Generaasje 9:

274. Hans Alles
24-1-1712 Langsweagen
sf. Alle Saakes en Trijntje Walles -->
x 275. Antje Alles 16-5-1737 att. Hearrenfean
24-10-1717 Nijehaske
df. Alle Fockes en Grietje Seerps -->

1. Aale (1739)
2. Grietje (1741) x Claas Claases
3. Tryntie (1743-1818) x Willem Cornelis Hornstra, Nijhoarne
4. Jeltje (1744)
5. Baukjen (1746)
6. Alle (1748) x Sipkjen Cornelis
7. Fedje (1750)
8. (137.) Jeltje (1754-1824)
9. Tjeert (1754) vrijgezel Langsweagen
10. Baukien (1749)


Yn de Kwotisaasje fan 1749 wurdt Hans Alles omskreaun as 'een welgestelde boer' yn Tsjalbert, mei in hśshālding fan trije folwoeksenen en fiif bern. Syn kaptaal wie 1500 Carg.

Yn 1791, 1794 en 1804 ferkeapje Alle, Grietje, Trijntje, Jeltje en Tjeerd Hanses ferkeepje klynlān op Tsjalbert 26 en 27.


Generaasje 10:

548. Alle Saakes
fan 'e Gerdyk
sf. -->
x(1) Siouckje Molles, 26-1-1693 Langsweagen
x(2) 549. Trijntje Walles 13-1-1706 Langsweagen
fan Terwispel
df. -->

Śt it earste houlik:
1. Molle (1694)
2. N. (1695)
3. Fedtje (1700)
4. Saake (1701)
5. Antje (1704)
6. Sjoukjen (1705)
Śt it twadde houlik:
7. Saake (1710)
8. (274.) Hans (1712)
9. Saake (1716)

Alle Saakes waard as folwoeksene doopt op 10-2-1699 yn Langsweagen.

OPS 121-166 (1-1-1696): Alle Saekes en Siouckjen Molles keapje 'een huizinge schuur en landerien, bestaande uit een veenplaats, bij de kopers zelf bewoond' oan it Goarrefean.
OPS 121-361 (1-4-1697) Aele Sakes en Giolt Buwes c.u. keapje heechfean sūnder de grūn ūnder Lippenhuzen


550. Alle Fockes
1685 Drachten
sf. Fokke Halbes en Antie Alles -->
x 551. Grietje Seerps
~1680 - st. foar 1728
df. Seerp Yntzes en Jel Tjeerds -->
Alle x(2) yn 1725 Saakje Tjebbes

1. Seerp (1714)
2. (275.) Antje (1717)

Yn 1725 wurdt Alle Foockes, mr. brouwer op Nijhaskerskāns, as healbroer kurator oer de bern fan wijlen Foocke Halbes en Gerritie Folckerts. In jier derfoar wie Goytie Halbes, omke fan heitekant, as sadanich beneamd.
Yn de stimkohieren fan 1728 is Alle Fokkes foar syn beide bern eigner fan 1/4 fan Aldehaske 3 en Aldskoat 6.


Generaasje 11:

1100. Fokke Halbes
1650 Smelle Ie - st. foar 1725
sf.
x 1101. Antie Alles 17-12-1680 Drachten
1655 Drachten
df.
Fokke wertrouwt Gerritie Folckerts, dy't yn 1725 wertrouwt mei Jan Uylckes fan Mildam

Śt it earste houlik:
1. Halbe (1681)
2. (550.) Alle (1685)
Śt it twadde houlik:
3. Jan
4. Wijtske (1787)

Fokke hat in broer Goytie yn De Wylgen, troud mei Talke Uubles en letter mei Lysbeth Inia. Dy hat ek in dochter Wijtske..
Yn 1698 eigner fan Boarnburgum 28, foar 1/27 fan Noarderdrachten 15


1102. Seerp Yntzes
st. foar 1715
sf. Yntze Jeyps en Bauk Wybes -->
x 1103. Jel Tjeerds 2-5-1674 Skoatterlān
st. nei 1715
df.

1. Tjeerd (-1746)
2. Baukje
3. (557.) Grietje
4. Inske (-f.1715) x Luitien Gerbes, destillateur op 'e Gordyk

Jel Tjeerds is yn 1698 eigner fan Aldehaske 3 en mei-eigner fan Aldskoat 6 en 7.
De bern yn 1728 eigners fan Aldskoat 7 en Aldehaske 3.

Yn 1715 is Jeltie Sierds wed. Seerp Intses in Oraniewout onder den dorpe Schoot, as beppe fan Aaltie Luitiens, (dochter fan Inske), belutsen by in boedelskieding. Derby ek it eigendom fan de pleats yn het Wout, mandelich mei de trije oare bern. De jeneverstokerij bliuwt oan Luitien Gerbes. (OPS 81, 622).


Generaasje 12:

2204. Yntze Jeyps
- nei nov. 1668
sf. Jeyp Tiaerdts en Ded Sipkedr -->
x (1) Luts Sioerts/Annes
x(2) 2205. Bauk Wybedr
fan Nijskoat
df.

1. Jeyp (-1715)
2. (1102.) Seerp
3.
4.

Inse Jeeps wurdt op 12-11-1668 noch as 'oude oom' kurator oer bernsbern fan Tiaerdt ClockenburghGeneraasje 13:

4408. Jeyp Tiaerdts
~1555 Skoatterwald - 1636
sf. Tiaerdt Tiaerdts en Jel Jeyps -->
x 4409. Ded Sipckedr
1565 Nijhoarne - nei 1637 Skoatterwald
df. Sipcke Rieuwerts en Pier Tiedgers -->

1. Sipcke (1590-1639) x Siuu Jacobs
2. Tiaerdt (Clockenburgh) (1590-1668) x Trijn Piers
3. Jan (1590-1633) x Richt Gabbedr
4. Seerp x Trijn Gabbes
5. (5369.) Lyckeltien
6. Jolle (1592-1677)x Siucke Gabbes
7. (2204.) Yntze
8. (5003.) Waeb (1610)Generaasje 14:

8816. Tiaerdt Tiaerdts
~1525 - foar aug. 1603
sf.
x 8817. Jel Jeyps
~1530 - nei aug. 1603
df. Jeip Idsz en Bauck N.

1. Intse x Tett Sipckedr
2. (4408.) Jeyp
3. Samme7 april 1552; Gabbe Serpsz en Tiaerdt Tiaerdtsz verkopen aan heer Pieter van Dekema, alzulk veen en water als er vallende en behorende is op en aan zekere 48 roeden lands met den grond gelegen te Oldeschoten in 't Woldt; Ids Jeyps aan de ooster- en het vicarieland van Oldeschoten aan de westerzijde, strekkende van de zuidermeerswal,


8818. Sipcke Rieuwerts

sf. Rieuwert Tiedgers -->
x 8819. Pier Tiedgers
1540 Brongergea
df. -->

1. Tett x Intse Tiaerdts
2. (4409.) Ded
3. Rieuwert (1565-1641) x Bauck Sammedr