Generaasje 9:

298. Meine Botes de With
16-9-1719 Ouwsterhaule
sf. Bote Eises en Geertje Hendriks -->
x 299. Goitske Foppes 17-12-1740 Haskerhoarne
17-7-1720 Haskerhorne
df. Foppe Jans en Geertje Rinses -->

1. (149.) Geertje (1742)
2. Bote (de Wit) (1743) x Geertje Wietses
3. Foppe (1746)
4. Eyse Eysema (1748-1819) x Uilkje Wiebes
5. Rinske (1750-1825) x Anne Siedses
6. Rinke Rinkema (1753-1825) x Geertje Friskes Hepkema
7. Minke (1755)
8. Pieter (1755) x Tetje Doekes
9. Fedde (1757)

Quotisaasje 1749: eigenerfde boer, redelijk, mei 4 folwoeksenen en 4 bern


Generaasje 10:

596. Bote Eises
1683 Ouwsternijegea - 26-6-1739
sf. Eise Botes en Geertsen Meines -->
x 597. Geertje Hendriks 1-4-1708 Ouwsterhaule

df.

1. Minke (1709)
2. Antje (1710) x Jolt Hinnes
3. Eyse (1711)
4. Minke (1713)
5. Eyse (1715)
6. Adam (1717)
7. (298.) Meine (1719)
8. Eyse (1722)
9. Eyse (1726)
10. Eyse (1727)

Yn 1728 eigner Ouwsternijegea 1, Ouwsterhaule 5 en 6 en brūker Ouwsternijegea 17, 18, 19, 20
Kurator oer de bern fan Oene Harmens en Jicke Hendriks (grif suster fan Geertje), dy't eigner binne fan Ouwsterhaule 9 en 10.
Yn 1738 keapet Boothe Eyses, huisman in 't Nijega, dizze pleatsen fan de bern foar 1821 goudg. (DON T6 129)

598. Foppe Jans
1696 Ouwsterhaule
sf. Jan Pieters en Grietje Foppes -->
x 599. Geertje Reintjes 6-9-1716 Ouwsterhaule
st. foar 1727
df.
Foppe x(2) yn 1727 Sibbeltje Rinkes en x(3) Harmke Tjietses yn 1733

1. ?Rinske (1716-1774) x Wytse Oenes (Oenema)
2. (299.) Goitske (1720)
3. Tytje (1726) x Sake Bartelds
4. (844.) Pyter (1724-1807)

Yn 1728 brūker Haskerhoarne 9, 10 en 11


Generaasje 11:

1192. Eise Botes
1651 - st. foar juli 1683
sf. Bote N. -->
x 1193. Geertie Meines

df.
Geertie x(2) Folckert Sybrens yn 1688

1. Richt x Anne Pieters
2. (596.) Bote (1683)


Op 24-7-1683 is de skieding tusken de erfgenamen fan Rienck Feitses, omke en healbroer, en de beide bern fan Geertie Meines, wed. Eise Botes. Op 9-12-1687 is de skieding fan guod tusken Geertie Meines en har beide bern, fertsjintwurdige troch omke en kurator Jaen Femmes. (fan Sondel? x 1671 Jints Bauckes)

Op 5-7-1698 wurdt de ynventaris opmakke fan Folckert Clases, Jiskenhuzen, op oanjaan fan Antie Dircx, hśsfrou fan Eise Klases, ter ynstānsje fan Bote Eises (kurator styfheit Folkert Sybrens), Rixt Eises (mei man Anne Pyters) en in Hidde Eises. Folckert Clases en Eise Klases binne tinklik neven fia harren muoike Auck Botes.


1196. Jan Pytters
~1675
sf. Pytter Annes -->
x 1197. Grietje Foppes

df.

1. (598.) Foppe (~1696)
2. Willem (1711)
3. Jaard (1713) x Jan Tjebbes

Fraachteken. Willem en Jaard śt DTB, Foppe perfoarst net wis.
22-2-1731: Jan Pyters mei Pieter Lieuwes kurator oer Foppe en Geeste Aesges, wezen fan Aesge Wybes en Ypk Foppes.
Yn 1798 in Jan Pieters eigner en brūker Ouwsterhaule 24.


Generaasje 12:

2384. Bote N.

sf.
x 2385.

df.

1. Minke x Rienck Feitses
2. Meyn
3. Auck x Claes Folckerts
4. (1192.) Eysse (1651)

Op 6-5-1671 wurdt Rienck Feitses, doarpsrjochter Nijegea, kurator oer Eysse Boettes, 20 jier, mei goedkarring fan de oare bern in wike letter.


2392. Pytter Annes
~1655
sf.
x 2393.

df.

1. Anne (~1675-1737) x Frouckjen Haytses
2. (1196.) Jan

Op 8-4-1737 wurde Jan Pytters. diaken mennonite gemeente Joure, as omke en Pytter Annes as bestevader kurator oer Jeltie en Styntie Annes. Op 4-1-1755 wurdt ōfrekkene.