Foar in grut part ûntliend oan de kertiersteat fan Egebert Lantinga.

Generaasje 9:

286. Jan Jeips
27-12-1711 Oranjewâld - nei feb. 1778
sf. Jeip Jans en Saakjen Sipkes -->
x 287. Akke Roels 22-11-1741 Aldskoat
1721 - 21-4-1806 Aldskoat
df. Roel Jelles en Foekjen Jacobs -->

1. Saakien (1744) x Wiebe Sjerps Wierda
2. (157.) Korneliske (1746)
3. Jeip (1749-1816) x Popkje Pieters Langius x Ytje Hommes Kuipers
4. Roel (1751-1817) x Janke Tjeerds Nijenhuis x Hinke Jelles
5. Foekje (1756)
6. Sipke (1759-1842) x Saakjen Meints Heida
7. (143.) Imkje (1762-1830)

Jeip en Roel wurde 24-6-1795 kurator oer de bern fan Wybe Sjerps en Zaakjen Jans.

Generaasje 10:

572. Jeip Jans
1670 Ketlik - 1746
sf. Jan Alles en Imck Jeips -->
x(1) Jetske Barres
x(2) 573. Saakjen Sipckes
d. 18-1-1675 Tsjalbert - 1752 Oranjewâld
df. Sipcke Meints en Corneliske Claases -->


Út it earste houlik:
1. Imck (1700-n1759) x Reinder Piers, brouwer op 'e Jouwer
Út it twadde houlik:
2. (286.) Jan (1711-n1773)
3. Meint (1715) x Geiske Pieters574. Roel Jelles
~1670
sf. Jelle Roels en Arrien Meintes -->
x 575. Foekjen Jacobs
~1685
df. Jacob Jochums en Jeltje Jans -->

1. (287.) Akke (1721-1806)

Reëelkoh. Lúnbert 1711: eigner fan 'een veenplaats ende huijsinge in Schoterlandt'
1711, 1728: eigner helte Lúnbert 2
1720: húsman yn It Mar (procl. aen 26-40


Generaasje 11:

1144. Jan Alles
1640 Skoatterwâld - nei 1708 Oranjewâld
sf. Alle Jans en Handtien Ricolts -->
x 1145. Imck Jeips
1640 Ketlik - >1708 Oranjewâld
df. Jeip Pieters en Tiepck Douwedr -->

1. Tiepckien (1660) x Andries Tijssen
2. (572.) Jeip (1670-1746)
3. (624.) Richolt (1680)
4. Ids, x Aaltje Hanses, Aldskoat
5. Antje (1685-1752) x Jan Hendriks, Oranjewâld


1146. Sipcke Meintes
~1640 Lúnbert - nei 1719
sf. Meynt Sipkes en Saak Martens -->
x 1147. Corneliske Claases 19-3-1665 Lúnbert
~1640 Lúnbert
df. Claas Rinnerts en Haaitske Mintses -->

1. Claes (1668)
2. (573.) Saeck (1675-1752)
3. Haytz (1680)
4. Age (1685)1148. Jelle Roeloffs
~1640 Lúnbert - 1694/98
sf.
x 1149. Arrien Meintes 26-7-1663 Lúnbert
~1640 Lúnbert
df. Meynt Sipkes en Saak Martens -->

1. (574.) Roel (~1670)

Arrien is yn 1698 en 1700 eigner fan Lúnbert 2
br. fan Sytse Roelofs x Trijntje Roelofs (archyf Schoterlandse Veencompagnie), beide wenjend yn Lúnbert yn 1663, kochten yn 1669 tegearre mei Sipke Meynts pastorijlân yn Gersleat (archyf Aengwirden), stoarn tusken 1694 (húsman yn Lúnbert, Hypotheekboeken Schoterland) en 1698 (Stimkohieren).


1150. Jacob Jochums
~1652 De Knipe - 1709/25
sf. Jochum Douwes en Foeck Auckes -->
x 1151. Jeltje Jans

df. Jan Annes en Sjoukje Jelkes -->

1. (575.) Foekjen
2. Froukje x Siebe Sietses
3. Jochum x Griet Hylkes
4. Berber x Bartele Obbes
5. Antje
6. Jan
7. Douwe

sco 130, fiche 3, rij 2
mr. brouwer yn de Knipe


Generaasje 12:

2288. Alle Jans
~1590 - 17-12-1651 Ketlik
sf. Jan Eissesz en Antien Auckedr -->
x 2289. Handtien Ricolts
~1595 - 1672
df. Ricolt Tietes en Halbe Gerckedr -->
x (2) Rieuwert Folckertsz

1. (1144.) Jan
2. Tiete (-f1698) x Rieuwkje Jeens


(Decama 354) 9 juni - 1 september 1630; Proclamatie voor Jaques van Oenama, op de koop van een stuk veen met de gronde, gelegen in Brongerga, breed zijnde 7 roeden verroepen, waarvoor Alle Jansz en Heintien Rikoltsdr echtelieden wonende tot Katlijk ontvangen de houw van zeker weekbosch mede in Brongerga gelegen, en daarenboven 200 carolische gulden.
brûker Ketlik 23 (eigner Jan Ricolts)


2290. Jeip Pieters
~1615 Aldskoat
sf. Pieter Hendricksz en Vrouck Ottedr -->
x 2291. Tiepck Douwedr
~1615 Skoatterwâld
df. Douwe Lieuwes en Griet Rieuwerts -->

1. (1145.) Imck (1640)


2292. 2298. Meynt Sipkes
- foar 1669
sf.
x 2293. 2299. Saak Martens
- nei 1669
df.

1. (1146.) Sipcke
2. Tet, x Sytse Roelofs, broer fan 1148
3. (1149.) Arrien


doarpsrjochter Tsjalbert 1658


2294. Claes Rinnerts
- foar 1669
sf. Rennert Claes, stoarn foar okt. 1633
x 2295. Haaijtske Mintses
- nei 1669
df. Menthie Ulckes en Corneliske Gjoltsdr -->

1. Rinnert x Jeltje Meijnes
2. (1147.) Corneliske


eigner Lúnbert 10 yn 1640


2300. Jochum Douwes
- foar 1667
sf. Douwe Sytses en Jacobien Hendriksdr -->
x 2301. Foeck Auckes

df. Auke Gaukesz -->

1. Anne (~1640) x Swaene Lammerts
2. (1150.) Jacob (1652-1709)
3. Berber (1653-1693) x Thomas Tjeerds, Jiskenhuzen

1644 Sechtjinroeden, 1655 Ketlik


2302. Jan Annes

sf. Anne Tjammes en Reinsk Jans -->
x 2303. Sjoukje Jelkes

df.

1. Tjamme x Aat Eeuwkes
2. Aukien x Everen Annes
3. Meindert
4. Antien x Hendrik Sjoerds
5. Ieb x Claas Everts
6. (1151.) Jeltje


Generaasje 13:

4576. Jan Eissesz
~1570
sf.
x 4577. Antien Auckedr
~1570
df.

1. (2288.) Alle (1590-1651)

Folmounder yn Nijbrongergea


4578. Ricolt Tietes

sf.
x 4578. Halbe Gerckedr

df.

1. (2289.) Handtien (1595-1672)4580. Pieter Hendricksz
1585 Aldskoat - foar 1609
sf. Hendrick Willemsz en Im Idsdr -->
x 4581. Vrouck Ottedr.
1585
df. Otte N. en Antie Gioltsdr -->

1. (2290.) Jeip (1615)


4582. Douwe Lieuwes
10-10-1574 Longerhou - foar 15-12-1658
sf. Lieuwe Laeseszn en Rinck Taedr -->
x 4583. Griet Rieuwerts
~1580 - nei 1659 Skoatterwâld
df. -->

1. (2291.) Tiepck (1615)4590. Menthie Ulckes


x 4583. Corneliske Gjoltsdr

df.

1. Uilke
2. (2295.) Haaijtske4600. Douwe Sietses (de jonge)
~1590 - foar 15-12-1658 Sechtjinroeden
sf. Syttie Douwes en Tyes Reittiedr
x 4601. Jacobien Hendriks ~1610
st. foar juni 1648
df. Hendrick Ruierdtz

Deselden as 2224. en 2225.


4602. Auke Gaukesz

sf. -->


df. -->

1. (2301.) Foeck4604. Anne Tjammes
st. 1656/57

x 4605. Reinsch Jans
st. foar 1674
df.

1. (2302.) Jan
2. Jeip
3. Jesel, x 1655 Wijtse Feijtses

SCO 120-240/289


Generaasje 14:

9160. Hendrick Willemsz
1555 - nei 1-6-1603 Skoatterwâld
sf.
x 9161. Im Idsdr
1555 Aldskoat - nei 1603 Skoatterwâld
df. Ids Jeipszn en Im Euwerensdr -->

1. (4580.) Pieter (1585)


9162. Otte N.
~1560
sf.
x 9163. Antie Gioltsdr

df.

1. (4581.) Vrouck9164. Lieuwe Laeseszn
~1540 Hjerbeam - foar 31-7-1616 Longerhou
sf. Laes Sickes Haerda en Ydt Yntedr -->
x 9165. Rinck Taedr
fan Wûns - foar 20-5-1599 Longerhou
df.

1. Laes (1752-f1615) x Tryn Regneri
2. (4582.) Douwe (1574-1658)
3. (2668.) Taede (1579-f1620)
4. Ids (1581-1647) boer op Longerhou 2, x Rixt Fongers
5. Jide (1583-n1654) x Syts Hotses, Ljouwert
6. Siuerdt (1586)
7. Tryn (1589) x Pybe Eades Wiarda

Liuue Laesz waard 1578 yn Longerhou oanslein foar 3 1/2 gn.


Generaasje 15:

18328. Laes Sickes Haerda
1504 Easterein - maart 1554
sf. Sicke Laeses Haerda en Eelcke Pieters -->
x 18329. Ydt Yntedr
st. nei juni 1559
df. Inte Janckesn en N.N. -->

1. (9164.) Lieuwe (-1616)
2. Fedde
3. Tiaerd
4. Sybe (1536) x Bottie Piers Lycklama
5. Sicke (1540)

Boer yn Hjelbeam


Generaasje 16:

36656. Sicke Laeses Haerda
1483
sf.
x 36657. Eelcke Pieters
1485
df.

1. Auck (1502)
2. (18328.) Laes (1504)
3. Yemck (1507)

boer op Harda-sate, Lollum


36658. Inte Janckesn
1485
sf.
x 36659.

df.

1. (18329.) Ydt

Skepen en yn 1546 boargemaster fan Harns.