Uilke Willems
Generaasje 9:

318. Uilke Willems
~1725 Aldhoarne
sf. Willem Jacobs en Neenske Uilkes -->
x 319. Aaltje Annes 12-10-1749 Hoarnstersweach
~1725 Nijhoarne
df. Anne Jans en Hiltje Martens -->

1. Willem (1750)
2. Hiltje (1751)
3. Willem (1754)
4. (159.) Neenske (1757-1807)

Op 21-3-1778 wurde Pieter Langius, bakker yn Aldskoat, en Claas Roelofs, ūntfanger te Nijhoarne,

Generaasje 10:

636. Willem Jacobs
~1700
sf. Jacob Willems en N. Jans -->
x 637. Neenske Uilkes
~1700
df. Uilke Annes en Romck Sickes -->
hja x(2) yn 1739 638. Anne Jans

1. (318.) Uilke (1725)
2. Marten
3. Martjen x Roel Wybes
4. Romkjen (1736)638. Anne Jans
~1700
sf. Jan Feitses en N. Annes -->
x 639. Hiltje Martens
~1700
df. Marten Annes en Dieuwke Jacobs -->
hy x(2)yn 1739 637. Neenske Uilkes

1. (319.) Aaltje (1725)
Śt it twadde houlik: 2. Antje (1741)
3. Romkjen (1744)

Yn oktober 1728 is Anne Jans, diaken en bysitter fan Skoatterlān, mei de frou lidmaat yn Nijhoarne. Hy is dan brūker fan Nijhoarne 8 en 9.
Yn de Quotisaasje 1749 stiet er as 'huisman, bijzitter' mei 4 folwoeksenen.
Yn 1655 is hy as 'oude oom van moederszijde' kurator by de ferdieling fan it guod fan de ferstoarne Hendrik Wybes, fan Hoarnsterseach, en Martjen Jacobs.

Generaasje 11:

1272. Jacob Willems
1675 Skuorregea
sf. Willem Jacobs -->
x 1273. N. Jans

df.

1. (636.) Willem (1700)
2.

??
1698 Jacob Willems brūker Jobbegea 11, 1728 JW brūker Jobbegea 22, 1728 Willem Jacobs brūker Aldhoarne 14.

1274. Uilke Annes
~1660
sf.
x 1275. Romck Sickes
~1660 Lippenhuzen - st. foar juni 1705
df. Sicke Sytses en Syts Lieuwedr -->

1. (637.) Neenske
2.

Op 9-6-1705 wurde Klaas Klaases, Nijhoarne, en Jacob Sykes, Lippenhuzen, oansteld as kuratoren oer de twa bern fan Uilke Annes en Romkien Sikkes.

1276. Jan Feitses
~1660
sf.
x 1277. N. Annes

df.

1. (638.) Anne
2.

14-12-1689: Jan Feytses, woonende tegenwoordig weder in de Knijpe, schuldig aan Wieger helmichs 173.12.8 voor aankoop van zijn nieuwe schuite by Symen jans, schuitmaker tot Oldeboorn.

1278. Marten Annes
1675 - 1745
sf.
x 1279. Dieuwke Jacobs

df. Jacob Lenses en Lysbeth Oeges -->

1. (639.) Hiltje
2.

Op 17-1-1714 ferklearje Marten Annes, mr. timmerman, en Dieuke Jacobs, echtgenoten tot Nijehorne, 92 carg. skuldich te wźzen oan Hendrikck Martens (in omke?).

Yn 1730 binnen de omstandigheden feroare: Marten Annes, mr. timmerman, anders wondende in Nijehorne, dog alsnu residerende in 't Landscha[ps Tugt en Werkhuis binnen de stadt Leeuwarden, is schuldig aan Hendrik Harmens Hiddinga, coopman in hout, kalk en steen te Heerenveen, 107.14 Carg. ter sake geleverde materialen tot bouwinge van mijn nieuwe huisinge tot Nijehorne

Generaasje 12:

2544. Willem Jacobs
~1650
sf.
x 2545. N.N.

df.

1. (1272.) Jacob
2.

Op 13-11-1666 wurdt Jacob Cornelis oansteld as kurator oer Willem Jacobs, dan 14/15 jier. Deselde??

2550. Sicke Sytses
1630 - st. nei 1698 Lippenhuzen
sf.
x 2551. Syts Lieuwedr

df. Lieuwe Sytsesz en Griet Jacobsdr -->

1. Jacob
2. (1275.) Romck
3. Sytse
4. Folkert (1681-1730) x Jouckien Wybes

mūnder en hśsman yn Lippenhuzen, yn 1698 far de helte brūker fan Lipp. 22

2558. Jacob Lenses
d. 15 novimber 1657 Lśkswāld
sf. Lense Hendricks en Trijn Berendsdr -->
x 2559. Lysbeth Oeges

df.

1. (1279.) Dieuwke
2.Generaasje 13:

5102. Lieuwe Sytsesz
st. foar nov. 1659
sf. Sytse Lieuwes en Bey Riencxdr -->
x 5103. Griet Jacobsdr

df.

1. (2551.) Syts
2.

yn 1640 boer op Lippenhuzen 22
Oer de foarālden is ferkil fan miening. De ōfstamming fia Sytse Hepckes komt śt it Frysk Kertiersteateboek, mar neffens Opsterland Brokken giet it fia Sytse Hepckes en Jouck Jelkedr, Jelcke Meynts x Tijets en dan Meyntie Jelckes x Sjouck Jelckedr

5116. Lense Hendricks
st. 1703
sf. Hendrick Ruyrds en Siouck Bruchts -->
x 5117. Trijn Berendsdr

df. Beern Beens en Corneliske Cornelisdr -->

1. Beern (1655-1713)
2. (2558.) Jacob (1755)
3. Goytsen (1660-f.1709), mr. glźsmakker, x Siouckien Feddes
4. Siouck (1663) 5. Frouckien (1666?)

Yn 1649 neamd as 'coopluijden bij de Heeresloot', boer te Langsweagen, yn 1698 boer op part fan Langsweagen 9

Generaasje 14:

10204. Sytse Lieuwes
st. foar 1640
sf.
x 10205. Bey Riencxdr
st. nei 1659
df. Rienck Rebbes en Hans Hendricksdr -->

1. Pieter
2. (5102.) Lieuwe
3. Rienck
4. Wybe
5. Syurdt
6. Hans x Sake Feddes


Hja keapje yn 1624 in achtste part fan harren pleats fan Doeye Riencx foar 450 philipsgūne en yn 1626 noch 5/8 part Fan Rebbe Rienckx en Wybe Riencx foar 2425 phg.

10232. Hendrick Ruyrds

sf.
x 10233. Siouck Bruchts

df. Brucht Luitiens en Blij Hendricks -->

1. Brucht
2. (5116.) Lense
3. Popck

Hendrick Ruyrds hat in broer Cornelis Ruyrds (Opst.Br.)

10234. Beern Beens
st. foar 1639
sf. ?Beern Beernts en Jouck N. -->
x 10235. Corneliske Cornelisdr

df.

1. (5117.) Trijn
2. Aef x Claes Ulckes
3. Gees x Molle Beerns
4. Jan x Tryn Karstes
5. AeltynGeneraasje 15:

20410. Rienck Rebbes

sf. Rebbe Reeynicks en Jell Feytedr. -->
x 20411. Hans Hendricksdr

df.

1. Feytie x Jel Oenedr
2. Rebbe x Wybe Riencksdr
3. (10205.) Bey
4. Douwe x Jell Folckertsdr
5. Jelts x Sydt Giels
6. Doeye x Foock N.20466. Brucht Luitiens
st. foar april 1630
sf.
x 20467. Blij Hendricks

df.

1. Ruurd
2. (10233.) Siouck
3. Geese x Bonne Watties
4. Lolck x Jan Reities

Ruurd keapet yn 1630 de erfenis fan Blij en har oare bern

20468. Beern Beernts

sf.
x 20469. Jouck N.

df.

1. (10234.) Beern
2.

Beern Beernts ferkeapet mei syn frou op 27-4-1609 in hūs en stelle yn Langsweagen foar 297 phg

Generaasje 16:

40820. Rebbe Reeynicks

sf.
x 40821. Jell Feytedr.

df.

1. (20410.) Rienck
2. Folckert x Romck Siertsdr
3. Wybe
4. Foecke

Rebbe wurdt neamd yn 1578 yn de Personele Impositie fan Opsterlān.

http://www.fortunecity.com/meltingpot/cecilian/876/kwartierluuk.html Frysk Kertiersteateboek 437-