Romke Baukes
Generaasje 9:

260. Romke Baukes
1725 - 1787 Jiskenhuzen

x 261. Akke Jans 1750
1725 - 13-12-1808 Teroele1. (130.) Jan (1753-1811)
2. Dettje (1755-1805) x Melis Luitjens, Eastersee

Akke Jans x(2) Reitze Jelles yn 1805?