Remmelt Piers
Generaasje 9:

262. Remmelt Piers
14-2-1724 Ouwsterhaule - 1796/97 Langwar
sf. Pier Yntzes en Jacobjen Poppes -->
x 263. Trijntje Pieters ± 1750
12-2-1729 Tsjerkgaast -
df. Pieter Bontjes en Minke Folkerts -->

1. Minke (1752)
2. Jacobjen (1755-1795) x Lijckle Jans; x Willem Gerrits Duiker
3. (131.) Hiltje (1759-1842)
4. Pier (Visser) (1765-1829) x Janke Johannes, koopman te Langweer

Quotisaasje 1749: 'vrijgesel, boerearbeyder' yn Ouwsterhaule


Generaasje 10:

524. Pier Yntzes
± 1680 - nei 1744
sf. Ynse Jacobs en Eeuck Piers -->
x 525. Jacobjen Poppes 3-2-1709 Ouwsterhaule
± 1685 - 1759 Sint Nyk
df. Poppe Nutterts en Hiltien Rijckeldts -->

1. Ynse (1709) x Nenne Symens
2. Geeske (1711) x Hans Hanses
3. Jan (1713) winkelman yn Rotsterhaule
4. Sjouk/Eeuwk (1716) x Wybe Johannes, Sint Jânsgea
5. Imkjen (1718) x Tjepke Claasen
6. Poppe (1720) skuonmakker Ouwsterhaule
7. (262.) Remmelt (1724-1796/7)
8. Hillebrandus (1726)
9. Anna (1728), Tsjerkgaast
10. Sjerp (1732) x Imkjen Gerrits, Tsjerkgaast526. Pieter Bontjes
Tsjerkgaast

x 527. Minke Folkerts ± 16801. Bontje (1726)
2. (263.) Trijntje (1729)
Generaasje 11:

1048. Ynse Jacobs
fan Nijhaskerskâns

x 1049. Eeuck Piers 6-7-1679 De Jouwer
fan De Jouwer
df.

1. (524.) Pier (1680-1744)
2. Geys (1681)

22-2-1663 Drylts: Syts Piers as doopheffer fan Eeuck, dochter fan Jelle Sybolts

1728: Ynse Jacobs, ûntfanger, foar 3/4 en Kornelis Ynthies, foar syn bern, foar 1/4 eigner fan Tsjerkgaast 16 en 17.
Yn 1698: Jacob Dircks
Qoutisaasje 1749: Yntse Jacobs, 84 jier, 'bijsitter, redelijk' yn Tsjerkgaast mei 3 folw. en 1 bern. As dit deselde is kloppet de leeftyd net!


1050. Poppe Nutterts
± 1650 - nei 1718

x 1051. Hiltien Rijckeldts ± 1680
± 1660 - nei 1718 Rotstergaast
df. Rijckelt Seerps en Hiltien Jansdr -->

1. Nuttert
2. (525.) Jacobjen (± 1685)
3. Rijckelt
4. (697.) Geeske (1690?-1768)Generaasje 12:

2102. Rijckelt Seerps
± 1620 - 1659/81
sf. Seerp Ricoltsz en Trijn Dircksdr -->
x 2103. Hiltien Jansdr ± 1655
± 1625
df. Jan Thomasz en Jacobien Berentsdr -->


1. (1051.) Hiltien (1660-1720)
2. Hartman (1660-1689)Generaasje 13:

4204. Seerp Ricoltsz
± 1600 - nei 29-6-1658
sf. Ricolt Barresz en Martien Oedsdr -->
x 4205. Trijn Dircksdr ± 1620
± 1600 - nei 1-3-1648 Mildam
df. Dirck Pyttersz en Aeltien Jansdr


1. (2277.) Bauck (1620?-1652) x Willem Eitsz, skipper te Mildam
2. (2102.) Rijckelt (1620?)
3. Gees (1625?) x Tijs Eitsz
4. Martien (1625?) x Marten Jelles
5. Jan (1630?) x Jacobien Jans; x Geertien Cornelisdr4206. Jan Thomasz
~1600- foar 1660
sf. Thomas Stevensz en Hille Lubbertsdr -->
x (1) 4207. Jacobien Berentsdr ± 1620
± 1600
df. Berent Hartmansz

x (2) Jacobien Geertsdr

1. Thomas x Renst Franckedr
2. (2102.) Hiltien (~1625)
3. Jacobien x Jan Seerps, Mildam
út it twadde houlik:
4. Lambert (1645)
5. Antien (1648)
6. Steven (1650)
7. Roelof Nijenhuis (-1738) x Vrouckjen Lyklama à NijeholtGeneraasje 14:

8408. Ryckold Barresz
~1563 Skoatterwâld - nei 25-4-1604 Aldskoat
sf. Barre Barres en Biuw Ryckoldtsdr -->
x 8409. Martien Oedsdr
~1560 - nei 5-5-1609
df. Oeds Seerps

1. Jantien (1685) x Dirck Roelofs
2. Biuw (1585-n1630)
3. Gosse (1590-n1660) x Els Hanses
4. Jeip (1590-n1658)
5. Mein (1590-1619) x Rintie Annes
6. (4204.) Seerp (~1600-1658)
7. Aeltien (1600) x Freerk Lamberts
8. Mets (1600-f1635) x Syne Keimpes
8412. Thomas Stevensz
~1575 - st. 1620, smid Aldeberkeap
sf. Steven N. en Lutgertien Cornelisdr -->
x 8413. Hille Lubbertsdr ± 1680
suster fan Foppe Lubberts
df.

1. (4206.) Jan
2. Hermen
3. Lambert
4. LubbertGeneraasje 15:

16816. Barre Barres
~1538 Nijskoat
sf. Barre Lieuwes en Auck Aebedr -->
x 16817. Biuw Rycoldsdr

df.

1. Barre (1561)
2. (8408.) Ryckold (1563-1604)
3. Ebe (1567) x Eppe Thijsdr
4. Jeip (1571)
5. Douwe (1579)16824. Steven N.
~1550
sf.
x 16825. Lutgertien Cornelisdr.

df.

1. (8412.) Thomas
2. Egbert, stelling Nijeberkoop 1630
3. Hyncke
4. Harmentien, x Eise Jans van TerwisgaGeneraasje 16:

33632. Barre Lieuwes
1507 Himmelum - nei 1578 Snits
sf. Lieuwe Gabbes en N. Barres -->
x (1) 33633. Auck Aebedr
1512 Sleat
df. Eebe Scheltezn -->
x (2.) Meyn of Trijn N.

út it earste houlik:
1. Aebe (1534-n.1583)
2. (16816.) Barre (1538)
3. Schelte (1540)
4. Rommert (1544), húsman yn Brongergea
5. Meine (1546), húsman yn Nijskoat
6. Pier (1550), húsman yn Nijskoat


Barre kocht yn 1548 mei syn broers kleasterlân yn Nijskoat. Yn 1556 is hy fâld oer de minderjierrige bern fan Baernsd Gabbes fan Skoat. Op de lidmatelist fan Snits steane yn 1578: Bartholomeus Schotensis en Trijn syn wyff.

7 april 1552; Folckert Jansz. en Hylck, echtelieden, Jeyp Idsz en Bauck, echtelieden en Baerre Lieuwesz en Meyn, echtelieden, verkopen aan heer Pieter van Dekema, met zijne consorten te weten: Folckert en Hylck, alzulk veen en water als er vallende en behorende is op en aan zekere 40 roeden lands gelegen binnen 't dorp Oldeschoten, de vicarielanden aan de ooster- en Jeyp Idsz aan de westerzijde, voor 60 philipsgulden; en Jeyp en Bauck, Baerre en Meyn voors. zekere 45 roeden veens en water met den grond, gelegen in Oldeschoeten, Folckert Jans op 't oost en Sijtg Dyrcks op 't west, daar Fedde Broers en Marck Broers met 10 roeden veens of water ombeklemd zijn; alles strekkende van de zuidermeerswal noordwaarts tot in de veenscheiding, voor de som van 90 R. gld. (Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie)

17 juni 1582; Barre Lyuesz en Jan Wyllemsz als kerkvoogden van Oudeschoot, verkopen uit kracht van de generale gemeente van Oudeschoot en met consent van Jacob Thyebbesz, Grietman over Schoterland, aan Roeloff Gerrydtsz en Doeckel Doeckledr, echtelieden, onder de klokslag van Terband, zekere klijn en turfgrond uit een stuk patroonsveen.


Generaasje 17:

67264. Lieuwe Gabbes
1480 Starum
sf. Gabbe Baernds en N. Tyedgersdr -->
x 67265. N. Barres
1485 Rottum
df. Barre Rommertha -->

1. (33632.) Barre (1507)
2. Gabbe (~1513) tsjerkfâld Nijskoat 1559
3. Thys (1525) húsman Nijskoat

Komt as boer yn Himmelum yn 1529 mei oare hierders yn konflikt mei de abt fan Himmelum


67266. Eebe Scheltezn
1685
sf. Schelte Rommertsz -->
x 67267.

df.

1. (33633.) Auck (1512)
2.

Yn 1526 en 1532 boargemaster fan Sleat.


Generaasje 18:

134528. Gabbe Baernds
1437 Ferwâlde, boer yn Starum
sf. Baernd Jelles -->
x 134529. N. Tyedgersdr

df. Tyedger Ryoerdts?

1. Baernd (1462)
2. Tyedger (1464), húsman yn Brongergea
3. Reynthie (1466), húsman yn Sonnegea
4. Peter (1470), húsman yn Idsegea yn 1511
5. Doede (1474), húsman yn Koudum yn 1543
6. Ryoerd (1476), pryster?
7. (67264.) Lieuwe (1480)

húsman yn omkriten Starum


134530. Barre Rommertha
fan Rottum, 1598 Laaksum
sf.
x 134531. Weenck Eelckesdr

df.

1. (67265.) dochter N. (1485)

Barre sneuvelet yn 1498 yn de Slach by Laaxum yn de striid fan de 'woldluyden' tsjin de Saksyske troepen ûnder kolonel Nitred Fox. Dizze lei yn Starum yn garnisoen en makke it lân dêrút wei ûnfeilich.


134532. Schelte Rommertsz
1550
sf.
x 134533.

df.

1. (67266.) Eebe (1585)
2.

Yn 1487 skepen fan Sleat. In broer fan Barre Rommertha?


Generaasje 19:

269056. Baernd Jelles (fermoedlik)
~1410 Ferwâlde
sf. Jelle Baernds -->
x

df.

1. (134528.) Gabbe (1437)
2. Rein (1439), excijsmeester Warkum
3. Claes (1443), húsman yn Terband x N. Tyedgersdr.
4. Haucke (1445)
5. Peter (1449), fikaris yn Ljouwert?
6. Doede (1451), soan Gabbe as Jacobus Dodonis ta pryster wijd
7. Jelle (1455-1500), ophongen "in de pael" op lest fan de hartoch van Saksen, foar Mockemahûs yn FrjentsjerGeneraasje 20:

538112. Jelle Baernds (fermoedlik)
~1385 Ferwâlde
sf.
x

df.

1. (269056.) Baernd (1410)
2. Haucke (1414), yn 1456 grytman fan Wûnseradiel, bern: Jelle en Enne
3. Rein (1418), húsman yn Wâldsein, bern: Jelle en Haucke
4. Doede (1424), 1443 studint yn Keulen, as Dodo Gellonis ta pryster wijd yn Utert