Atze Douwes
Generaasje 9:

302. Atze Douwes
28-3-1711 Eagmaryp
sf. Douwe Mircks en Lipk Atzes -->
x 303. Trijntje Jacobs

df.

1. Geeske (1736) x Gerben Thomas
2. Douwe (1738)
3. Lupck (1740)
4. Douwe (1743)
5. (151.) Dieuwke (1745-1803)
6. Jacob (1749)
7. Akke (1752)
8. Ynze (1758)

Yn 1739 fan Tsjerkgaast nei Eagmaryp.

Generaasje 10:

604. Douwe Mircks
d. 6-11-1670 Sniksweach - 1714 Eagmaryp
sf. Murck Douwes en Dieucke Teyes -->
x 605. Lipk Atzes, 3-4-1707 Eagmaryp
fan Goaijiingaryp
df. Atse Fetses en Tiedt Reitses -->
Liepck x(2) 1418. Tiete Eentjes 21-2-1717 Eagmaryp

1. Teeke (1707) x Jeltje Dirks
2. (302.) Atze (1711)
3. Dieuwke (1713)Generaasje 11:

1208. Mirck Douwes
fan Sniksweach
sf.
x 1209. Dieucke Teyes 1-1-1663 De Jouwer
fan Reduzum
df.

1. Tiebbe (1663)
2. Gerben?
3. (604.) Douwe (1670-1714)1210. Atse Fetses
1640 Goaijingaryp - 19-4-1708 Goaijingaryp
sf. Fetse Atses en Lipck Stoffels
x(1) Acke Tjercks, 17-6-1677 Haskerlān
x(2) 1211. Tiedt Reitses

df.

Deselden as 1206 en 1207