Generaasje 9:

288. Hijlke Watzes
1692 De Jouwer - 18-3-1772 De Jouwer
sf. Watze Sjoukes en Richt Hijlkes -->
x 289. Hebeltje Gjalts 31-7-1718 De Jouwer
1698 Noarderdrachten - 1767/8 De Jouwer
df. Gjalt Hendriks en Jancke Jans -->

1. (144.) Watze (1720-1779)
2. Gjalt x Sjoukjen Jans, Janke Ulkes, Baukje Arjens
3. Sjouke (1729-1801) x Gatske Piekes
4. Rigtie x Dirk P. Leeninga
5. Janke x Jeep Ulbes


keapman en boer op e Jouwer, as ien fan de heechste oansleinen yn de kwotisaasje
mei broer Ruurd eigner fan Haskerdiken 3, foargonger yn de menniste tsjerkeGeneraasje 10:

576. Watze Sjoukes
~1660 de Jouwer - st. foar des. 1706
sf. Sioucke Ruurds en Martenke Reins -->
x 577. Richt Hijlkes 28-2-1688
fan Waldsein
df.

1. Ruurd (Watzema) (-1772) x Trijntje Haijes, brouwer en keapman Aldeboarn
2. (288.) Hijlke (1692-1772)

Op 3-12-1706 waard Jan Meijnes kurator oer Ruurd en Hijlke.
Ruurd en Hylke en beide froulje waarden tagelyk lidmaat yn 1722:
578. Gjalt Hendriks
1665 - foar 1748
sf. Hendrik Franzes en Heabel Saeckes -->
x 579. Jancke Jans 21-3-1697 Drachten
st. nei 1748
df.

1. (289.) Hebeltje (1698-1767)


rike feanbaas en lanmjitter yn Drachten, de widdo wie yn 1749 seer welgesteldt.
mei syn broer Saeke en sweager Douwe Roels yn 1698 eigner fan Noarderdrachten 8


Generaasje 11:

1152. Sioucke Ruurds
~1630 - st. 1697 De Jouwer
sf. Ruurd Watzes en Corneliske Wybes -->
x 1153. Martenke Reins 12-11-1657 Haskerlan
st. 24-11-1706 de Jouwer
df.

1. (576.) Watze

Sjouke Ruurds foar 3/4 en Haye Ypes as tsjerkfād fan Westermar foar 1/4, keapje een sathe Landts met huysinge, schure en watermolen satende en gelegen in den dorpe Haskerdijken, stemkohiere no. 3. De pleats is dan noch oant 1703 ferhierd oan de doarpsrjochter en ūntfanger Geert Teakes foar in huur fan 100 gg it jier en een kienten butter. De keapsom wie 2219 gg en 7 stūren (1 gg = 28 stūren).
1156. Hendrik Franzes
~1630 - foar 1700 Drachten
sf. Frans Gjalts en Sieuke Egberts -->
x 1157. Heabel Saeckes
st. foar 1681
df. Saecke Hoeckes en Bauckjen Pyters -->

1. (578.) Gjalt
2. Saecke
3. Sieuwke x Douwe Roels

Yn twadde helte 17e ieu boer op Noarderdrachten 8


Generaasje 12:

2304. Ruurd Watzes
1605 / nei 1677
sf.
x 2305. Corneliske Wybes

df.

1. (1152.) Sioucke

By in publike ferkeap fan sekere huisinge Branderie en Mouterie en gelegen opt Westeinde van de Joure wie hy by baernende kearze op 28 april 1656 de heechste bieder mei 2621 gg en hij waard 7 maaie 1656 bij lichten van de Segel keaper foar 2670 gg mei 2 gouden dukatons. By akte fan 8 maaie 1656 lienden hij en de frou 500 gg. Yn 1662 keapje Rieurdt Wathies, Burger op ter Jouwer en Tiaerdt Wartens wonende In de Broek een huis op de Joure, ... ,  "de mede koper Ruerdt Watzes ten Oosten.


2312. Frans Gjalts

sf.
x 2313. Sieuke Egberts

df.

1. (1156.) Hendrik (1630-f1700)

Yn 1698 eigner fan Noarderdrachten 8. Op ND 7 buorke doe Pieter Gjalts, mooglik in broer.


2314. Saecke Hoeckes
1585 - 1640 Suderdrachten
sf. Hoecke Witties en Haebel Saeckes -->
x 2315. Bauckjen Pyters

df.

1. Pijter x 1667 Grietje Jans
2. (1157.) Heabel (1630)

doarpsrjochter yn Drachten


Generaasje 13:

4628. Hoecke Wtties

sf.
x 4629. Haebel Saeckes
1550
df. Saecke Alles en Jouck Reyntthies -->

1. (2314.) Saecke (1585)Generaasje 14:

9258. Saecke Alles
1510 - 1582/84
sf. Alle Arends en Auckjen Bennes -->
x 9259. Jouck Reyntthies
1525 - nei 1581
df. Reyntthy Oeges en Eelck N. -->

1. Arent
2. Eelck x Eercke Arents Haersma
3. (4629.) Haebel (1550)Generaasje 15:

18516. Alle Arends
1480 - nei 1543 Suderdrachten
sf.
x 18517. Auckjen Bennes

df.

1. Oedts (-n1552)
2. Benne x N. Minderts (-f1581)
3. (9258.) Saecke (1510)
4. Barber x Lyeppe Reyntthies

Mooglike bern by oare frou, Renick, Wythy en Abe Alles

Oedts, Saecke en Benne wurde neamd yn de Personele ymposysje fan 1578. Saecke betellet 4 Cg en Binne 1 Cg mei oan dizze oarlochsbelesting. Oedts wennet yn de Pein en betellet ek 1 Cg.


18518. Reyntthy Oeges

sf.
x 18519. Eelck N.

df.

1. (9259.) Jouck (1525)
2. Jeltje x Jogchum Melles
3. Tjallingh x N. Douwes
4. Lyeppe x Barber Alles

Ek neamd “die Oldefaeder“, boer en earmfald yn Suderdrachten