Generaasje 9:

264. Johannes Lenses
d. 27-5-1735 Wolvegea - foar 1800 Stienwikerwold?
sf. Lense Jannis en Jantien Eckbar -->
x 265. Vroukje Klasen 18-5-1766 Wolvegea
d. 10-7-1740 Aldhoarne - 2-6-1814 Noardwolde
df. Claas Jans en Wemke Harmens -->

1. Jantje (1767-1836) x Tjerk Thyssen
2. Klaas (1768-1807)
3. (132.) Linze (1770-1843)
4. Wemke (1773-1846), neamt har Buld, x Roelef Rintjes Ros
5. Jan (1776), neamt him Bult, x Klaasje Beernds

Yn 1786 wurde beide lidmaat. Neffens in oantekening yn it lidmatenboek binne Jannes Lensen en Vrouwkjen Claasen yn 1789 nei Stienwikerwold ferhuze. Op 25 juli 1800 komt allinnich Vrouwkje mei attestaasje fan Stienwikerwold wer werom nei Finkegea. 


Generaasje 10:

528. Lense Jannis
1708 Wolvegea
sf. Jan Johannis en Zwaantje Harmens
x 529. Jantien Eckber (Egberts), 1730 Steggerdea?
1710 Wolvegea

1. Zwaantien (1732-1759) x Egbert Luutjes
2. (264.) Johannis (1735)
3. Hendrikjen (1738) Steggerda
4. Egbert Lensen Oppers (1745-1817), x 24-6-1774 Pepergea Antjen Foppes
5. Hendrikje (1749), Finkegea


530. Claas Jans
fan Hsw
sf.
x 531. Wemke Harmens 1-12-1737 Hoarnstersweach
fan Hsw
df.

1. (265.) Froukjen (1740-1814)
2. Willemke (1743)
3. Geesjen (1745)

Quotisaasje 1749: Wed. Claas Jans, 'redelijk bestaan' te Hoarnstersweach, 5 folwoeksenen

Generaasje 11:

1056. Jan Johannis

sf.
x 1057. Zwaantje Harmens

df.

1. (528.) Lense (1708)