Jan Jansen de Jonge
Generaasje 9:

308. Uilke Jakobs
fan Skuorregea
sf.
x 309. Riemke Bonnes 7-7-1726 Koartsweagen
fan Koartsweagen
df.
Uilke x(2) 1744 Jobbegea Luuke Jans

1. (154.) Bonne (1730)
2. Jakob (1732) x Grytje Tjeerds Hovinga
3. Femke (1737)
4. Tjiets (1737) x Eile Cornelis

Op 29-4-1758 wurde Pyter Jacobs in de Compagnie van Schoterland en Hermen Jippes, huisman Gorredijk, kuratoren oer Femcke (22) en Tietske (21), dochters fan wijlen Uilke Jacobs en diens eerste huisvrouw Riemke Bonnes.