Generaasje 9:

268. Jan Hessels
~1725 - 1786 Boppeknipe
sf. Hessel Jans en Aaltje N.? -->
x 269. Loltje Pieters ~1745
~1727 -
df.

1. Aaltje (1746-1823) x Luitjen Eiles
2. Pieter (1747-1822) x Baukjen Annes x Eelkje Abeles, houtbaas yn 'e Knipe
3. Hessel (1751-1823)
4. Witse (1753)
5. (134.) Wytze (1755-1829)
6. Harmen (1755-1827)
7. Anne (1758-1828) x Hiltje Pijtters Jonker

Quotisaasje: 'arbeyder' yn Boppeknipe, 2 folw. en 2 bern.
Grif fan menniste kom˘f, diene beide belidenis yn 1773:

Ynskriuwing lidmateboek


Generaasje 10:

536. Hessel Jans
~1700
sf.
x 537. Aaltje N.?

df.


1. (268.) Jan (1725-1786)