Generaasje 9:

292. Hendrik Fokkes
5-5-1686 Earnewald - 1761
sf.
x 293. Gerlske Lieuwes
d. 2-5-1686 - 1771/72
df. Lieuwe Claeses en Jeltje Piebes -->

1. Jeltje (1713)
2. (146.) Fokke (1714-1783)
3. Jetske (1720) x Keimpe Johannes

Quotisaasje 1749: welgesteld veenbaas yn Earnew‚ld
Gerlske, person. koh. 1768 £ 2020, 1772: overl., nu de erven; TIE S18 304, 305, 441


Generaasje 10:

586. Lieuwe Claeses

sf. Claes Schoutes -->
x 587. Jeltje Piebes 29-2-1680 Earnewald
d. 17-3-1650
df. Piebe Ottes en Gerlske Sytses -->

1. Claes (1682) x Aaltie Klases
2. Piebe (1683) x Feyckien Fockes
3. (293.) Gerlske (1686)
4. Scholte (1687)
5. Douwe (1690)

TIE P1 335 (verk. 1680) 1698 met Hendrik Sakes gebr. Eernew. stem 8; TIE S14 189 (borg: Folkert Hanses), S15 265, 407 (broers Rienk en Johannes);


Generaasje 11:

1172. Claes Schoutes

sf.
x 1173.

df.

1. Schoute (1648-1680) x Jints Riemers
2. Aaltje (1659)
3. Trijntje (1661)
4. (586.) Lieuwe
5. Rienk
6. Johannes1174. Piebe Ottes
1620
sf. Otte Alberts en Jeltje Cornelis -->
x 1175. Gerlske Sytses
st. foar 1679
df.

1. Otte (1648) x Wikje Teunis
2. (587.) Jeltje (1650)
3. Yefke (1651) x Lolcke Lolckes
4. Allert x 1679 Beyts Ytsens
5. Bauke (1657) x Liepkje Hanses
6. Sytske x 1682 Cornelis Wybes

TIE M3 149, M5 43 (invent. 14 jan. 1680), P1 335 (verk. 1680)


Generaasje 12:

2348. Otte Alberts
1590
sf.
x 2349. Jeltje Cornelis
st. 1646 Earnewald
df. Cornelis Jans en Tetje Baukes -->

1. Gerrit
2. (1174.) Piebe
3. Tetje

TIE C1 6, el. 1616, M3 149 (20 mei 1646), P1, 378


Generaasje 13:

4698. Cornelis Jans
1570
sf.
x 4699. Tetje Baukes
st. foar 1715
df.

1. Syte x Wytske Cornelis, x Froukje Bartels
2. Bauke x Aaltje Jacobs
3. (2349.) Jeltje

1598, 1599 volmacht van Eernew., 1640 gebr. stem 3, eig. stem 5, EVC 787a 104, 105; TIE M1 150, M2 25v, 28, P1, 378 TIE M2 28