Reitze Hotses
Generaasje 9:

258. Reitze Hotses
1682 Rottum - 12-09-1747
sf. Hotse Reijtses en Wytske Tysses -->
x (1) Antje Baates, 4-1-1705 Wolvegea
x (2) 259. Martzen Willems ± 1727
stoarn nei april 1753
df.
x (2) Jan Lammerts, Sint Jansgea, yn 1749

śt it earste houlik:
1. Hotse (1710) x Sjoukje Folkerts
2. Baate (1717) x Jitske Jacobs, Gertjen Jans, Lutske Thees
3. Reinder (1720) x Antje Clases, Rottum
śt it twadde houlik:
4. Antje (1729) x Jannes Folkerts (Schootstra)
5. Janke (1731) x Gosse Hessels
6. Grietje (1739) x Wijbe Johannes
7. (129.) Ypkjen (1743-1825)

Reitse Hotses is yn 1698 mei syn omke Anne Tysses (as fāld) eigner fan de stimpleatsen Rottum 15, 19, 22 en 23. Fan de beide lźste nūmers is in oare omke, Jan Dubbeltie, brūker.
Yn 1728 is Reitse Hotses eigner en brūker fan Āldehaske 8 en 9. Hy is dan ek brūker fan de fjouwer hjirboppe neamde nūmers yn Rottum, no mei as eigner āld-grytman Martinus van Scheltinga.


Generaasje 10:

516. Hotse Reijtses
1660 Sint Jansgea - 1693 Rottum
sf. Reithie Hothies en Ypck Jans -->
x(1) 517. Wytske Tysses 1682
1659 - 1683 Rottum
df. Tysse Annes en Jetske Intses -->
x(2) Rieuck Wytses

śt it earste houlik:
1. (258.) Reitze (1682–1747)
śt it twadde houlik:
trije bern, nammen net bekind

Wytske Tysses bringt by it houlik aardich wat besit yn, har ālden hawwe in tal pleatsen yn Rottum. Hja ferstjert yn de kream fan har soan Reitze, der wurdt dan ynventarisaasje hālden fan it gemienskiplike besit:

Op huiden den 16. May 1684 inventarisatie gedaan bij den Gerechte van Schoterlant ten over staan vande bijsitter Willem vande Vecht, als commissaris ende ‘Willem Arnold, Secretaris aldaar, ten sterffhuise van Wijlen Wytske Tysses tot Rottum, in leven huisvrouwe van Hotse Reytses, die sich ten tueden houwelijck begeven heeft met Reuckien Wytses, ende dat ter presentie van Eelcke Liebbes als curator ad actum over Reytse Hotses, voorschreven Wytske Tysses achtergelaten weeskint, alles in maniere soo volgt, door aangeven van Hotse Reytses voorschreven.

Ūnder it te ferdielen besit heart ek in pleats yn Rottum: Seeckere huisinge ende landen gelegen tot Rottum, tegenwoordich bij Hotse Reytses bewoont wordende, met de mieden daaronder behoorende

As Hotse yn 1693 komt te ferstjerren wurdt omke Anne Tysses fāld oer Reitze.


Generaasje 11:

1032. Reithie Hothies
berne 1634 - stoarn 1667
sf. Hothie Reithies en Hainthien Obbes -->
x 1033. Ypck Jans, 1659

df. Jan Sippes en Trijn Meints -->
Ypck x(1) Peter Cornelis, 1658
Ypck x(3) Ruirdt Bartels

1. (516.) Hotse (1660-1693)
2. Trijn, stoarn 1709, x Jan Dubbeltie

Yn 1653 is der fanwege Reithie lān kocht fan syn healbroer en suster. Yn 1654, hy is dan yn syn tweintichste jier, wurdt der ōfrekkene mei syn omke Tentke Hanzes. Ūnder de śtjeften komt in post foar oangeande de fjouwer pūnsmiet yn de Fluessecampen.

(hantekeningen Rijtse Hotses en Tette Duickes)

Op 14-6-1659 leit fāld Aucke Bartels in lźste ōfrekken oer. Reithie is dan 25 en dus folwoeksen wurden. By syn houlik kin hy 2000 gune ynbringe. Hy is boer op pleats Sint Jānsgea 30, al yn 1640 yn it besit fan (famylje fan?) syn frou. Yn 1661 ferkeapet hy syn seisde part yn de pleats fan syn beppe yn Āldehaske oan notaris Hamconis Seta fan De Jouwer foar 600 goudgūne. Yn 1667 is Tette Duickes, syn omke, fāld oer de beide bern. Ypck Jans is dan wertroud mei Ruirdt Bartels dy't yn 1698 noch eigner is fan de pleats yn Sint Jānsgea.


1034. Tysse Annes
- 1678 Rottum
sf.
x(1) 1035. Jetske Intses
- 1675 Rottum
df.
x(2) Jantien Hendricx

Śt it earste houlik:
1. (517.) Wytske (1659-1683)
2. Anne (1663)
3. Douwe (1666)

Doarpsrjochter en ūntfanger Rottum


Generaasje 12:

2064. Hothie Reithies
berne ± 1600 Haskerlān - stoarn 1649
sf. Reithie Reithies en Rentzs Wythiedr -->
x (1) 2065. Hainthien Obbes
stoarn foar 1646
dochter fan Obbe Eedes en Romck Jans Broechters -->
x (2) ±1646 Trijn Jansdr

śt it earste houlik:
1. Taeckie Hothiedr, x 1650 yn Aldeboarn Tette Duickes
bern: Hotse, Sijtse, Haantje, Doeke
2. Wytzs Hothiedr (st. 1657), x 1651 op it Hearrenfean Tiaerdt Obbes
bern: Obbe
3. (1032.) Reithie Hothies (1634-1667)
śt it twadde houlik:
4. Hainthien Hothiedr
5. Harmen Hothies


Hothie Reithies is boer op de pleats Āldehaske 42:


Yn 1645 leit Hothie Reithies rekkenskip ōf oer syn administraasje as fāld fan de wezen fan syn suster Wytzs: (HAS 32-87)


Yn 1646 fynt der in ferdieling tusken de erfgenamen fan Wthie Annes en Romck Jans, derby ek Hothie Reithies als vader en wettelick voorstander over sijn drie kinderen by Hainthien Obbes in egte geprocreert.


Op 4-1-1650 docht bliken dat Hothie Reithies ferstoarn is. Aucke Bartelds en Roucke Luithiens lizze dan as fālden fan Taeckie, Wytzs en Reithie de rekken oer fan de fāldij fan Hothie oer Reithie Eelkes. Itselde bart troch Johannes Annes en Tentke Hanzes as fālden oer Hainthien en Harmen. (HAS 33-134)
Yn 1652 is beppe fan memmekant Romck Jans Broechters ferstoarn, de erfenis wurdt dan ferdield ūnder har erfgenamen. Reithie Hothies is dan 18 jier en krijt, krekt as syn susters, 172 goudgūne śtkeard. Ek krijt hy noch 4 pūnsmiet lān yn de Fluessecampen. It Flueske wie in mar op de grins fan Āldehaske en Haskerhoarne. Yn 1654 erft hy fan syn beppe fan heitekant, sjoch hjirfoar
Yn 1660 is der ynventarisaasje yn it hūs fan Tiaerdt Obbes. Syn frou is dan al ferstoarn en hy wertrout mei Aelthie Hansedr.


2066. Jan Sippes
1590 - 1642 Sint Jānsgea
sf. Sippe Ryckolds en Griet Jans -->
x(1) Rints Oenedr, 1615
x 2067. Trijn Meints
st. 1636
df. Meint Itties en Ipck Wybrensdr -->
Trijn x(1) Hans Bauckes

1. (1033.) Ypck
2.

Yn 1698 eigner Sint Jānsgea 30


Generaasje 13:

4128. Reithie Reithies
berne ± 1570, stoarn ± 1603
x 4129. Rentzs Wythiedr, ± 1595
berne ± 1570, stoarn 1654
troud foar 1606 (2) Hans Tentkes, stoarn yn 1642

1. (2064.) Hothie Reithies (±1600-1649)
2. Wytzs Reithiedr, berne ± 1600, x 1620 Eelke Oenes
śt it twadde houlik fan de mem:
3. Tentke Hanzes (st. 1656), troud mei Douw Rentkes
4. Hotske Hanzedr (st. 1653/4) troud mei Birde SipkesDat it om in Reithie Reithies giet, wurdt basearre op in argyfstik oer de erfenis fan Rentzs Wythiedr, dy’t troud wie mei in Reithie. De bern fan harren soan Hothie wurde omskreaun as de erffgen. van Hothie Reithie Reithies.Reithie Reithies wurdt net āld, mar syn frou wol. Hja oerlibbet ek trije fan har bern. Op 1-11-1654 wurdt har besit ferdield. Tegearre mei har broer Barteld Wythies hie Rentzs twa pleatsen yn besit: Aldehaske 42 en Westermar 9. Yn de stimkohieren fan 1640 wurdt Hothie Reithies neamd als eigner fan Aldehaske 42, yn Westermar binne de eigners Hans Tintjes en Bartel Wythies.
Dizze besitsferdieling wurdt befestige yn de ferdieling fan 1654. De beppesizzers śt har earste houlik krije een halve sathe tot Oldehaske, mandelig met Bartel Wythies erven, streckende uyt de feenscheidinge in den olde …, met darthien pondematen olde maten. Brūker is Auke Bartelds, hy is ek fāld oer de bern fan Hothie Reithies.
Oan Tentke Hanzes wurdt de pleats yn Westermar taskikt. By dizze ferdieling is gjin sprake mear fan Hotske Hanzes en har man of fan bern fan harren.


…. in bywesen fan Johannes Annes als vader en voorstander over zijn kynderen by Jouckien Eelkedr in echte getogen mede erffgen. van Rentsz Wythiedr haere bestemoeder sampt Tette Duickes als man en voorstander over Taeck Hothiedr mede een clynkynt van Rentzs vs., Aucke Bartels als &momber over Reithie Hothies oldt omtrent 21 jaeren mitsgaders Johannes Annes als &momber over Hothie Reithies minderjarige weeskinderen met namen Hainthien en Harmen by Trijn Johsdr
(de twadde dochter fan Hoithie Reithies waard yn earste ynstānsje fergetten en is letter yn de marzje byskreaun)

Reithie Eelkes fertjert as frijgesel. Syn erfenis wurdt op 17-6-1653 ferdield ūnder de bern fan syn suster Jouckien Eelkes oan de iene kant en oan Tentke en Hotske Hanzes oan de oare kant. (HAS 34-28)


(hantekeningen fan Reithie Eelkes en Hothie Reithies)


4130. Obbe Eedes

sf.
x(1) Haithien Deddedr, 1585
x(2) 4131. Romck Jans Broechters 1603

df.
Romck x(2) Wthie Annes yn 1620

1. (2065.) Hainthien4132. Sippe Ryckolds
1560
sf.
x 4133. Griet Jans
1560 - 1607
df.

1. (2066.) Jan4134. Meint Itties

sf.
x 4135. Ipck Wybrensdr

df.

1. (2067.) Trijn