Generaasje 9:

284. Meeuwes Jans
~1705 Mildam - 1772 Mildam
sf. Jan Meeuwes en Haaitske Eits -->
x (1) ~1740 Geertje Everts
x (2) 285. Janke Yntzes 30-1-1746 Mildam
1719 Nijhoarne - 21-8-1809 Mildam
df. Yntze Wybes en Antje Jans -->

Út it earste houlik:
1. Baukje x Jan Broers, Haskerhoarne
Út it earste houlik:
2. Jan (1748) x Hiltje Arends
3. (158.) Yntze (1749-1818)
4. Haaitze (Hoekstra) (1752-1827) x Sietske Rones Bouma
5. Anne (Hoekstra) (1755-1835) x Janke Koerts Horda
6. (142.) Eitze (1762-1830)
7. Antje (1760)

Quotisaasje 1749: húsman yn Mildam, 3 folw. en 2 bern


Generaasje 10:

568. Jan Meeuwes
~1660 - 1736 Mildam
sf. Meeuwes Romkes en Grietje Jans -->
x (1) Jeltje Willems
x (2) 569. Haaitske Eitzes 20-5-1702 Mildam
~1675 - nei 1739
df. Eitze Willems en Jel Jans -->

út it earste houlik:
1. Jan (1702) x Grietje Piers, Dragten
út it twadde houlik:
2. (284.) Meeuwes (1705-1772)


20-8-1739 notaris Hellinga, Dragten:
Hayts Eitties wed. wln Jan Meeuwes wonende tot Mildam requirants ter eenre ende Meeuwes Jans, en Jans Jans wonende tot Mildam en in de Dragten resp erfgenamen van heer wln vader Jan Meeuwes voorts. Requireerden ter andere zijden: verklaren ende bekennen geprocedeerd te hebben, tot scheidinge en delinge van sodane goederen, als partijen condividenten pro diviso, sedert haar man en en resp. vaders overlijden hebben bezeten: in welks doende is de reliquant Haits Etties toe gedeelt. Ten zekere zath lands met huijsinge shuijrs hovinge bomen en plantagie cum annexis, staende en gelegen tot Mildam; thans bij de mede Requirneerd Meeuwes Jans wordende gebruikt ...
Daer en tegens zijn de requireerden Meeuwes Jans en Jans Jans toegedeelt ten eersten zekere huijsinge schuijre en hovinge cum annexis, mede tot Mildam ten oosten van de laestgenoemde huizinge ende ten westen van de molenlaen;


570. Yntze Wybes
~1680 Nijhoarne - 1748/49
sf. Wybe Yntzes en Geiske Piers -->
x 571. Antje Jans
~1685 - 1763 Mildam
df. Jan Claases en Ypck Annes -->

1. Wybe x Ymkjen Jans
2. Jeltje (1710-1760) x Meint Hanzes, Koartsweagen
3. Eelkjen x Gosse Jans
4. (285.) Janke (1719-1809)
5. Jan x Antje Roels
6. Ypkjen x Pieter Tijses

kollekteur fan it gemaal, earmlestige húshâlding


Generaasje 11:

1136. Meeuwes Romkes
fan Raard, st. foar 1668 (SCO 77-121)
sf.
x 1137. Grietje Jans 7-9-1651 Hearrenfean

df.

1. Aaltje (1656) x Hendrik Lubberts, x Gerben Oepkes
2. (568.) Jan (1660-1736)1138. Eit Willems
~1640 Mildam - 28-4-1681 Mildam
sf. Willem Eitsz en Bauck Seerpsdr -->
x (1) Haaitske Cornelis
x (2) 1139. Jel Jans 6-12-1671 Skoatterlân1. Willem (1675-1740), schuiteschipper, x Antien Hendricks
2. (569.) Haaitske (1675-1745)1140. Wybe Yntzes
~1654 De Knipe
sf. Yntse Keimpeszn en Aaltien Woltersdr -->
x 1141. Geiske Piers

df.

1. (570.) Yntze (1680-1748)

skútfarder, SCO 79-678


1142. Jan Claases


x 1143. Ypck Annes

df.

1. Anne
2. (571.) Antje

Anne Jans stie boarch foar syn sweager Yntse Wybes by syn beneaming ta kolleketeur fan it gemaal.


Generaasje 12:

2276. Willem Eitsz
~1615 Mildam - 31-12-1657
sf. Eit Geertsz en Hid Claesdr -->
x 2277. Bauck Seerpsdr
~1620 - 31-12-1652
df. Seerp Ricoltsz en Trijn Dirksdr -->

1. (1138.) Eit (1640-1681)
2. Andries x Trijntje Hendriks
3. Jeltien


2280. Yntse Keimpeszn
1610 De Knipe - 1666 De Knipe
sf. Keimpe Isbrandtsz en Trijn Annedr -->
x 2281. Aaltien Woltersdr
1615 - 1663 De Knipe
df. Wolter Simensz en Jolck Teettensdr -->

1. (1140.) Wybe (1654)


Generaasje 13:

4552. Eit Geertsz

sf.
x 4553 Hid Claesdr.

df.

1. Tijs (1620-1680) x Gees Seerpsdr
2. (2276.) Willem
3. Jan


SCO 125-5 1696


4554. Seerp Ricoltsz
± 1590 - n1658
sf. Ricolt Barresz en Martien Oedsdr
x 4555. Trijn Dircksdr ± 1620
± 1590 - 1-3-1648 Mildam
df. Dirck Pyttersz en Aeltien Jansdr

Deselden as 4204. en 4205.


4560. Keimpe Isbrandtsz
~1575 - foar 12-2-1629 Hearrenfean
sf.
x 4561. Trijn Annedr
~1575 - nei 1633
df. Anne Intiesz

1. Syne? (1600) x Mets Ricolts
2. (2280.) Yntse (1606-1666)
3. Uilk (1626-1654) x Harmen Beenes


4562. Wolter Simensz
~1585
sf.
x 4563. Jolck Teettensdr
~1585
df.

1. (2281.) Aaltien (1615-1663)