Generaasje 9:

266. Oepke Pieters
25-8-1736 Oranjew‚ld
sf. Pijter Sijgers en Yke Oepkes -->
x 267. Janke Bonnes ~1763
1738 - 28-2-1823 Aldskoat
df. Bonne Eyles en Reynsch Meynts -->


1. Ike (1764)
2. Reinskjen (1766) x Olke Klaazes
3. (133.) Ykke (1769-1857)
4. Pieter (1772-1847) x Aaltje Hendriks
5. Bonne (1775-1835) x Aaltje Jans Piebenga
6. Grijttij (1778)
7. Eille (1783-1837) x Baukje Piebes Piebenga

Yn 1772 fan de Knipe nei Aldskoat. De bern neame harren Van der Schoot.


Generaasje 10:

532. Pijtter Sijgers
~1710 - 1760 Oranjew‚ld
sf.
x 533. Yke Oepkes

df. Oepke en Elske

1. Sijger (1734)
2. (266.) Oepke (1736)
3. Elske (1739)
4. Johannes (1742)
5. Hansjen (1745)
6. Wijbe (1749)


Quotisaasje: 'arbeider' yn Aldskoat, 3 folw. en 4 bern
Ek yn Skoat: Hans Oepkes x Jetske Sybes, Jacob Oepkes x Trijntje Hessels (krije in Elske, Hansje), Jan Oepkes x Janke Elias (krije in Wijbe, Jacob, Elske).
Nijhoarne: Pier Oepkes (att. 1731), krijt in Elske yn 1732


534. Bonne Eyles
st. foar feb. 1757, It Mar
sf. Eyle Bonnes en Jancke Tiebbes -->
x 535. Reynsch Meynts

df. Meynert N. en Sjoukje Feddes?

1. (267.) Janke (1738)
2. Eyle


Op 1-2-1757 wurde Fedde Meynerts fan It Mar en Sybe Tsjerks fan de Knipe kurator oer de beide bern. (SCO 69-253) Der is sprake fan in erflaatster Sjoukje Feddes.


Generaasje 11:

1068. Eyle Bonnes
st. foar nov. 1715
sf.
x 1069. Jancke Tiebbes

1. Grytie
2. Tietske
3. (534.) Bonne (1705)
4. Tiebbe


Op 14-11-1715 wurde Cornelis Cornelis, mr. smid, en Intse Clases, mr. skuonmakker, beide fan de Knipe, beneamd ta kuratoaren oer de fjouwer bern.