Watze Hylkes
grôtmakker op it Hearrenfean
1730 - 19-8-1779
sf. Hylke Watzes en Hebeltje Gjalts -->
x 145. Jeltje Hettes Baar, 30-05-1745 de Jouwer
14-04-1726 De Jouwer - 1794 (lidm.)
df. Hette Pytters Baar en Richtje Tjebbes -->

1. Richtje (1749-1786) x Ruurd Watzes, Aldeboarn
2. (170.) Jan (1753-1825)
3. (72.) Tjebbe (1762-1820)
4. Hylke
5. Hette
6. Hebeltje, x Sjouke Easges Boonstra
7. Janke (1764-1821), x Jarich Geeuwkes van de Veen
8. Jitske (1770-1844), x Sytse Geeuwkes van de Veen


146. Fokke Hendriks
1714 Earnewâld (doopt 1720) - 31-7-1783 Snits
sf. Hendrik Fokkes en Gerlske Lieuwes -->
x (1) Atje Jelles de Blau, 9-2-1735 Snits
df. Jelle Anskes de Blau en Oentje Reiners
x (2) 147. Hinke Ydes, ondertr. 2-7-1763 Snits
d. 28-6-1733 Jistrum - 9-7-1810 Gau
df. Yde Cornelis Tadema en Aukje Sijes -->

Út it earste houlik:
1. Gelske (1735) x Harmen Sybolts Dijkstra fan Snits
2. Fooke (1736)
3. Jelle (1739)
4. Anske (1743)
5. Jelle (1745)
6. Jelle (1746)
7. Oentje (1747)

Út it twadde houlik:
8. Hendrik (1764)
9. Iede (Yedema) (1766-1824) x Tjiets Jelle Zoethout
10. Jeltie (1767) x Siebren Willems
11. (73.) Ytske (1769-1850)
12. Claaske (Veenstra) (1771-1832) x Sipke Uiltjes de Boer
13. Lieuwe (1773)25-1-1735 opnommen yn it boargerboek fan Snits
Hy wurdt yn 1774 kurator oer de bern fan syn omke en muoike Keimpe Johannes en Jetske Hendriks. It hat der alles fan dat hy in dochter nei syn ferstoarne muoike Jetske neamd hat.


148. Jan Tjettes
24-11-1737 Oldeouwer -
sf. Tiete Hanses en Rinske Jelles -->
x 149. Geertje Meines, maaie 1762 Oldeouwer
13-1-1742 Ouwsterhaule
df. Meine Botes en Goitske Foppes -->

1. Reinskje (1762-1847) x Pieter Lieuwes Meijer
2. Goitske (1766) x Jan Jans
3. Swaantje (1770)
4. Meine (1773-1808) x Jetske Hettes Laagland
5. Minke (1776-1848) x Nanne Alberts Koopman, Ychten
6. Tjitte (1779-1826) x Sybrigje Jelkes Faber
7. (74.) Klaas (1781-1862)


150. Joost Kerstes
- 21-1-1794
sf. Kerst Gerbens en Antje Joostes -->
x 151. Dieuwke Atzes, 4-3-1770 De Jouwer
4-11-1745 Eagmaryp - 11-6-1803
df. Atze Douwes en Trijntje Jacobs -->

1. Trijntje (1774-1838) x Fokke Fookes de Jong
2. Antje x Klaas Wybes van der Hoek
3. Kerst (1777-1824)
4. Attje (1779-1780)
5. (75.) Attje (1782-1847)
6. Akke (1786-1820) x Hans Jans Koiker


152. Klaas Klaases
1742/3 De Knipe - 2-4-1808 Boppeknipe
sf. Klaas Piebes -->
x 153. Sjoerdje Jans, 29-01-1769 Langsweagen
d. 19-11-1748 Langsweagen
df. Jan Jansen de Jonge en Rintske Jans -->

1. (76.) Jan (1772-1848)
2. Piebe (1774)
3. Rinske (1777-1846) x Cornelis Liekeles Veltman
4. Hiltje (1781)


154. Bonne Uilkes
30-1-1730 Langsweagen - nei 1784
sf. Uilke Jacobs en Riemke Bonnes -->
x 155. Fimke Alberts, 11-5-1760 Terwispel
fan Terwispel
df.

1. Uilke (1761)
2. (77.) Rimkje (1769-1843)
156. Jeip Pieters Heida
1740
sf. Pieter Rykelds Heida en Aaltje Cornelis -->
x 157. Korneliske Jans Heida, 25-3-1770 Aldskoat
15-3-1746 Mildam
df. Jan Jeips en Akke Roels -->

1. Pijter (1771-1858) x Joukje Lommes de Vries
2. Akke (1773-1859) x Siebe Roelofs Hoekstra
3. Aaltje (1775) x Geert Roelofs Hoekstra
4. Foekjen (1777-1845) x Egbert Hommes Kuipers
5. (78.) Jan (1787-1844)

Op 27-5-1801 wurde omkes Rykle Pieters fan Aldskoat en Sipke Jans fan Mildam kurator foar Foekje en Jan Jeips.


158. Yntze Meeuwes Hoekstra
d. 26-12-1749 Mildam - 23-3-1818 Mildam
sf. Meeuwes Jans en Janke Yntzes -->
x 159. Neenske Uilkes, 14-5-1786 Aldskoat
5-2-1757 Aldhoarne - 31-1-1807 Mildam
df. Uilke Willems en Aaltje Annes -->

1. (79.) Janke (1788-1838)
2. Meeuwes (1790-1861) arbeider yn Mildam, x Janke Yntzes Kamstra
3. Aaltje (1794-1840) x Jeip Ypes Bosma
4. Uilke (1798-1843) x Trijntje Jans Hoekstra