Generaasje 9:

276. Sake Jans
d. 5-5-1709 Gersleat
sf. Jan Jilles en Bauk Hanses -->
x (1) Romkje Tyssen
x (2) 277. Jantjen Willems 15-5-1749 Skuorregea

df.

Út it earste houlik:
1. Jan (1734)
2. Tys (1736)
3. Libbe (1738)
Út it twadde houlik:
4. Romke (1748)
5. Romkjen (1749)
6. Pyttje (1752)
7. Willem (1754)
8. (138.) Bauke (1756-1818)
9. Antje (1759)
10. Hendrik (1762)
11. Joukje (1763)

Yn Quotisaasje 1749: Saake Jans, fetermaker te Terband, 2 folw, 2 bern
Yn 1752 belidenis yn Jobbegea
Berteplakken fan de bern: 1, 4-7 Aldhoarne, 2 Tsjalbert, 3 Terband, 8-11 Oranjewâld


Generaasje 10:

552. Jan Jilles
~1685 - nei 1738
sf.
x 553. Bauk Hanses
4-2-1677 Lúnbert - nei 1738
df. Hans Liebbes en Dieuwke Saeckes -->

1. Vrouk (1707)
2. (276.) Saake (1709)
3. Libbe (1712)


4-11-1708 lidmaat yn Tsjalbert, 1719 en 1738 ek noch:

Ynskriuwing fan 1708


Generaasje 11:

1106. Hans Liebbes
~1650
sf.
x 1107. Dieuwke Saeckes

df. ??Saecke Syurts

1. (553.) Bauck (1677)
2. Liebbe (1680) x Geeske Jans
3. Saecke (1683)


5-11-1676 lidmaat Tsjalbert, Dieuwke wie de earste dy't ferstoar: