Kerst Gerbens
Sjoch foar in soad ynformaasje oer de neiteam fan Roucke Tjamckes (Roukema) it artikel fan Walsweer yn Genealogysk Jierboek 1994.

Generaasje 9:

300. Kerst Gerbens


sf.
x 301. Antje Joostes
juni 1705 - 24-1-1794
df. Joost Clases en Akke Atses -->

1. (150.) Joost ( -1794
2. Pieter (van der Zwaag) (1750-1814) x Minke Klases Oosterhof
3. Gerben, fan Boarnsweach x Baukje Foekes, x 1784 Lamke Gerrits


Generaasje 10:

602. Joost Clases
st. 26-11-1741
sf. Claes Joostes en Neeltje Riencksdr -->
x 603. Akke Atses

df. Atse Fetses en Tiedt Reitses -->

1. (716.) Claas
2. Atse x Wiebrichje Atses
3. (301.) Antje (1705)
4. Janke (st. 1794) x Claas Aukes x Wybe Hommes

Yn 1731 hiene Joost en Akke it gelok dat harren hierbaas Baron van Aylva harren de pleats yn Sniksweach skonk. HAS K9 f.170


Generaasje 11:

1204. Claes Joostes
1670 - 1734
sf. Joost Claeses -->
x 1205. Neeltje Riencksdr
st. 1735
df.

1. (602.) Joost (-1741)
2. Akke x Hette Douwes, Twellegea
3. Jantje x Fetse Atses
4. Joukje (st f. 1724) x Harmen Atses

Yn 1698 boer op Broek 21 22
Yn 1707 is Claes kurator oer de bern fan Pieter Wybes en Bintie Riencksdr te Aldeboarn


1206. 3516. Atse Fetses
1640 Goaijingaryp - 19-4-1708 Goaijingaryp
sf. Fetse Atses en Lipck Stoffels -->
x(1) 3517. Acke Tjercks 17-6-1677 Haskerln
x(2) 1207. Tiedt Reitses

t it earste houlik:
1. (1758.) Fetse (-1729)
t it twadde houlik:
2. (603.) Akke
3. Reytse (-1741) x Frouck Willems
4. (605.) Lipck
5. (910.) Harmen (1700-1781)Generaasje 12:

2408. Joost Claeses

sf. Claes Wybrens en Antje Joostes -->
x

df.

1. (1204.) Claes (1670-1734)
2. Rein x Antie Riencks2412. Fetse Atses
1611 Goaijingaryp - n. 1674
sf. Adze Fetzes en Ock Auckes -->
x 2413. Lipck Stoffels 1638
1617 Goaijingaryp
df. Stoffel Rouckesz Rouckema en Lyopck Siouckedr. -->

1. (1206.) Atse (1640-1708)
2. Stoffel, 1698 op Goaijingaryp 15 en 16, x Trijntie Fokes, Griet Klazes, Antie Hobbes.

Yn 1640 boer op Goaijingaryp 20. Atse wurdt yn 1700 kyrator oer de bern fan Stoffel: Lipk (1), Fetse (2), Trijntie en Hobbe (3).


Generaasje 12:

4816. Claes Wybrens
st. foar 1661
sf.
x 4817. Antje Joostes

df.

1. (2408.) Joost4824. Adze Fetzes

sf.
x 4825. Ock Auckes

df.

1. (2412.) Fetse (1611)4826. Stoffel Rouckes (Rouckema)
st. foar maaije 1627
sf. Roucke Christoffels (Rouckema) en N. Oenes -->
x 4827. Lyopck Sjouckes
fan Poppenwier
df. Sjoucke Pieters en Ansck Aettes -->
Lyopck x(1) Louwe Hendricks
Stoffel x(2) Reinsk Sjoerds

1. (6790.) Louw (1605)
2. Roucke (1611) x Aycke Jacobs, x Taeck Florisdr, kper yn Snits
3. (2413.) Lyopck (1617)
4. Aete, uutlandig yn 1635, fermogen yn 1645 ferdield

By it ferdielen fan de erfenis fan Louw Stoffels op 17-5-1627 komt syn widdo mei in 'seecker reciproec hylxcontract' op 'e proppen, op grn werfan har de helte fan it besit takomme soe. Troch de broers fan Louw wurdt dit foar 'nul ende machteloos' houden. Der komt in akkoart werby't Reinsck Sjoerds in part oan de styfbern oerdocht.


Generaasje 13:

9652. Roucke Christoffels
1535 Goaijingaryp - foar 1621
sf. Christoffel Rouckes -->
x(1) 9653. N. Oenes

df. Oene Ittes en Tyet Oeges -->
x(2) Clasien Broers

1. Eette (-f.1622) x Jesel Wybes, winkelman op 'e Jouwer
2. Oene x Lol Oenes Rouckema, boer yn Broek
3. Broer x Iebel Jeips, x Jel Dirckx, boer Goaijingaryp
4. (4826.) Stoffel
5. Broercke x Romck Jalles, brouwer op 'e Lemmer
6. Tyamcke x Antje Johannes, boer Goaijingaryp
7. Renck x Otto Keimpes
8. Beits
9. Lol x Gerrit Gerrits, Jiskenhuzen
10. ?Tiet x Intie Jeips, Aldskoat


Yn Goaijingaryp oanslein foar de Personele Ymposysje.


9654. Sjoucke Pieters
fan Dearsum - 1625 Poppenwier
sf.
x 9655. Ansck Aettes
st. 1625
df.

1. (4827.) Lyopck
2. Freerck
3. Aeff
4. OedsGeneraasje 14:

19304. Christoffel Rouckes
1518 Broek - foar 1558 Gaijingaryp
sf. Roucke Tjamckes -->
x 19305. N.N.

df.

1. (9652.) Roucke (1535)

Boer yn Goaijingaryp, dr't de tsjerke yn 1543 besit hat yn 'dat suyd van Christoffel Rouwckezoons saete'


19306. Oene Ittes

sf.
x 19307. Tyet Oeges
- 27-5-1604 Goaijingaryp
df.

1. (9653.) N.
2. Oege x Wlck Syoerts
3. Tziets x Pier Meintis, Goaijingamieden
4. Wlck x Peke Hessels

Boer op Wickema-state Goaijingaryp.
Grefskrift: Anno 1604 Den 27 May is gestorven die Eerbare Tyet Oege dochter huysvrove van Oenne Ittes ende leit alhier begraven


Generaasje 15:

38608. Roucke Tjamckes
foar 1486 - 1545

x 38609.

df.

1. Jelle (-f.1548)
2. Tjamcke x N. Gauckes, boer yn Eagmaryp
3. (18304.) Christoffel
4. Oene x Trijn Jans van Coelens, boer yn Broek
5. Jeldu (n.1523) x Doecke Walpert, x Pieter Aarnts
6. Reinsck (n.1523 - f.1616) x Hendrick N.

Roucke hie it rjocht swannen te hlden yn Broek, wierskynlik op sate 8.
Nei syn ferstjerren binne Wybren Auckes en Sipcke Bockes fld oer de beide jongste dochters.