Yde Cornelis Tadema
Generaasje 9:

294. Yde Cornelis Tadema
d. 30-6-1706 Eastermar
sf. Cornelis Beerns Tadema en Wybrich Ydes Yvema -->
x 295. Aukje Sijes 15-4-1731 Eastermar
d. 28-6-1711 Jistrum
df. Sije Roels en Hendrikje Hendriks -->

1. Wybrigje (1732) x Linse Jans
2. (147.) Hinke (1733-1810)
3. Cornelis (1735)
4. Fokje (1739-1814) x Willem Roels
5. Jeltje (1742)
6. Sije (1744)
7. Berend (1746)

mr. bakker yn Jistrum S18 477; S19 64;


Generaasje 10:

588. Cornelis Beerns Tadema
1675 - st. foar 1718
sf. Beern Sjoukes en Stijntje Wybes -->
x 589. Wybrich Ydes Iwema 12-11-1702 Eastermar

df.
x(2) Cornelis Hendriks, Surhústerfean

1. Stijntje (1703)
2. (294.) Yde (1706)

bakker en keapman yn Eastermar op ´e Wal TIE S15 513, 546


590. Sije Roels
1665 -
sf. Roel Hendriks en Fokje Sijes -->
x 591. Hendrikje Hendriks
st. (foar) 1748
df.

1. Berber (1690-f1749) x Jochum Roels, tr. Sytse Sjoerds
2. Hendrik (1692)
3. Hendrik (1694-f1749)
4. Gerrit (1696) x Aukje Beerns
5. Foekje (1699)
6. Klaaske (1702) x Sjoerd Hendriks, Drogeham
7. Trijntje (1705)
8. Jeltje (1708) x Ruurd Jans
9.(295.) Aukje (1711)


boer yn Jistrum, M16 304 (Sije Roels erven, 1749)
1728 bruker Jistrum 4 4n 5


Generaasje 11:

1176. Beern Sjoukes
1640
sf. Sjouke Pieters en Rinske Beerns -->
x 1177. Stijntje Wybes

df.

1. Sjouke x1 Lutske Jelles, x2 Antje Lubbes Euwma, brouwer Eastermar, Droegeham
2. (588.) Cornelis

TIE P1 d.d. 12 maart 1677, 10 feb. 1679, 17 mei 1680, S13 105;


1180. Roel Hendriks

sf.
x 1191. Fokje Sijes
st. foar nov. 1692
df.

1. Hendrik
2. (590.) Sije
3. Tjitske (1677)
4. Klaaske (1680)

att. naar Kootstertille 9 mei 1695, komt 23 nov. 1710 te O'meer met att. v Garijp; TIE S14 112v (leent v Tjeerd Sijes, borg: Jan Jilles ald.), S15 430 ?S17 613


Generaasje 12:

2352. Sjouke Pieters
1610 - st. 1662 Suwald
sf.
x 2353. Rinske Beerns

df.

1. Reintje
2. (1176.) Beern (1640)
3. Sjoerdje
4. Klaaske
5. Pieter
6. Freerk
7. Antje
8. Aukje x Jelle Pieters


1635 Himpens, 1640 Huzum, 1664 op stim 19 Suwald, in eardere kleasterpleats

groot 104 pdm, voor ƒ 30-7-0 per pdm), de wed. verkoopt aan Assuerus van Vierssen voor ƒ 57-7-0 per pdm, HvF sent. 26 okt. 1675, LWN (.. ?) d.d. 30 mei 1691;