Tiete Hanses
Generaasje 9:

296. Tiete Hanses

sf.
x 297. Rinske Jelles

df.

1. ? Swaantje x 1750 Roelof Feijkes Hogeterp
2. Hans (1735) x Eelkje Meines
3. (148.) Jan (1737)
4. Claas (1740)

1749 redelik gestelde boer yn Oldeouwer mei 4 folw. en 2 bern