Jan Jeips
Generaasje 9:

314. Jan Jeips
27-12-1711 Oranjew‚ld - nei feb. 1778
sf. Jeip Jans en Saakjen Sipkes
x 315. Akke Roels 22-11-1741 Aldskoat
1721 - 21-4-1806 Aldskoat
df. Roel Jelles en Foekjen Jacobs


Deselden as 286. en 287.