Generaasje 9:

270. Gauke Jans
1730
sf. Jan Gaukes -->
x 271. Adriaantje Jans Peeting 25-12-1758 De Knipe
d. 27-1-1730 Hearrenfean - 3-5-1808 Boppeknipe
df. Jan Peeting en Sytske Jans Ramkema -->
x (1) Ate Rinses

1. Janke (1759)
2. Jan (1761-1831) x Guurtje Sloot, skoalmaster Wormerveer
3. Andres (1762)
4. (135.) Janke (1764-1808)
5. Anderis (1768)
6. Trijntie (1771-1828) x Bientze Johannes Bakker

op 26-2-1768 ferhellet it Lidmateboek fan De Knipe dat Gauke Jans spul hat mei syn broer Anne Jans. Dit moat earst bylein wurde foardat Gauke Jans as lidmaat oannommen wurde kin.


Hierop bewilligde Gouke Jans om met sijn broeder Anne Jans sig te willen bevreedigen volgens versoek van de E. kerkenraad. Waarop Anne Jans antwoorde dat hij sig met sijn broeder wel wilde bevreedigen, geen seevenmaal, maar wel sevenig maal seevenmaal, maar dat een seekere Saake tot last van hem stont, tot Harlem, welke hy wilde eisen van sijn broeder Gouke Jans.
Hierop wierde geordonnert dat Anne Jans eens soude buiten gaan. De ouderling Jacob Anders seijde tot Gouke Jans dat hij sulk van Haarlem wel konde versweegen hebben, geen Gouke Jans seijde dat het soo was. De ouderling seijde dat hij sulks soude teegen sijn broeder Anne Jans seggen, hetgeen Gouke Jans ook gedaan heeft en versoghte dat hij t hem mogte te goede houden als hij daaraan gergert wes, t welke Anne Jans heeft afgeslagen.

Se komme der dus yn earsten net śt. Śteinlings docht Gauke yn 1774 belidenis.

Yn 1777 wurdt Gauke jris troch de tsjerkerie ūntbean, omdat hy him oan dronkenskip skuldich makke hat. Hy wurdt foar ien kear fan it Hillich Jūnsmiel keard.


Generaasje 10:

540. Jan Gaukes
st. foar juny 1761
sf.
x 541. Jancke Annes

df.

1. Anne, skipper yn 'e Knipe, x Gertje Jans? (mear namgenoaten)
2. (270.) Gauke
3. Akke x Jacob Jans, bakker yn 'e Knipe
4. Hendrikje x Cornelis Johannes


Hypoteekboeken 1723, 1734, 1742, 1748. Bern binne erfgenamen fan harren heit, 1761. (Bron: Recesboek Schoterland inv. nr. 41 (oud B35) 1761-1764, folio 42, d.d. 24 juni 1761)
Jan Gaukes hat broer Lubbert en suster Stijntje x Ybe Gerkes.

542. Jan Andries Peeting

sf. Andries Peting -->
x 543. Sytske Jans Ramkema 15-9-1726 St. Anneparochy
d. 16-10-1691 Ljouwert
df. Jan Simons Ramkema en Antje Hilles -->
Sytske x(2) Pieter Aates Blinxma

1. Andries (1728-1763) x Aukje Jans, bakker Aldskoat
2. (271.) Arjaantje (1730)
3. Maria (1732) x Jacob Rienks

Yn 1729 fan Sint Anne nei it Hearrenfean.
Ek in broer? Johannes Peting, doarpsrjochter Sint Anne, mei in dochter Arjaantje


Generaasje 11:

1082. Jan Simons Ramckema
1665
sf. Symen Aernts Ramckema en Taed Upkes -->
x 1083. Antie Hilles 24-2-1689 Ljouwert 
1665 - 2-3-1723 Sint Anne
df.

1.(543.) Sytske (1691) 

Sytske berne 'bij de Nieuwe Toren', mem net neamd
Mar ek: Siouke (1682), Symon (1686), Claaske (1689)


1084. Andries Peeting

sf.
x 1085. N.N.

df.

1. (542.) Jan
2. Johannes doarpsrjochter Sint Anne

Mogelijkerwijs waren zij kinderen of kleinkinderen van Johannes Pottingh en Saeckien Clases. Dat echtpaar is getrouwd in 1685 te Leeuwarden, maar wellicht zijn Johannes Andries en Jan Peting in Utrecht geboren, waar Johannes Pottingh vandaan kwam. 


Generaasje 12:


2164. Symen Aernts Ramckema


sf. -->
x 2165.  Taed Upkes 3pr. 25-11-1665 Ljouwert

df. -->

1. (1082.)  Jan (1665)