Generaasje 9:

306. Jan Jansen (de jonge)
d. 11-6-1719 Langsweagen
sf. Jan Jansen en Sjoertje Kornelis
x 307. Rintske Jans 31-1-1745 Langsweagen
fan Nij Ketlik
df.

1. Lijkle (1746)
2. Antje (1747)
3. (153.) Sjoerdtje (1748)


Yn maaije 1749 die Jan Jansen belidenis, Rinske Jans waard op belidenis doopt.

Generaasje 10:

612. Jan Jansen

sf.
x 613. Sjoertje Kornelis 23-2-1719 Langsweagen

df.

1. (306.) Jan (1719)
2. Kornelis (1721)
3. Oeble (1724)
4. IJntske (1725)
5. Eeble (1728)
6. Antje (1731)
7. IJnske (1733)

Fersin mooglik mei in Jan Jansen dy't yn deselde tiid yn Koartsweagen bern dope lit.