www.pdejong.com/genealogie/jongsmits

Generaasje 9:

282. Barteld Alts
1710 in Sint J‚nsgea - nei 02-1755
sf. Alt Bartelds en Eeuwkje Wolters? -->
x 283. Petertje Everts
1714 Mildam
df. Evert Alberts, mr. smid, en Hiltje Jans Schuttrop -->

1. Hiltie (1740) x Hendrik Gerryts Blomsma
2. (141.) Euckien (1743-1828)
3. Sibbeltje (1746)
4. Alt (1749), x Aaltje Karstes, x Geeske Oedses
5. Jantjen (1751)


members.chello.nl/d.warrink8/devries/liemburg.htm


Generaasje 10:

564. Alt Bartelds,
10-5-1685 Easterw‚lde
sf. Bartel Claeses, wever, en Antie Hendrix -->
x 565. Eeuwkje Wolters?


1. (282.) Barteld (1710-1760)



566. Evert Alberts
~1685 - april 1756 Mildam
sf. Albert Jans en Hil Hanckes -->
x 567. Hiltje Jans Schuttrop

df.

1. (283.) Petertje (1714)
2. Geertje (1720-1746) x Meeuwes Jans (568.)


Quotisaasje 1749: smid yn Mildam. 3 folw. en 3 bern


Generaasje 11:

1128. Bartel Claeses
~1643 Donkerbroek - nei 1698 Donkerbroek
sf. Claes Alts en Jantje Harmens -->
x 1129. Antie Hendrix

df.

1. Hendrijckjen (1676)
2. Claes (1678-1733) x Meintje Berends, boer Donkerbroek
3. Hendrick (1680) x Gepke Berends, Duersw‚ld
4. Harmen (1682)
5. (564.) Alt (1685)
6. Jantie (1687)
8. Aeltie (1690)
9. Egbert (1692) x Tettje Tjallings
10. Hendrickje (1696)

Wever yn Donkerbroek, mar ek boer op de pastorijpleats dÍr.


1132. Albert Jans
~1660 Hoarnstersweach - foar 1738
sf. Jan Foockesz en Trijn Luitiens -->
x 1133. Hil Hanckes

df.

1. Luitien
2. (566.) Evert (1685-1756)
3. Hendrik



Generaasje 12:

2256. Claes Alts
~1610
sf. Alt Claesz, Ter Idzard?
x 2257. Jantje Harmens Leemburg

df. Harmen Lemenburch?

1. (1128.) Bartel (~1643)
2. Alt (~1646)



2264. Jan Foockesz
1620 Hoarnstersweach - 1-12-1675
sf. Foocke Haaitsesz en Blidde Wierdtsdr -->
x 2265. Trijn Luitiens
~1620
df.

1. Evert (st. nei 20-1-1738) x Tetje Oebeles
2. Blijcke x Jochum Jans
3. Martien (st. nei 18-4-1694) x Hendrik Everens
4. Jebbegjen x Wybe Hendricks
5. (1132.) Albert (1660-1738)
6. Luitien



Generaasje 13:

4528. Foocke Haaitsesz
~1575 - foar 25-4-1649
sf. Haaitse Douwesz en Martien Evertsdr -->
x 4529. Blidde Wierdtsdr 19-8-1612

df. Wierdt Jansz -->

1. Elle (st. nei 1655)
2. (2264.) Jan (1620-1675)
3. Haaitse x Wendeltie Claases
4. Wierdt x Trijn Martensdr
5. Martien x Joachim Feijesz


2 oktober 1635; Reversaal van Jaques van Oenama, Jr. Gerrit van Sickinga en Joannes Sixte Crack, voor de som van 713 carolische gulden tot een geschenk, wegens koop van zekere veenen en gronden in Hoornsterzwaag. ten einde de zathe door Euert en Focke Haytthisz wordende bewoond, gekocht van Roelof Hendricksz dorpsrechter te Mildam

3 oktober 1635; Ewert en Foocke Haytthieszonen, beide wonende in Hoornsterzwaag,


Generaasje 14:

9056. Haaitse Douwesz
~1530 Hoarnstersweach - 1595/1605
sf.
x 9057. Martien Evertsdr

df.

1. Griet x Reijger Jansz
2. Douwe x Trijn Evertsdr
3. Evert x Eebel Siouckedr
4. (4528.) Foocke (1575-1649)