Generaasje 9:

278. Jelle Siedses
~1720 - 13-6-1809 It Mar
sf. Sieds Helmichs en Antje Rienks -->
x 279. Gatske Hendriks
st. ~1754 Boppeknipe
df. Hendrik Joukes en Lysbeth Lammerts -->

1. (139.) Lysbert (1746-1823)

Quotisaasje 1749: h˙sman yn Boppeknipe, mei twa bern


Generaasje 10:

556. Sieds Helmichs
~1665 It Mar - 1734 It Mar
sf. Helmich Douwes en Auck Wychersdr -->
x 557. Antje Rienks ~1700
~1680 - st. nei 1737
df.

1. Wieger (~1700-1781) x Gerritje Jacobs x Corneliske Gerbens
2. Helmich (st. 1769) x Martje Wybes
3. Hendrik (st. 1789)
4. Douwe (st. 1785)
5. Andries
6. (278.) Jelle (st. 1809)
7. Martie
8. Akke x Hyltje Jacobs

Feanbaas en huisman op 'e Knipe
Yn 1728 eigner/brűker fan Nijehaske 21, eigner fan 22 en 23, foar 1/2 eigner fan 24.


558. Hendrik Joukes

sf.  Joucke Helmichs en Wobbeltie Reitses -->
x 559. Lysbeth Lammerts

df.

1. (279.) Gatske (1720)

Quotisaasje 1749: h˙sman yn Boppeknipe, 4 folwoeksenen
Yn 1728 brűker 1/2 Terband 30 (eigner Helmich Sydses) en eigner Haskerdiken 26 

Der moat noch efkes socht wurde nei hurde bewizen, mar Hendrik is tinklik in soan fan Joucke Helmichs en Wobbeltie Reitses, Gatske trouwde dan dus mei in heal-neef fan har heit... Har heit moat dan omke sizze tsjin har skoanheit...


Generaasje 11:

1112. 1288. Helmich Douwes
~1615 Hearrenfean - 1682 It Mar
sf. Douwe Sietses en Jacobien Hendriks -->
x (1) 1289. Gaetske Jouckes

x (2) 1113. Auck Wychersdr ~1650
~1630 - st. nei 1661
df. Wycher Sydzes en Gats Liommes -->

┌t it earste houlik:
1. Siouck x Binne Aates, Lippenhuzen
2. (644.) Joucke (1643-1729)
3. Gaetske
┌t it twadde houlik:
4. (556.) Sieds (~1665-1734)
5. Douwe
6. Jacobje
7. Sepk x Uilke Hoytes
8. Wycher x Wytske Jans


As bern wurde ek noch neamd: Hepke, Jets, Grietje, Homme, Tiebbe.
Omdat it in menniste famylje is bringe doopboeken gjin ˙tkomst.1116. Jouke Helmichs
1643 It Mar - 28-3-1729 Aldeboarn
sf. Helmich Douwes en Gaetske Jouckes (sjoch hjirboppe)
x (1) Ties Sytses 30-3-1670 SkoatterlÔn
x (2) 1117. Wobbeltie Reytses 14-2-1699 SkoatterlÔn
22-9-1680 De Knipe - 1736
df. 

Deselden as 644. en 645.


Generaasje 12:

2224. Douwe Sietses (de jonge)
~1590 - foar 15-12-1658 Sechtjinroeden
sf. Syttie Douwes en Tyes Reittiedr -->
x 2225. Jacobien Hendriks ~1610
st. foar juni 1648
df. Hendrick Ruierdtz -->

1. Popck x Liomme Wychers
2. Sytse (1644 yn L˙kswÔld)
3. (1112.) Helmich (1615-1682)
4. (2300.) Jochem
5. Ties x Syes WychersGeneraasje 13:

4448. Syttie Douwes
~1565 Sechtjinroeden - 1637
sf. Douwe Sytties -->
x (1) 4449. Tyes Reittiedr
~1565 - foar 1630
df.
x (2) Ael Foockesdr

1. (2224.) Douwe (1590-1658)
2. Harmen x Cornelia Hendriks
3. Sybe x Wyts Foockes
4. Reyttie
5. Ancke x Oene Oedses, x Michiel Ebbes, x 1628 Claes Auckes

Ferskillende internetboarnen binne űnd˙dlik oer de houliksdata fan Syttie Douwes. De bern wurde dan ek sawolas bern fan Tyes en as bern fan Aal fermeld. Yn alle gefallen sil dochs Reyttie ien fan Tyes wŕze. █ndersyk fan echte boarnen d˙dlik nedich.

"In 1551 waren de Heren Pieter van Dekema, Jan van Cuyck, Floris Foeyt en Crack in ' t Heerenveen begonnen met het afsteken van veen, en lieten voor het vervoer hiervan de compagnonsvaart graven. Syttie Douwes is omstr. 35 jaar als bij als een der eerste verveners met de Heren van Dekema en van Cuyck in relatie treedt. Hij koopt van hen en anderen met zijn vrouw Tyes vele stukken "hoochveen”. "(vrieshome.nl)


Generaasje 14:

8896. Douwe Sytties (de oude)
~1540 Hearrenfean
sf. Syttie Siebes -->
x

df. -->

1.(4448.) Syttie (1565-1637)Generaasje 15:

17792. Syttie Siebes
~1515 Langsweagen
sf.
x

df.

1. (8896.) Douwe

Syttie wurdt yn de benifisiaalboeken fan 1543 neamd as lÔneigner yn Langsweagen