Hette Pyters Baar
Generaasje 9:

290. Hette Pyters Baar
1-1-1689 Ljouwert - st. 1730 Haskerlan
sf. Pyter Symens Baar en Jeltie Hettedr. Baarda -->
x 291. Richtje Tjebbes, 23-04-1718 De Jouwer

df. Tjebbe Jans en Yts Gerkedr -->

1. Jeltje (1718)
2. Jan (1721)
3. Jan (1722)
4. (145.) Jeltien (1726-1798)
5. Jidske (1727)
6. Tjebbe (1728)
7. Helena (1730)

meester kopersmit,

Generaasje 10:

580. Pyter Symens Baert

sf.
x 581. Jeltie Hettedr. Baarda 8-1-1688
27-2-1670 Hallum
df. Hette Jelles en Helena Folpertsdr Baerdt -->

1. (290.) Hette (1689-1730)
2. Johannes (1693) x Sjertje Johannes Gerckema
3. Helena
4. Renuw

'ruiter', bakker, trad op als dorpsrechter te Joure en al assistent van de grietman in Haskerland. In 1728 is Pyter Baar met zijn kinderen eigenaar van stemplaats Snikzwaag 4. Hij verhuisde in 1728 naar Dokkum zonder de zaken op orde te hebben, ovl. circa 1731.


582. Tjebbe Jans

sf.
x 583. Yts Gerkedr 24-1-1687 De Jouwer

df.

1. (291.) Richtje
2.

Út namme fan de frou wie Tjebbe Jans (mei)eigner fan Broek 30, 31, 33 en 34

Generaasje 11:

1162. Hette Jelles

sf.
x 1163. Helena Folpertsdr Baerdt 4-11-1660 Hallum

df. Folpert Laeses Baerdt en Reynu Jansen Wederspan -->

1. Eelco, űntfanger foar de gritenij Ferwerderadiel.
2. (581.) Jeltie (1670)
3. YkeGeneraasje 12:

2326. Folpert Laeses Baerdt
1588/89 Skingen
sf. Laes Lieuwes en Eelck Folpertsdr Baerdt -->
x 2327. Reynu Jansen Wederspan 17-7-1617 Makkum

df. Jan Jans Wederspan en Jelcke Riencksdr. -->

1. (1163.) HelenaGeneraasje 13:

4652. Laes Lieuwes
st. foar oktober 1603
sf.
x 4653. Eelck Folpertsdr Baerdt
1565 Skingen
df. Folpert Tiettes Baerdt -->

1. (2326.) Folpert (1588)4654. Jan Jans Wederspan
1555
sf.
x 4655. Jelcke Riencksdr.

df.

1. (2327.) Reynu
2.Generaasje 14:

9306. Folpert Tiettes Baerdt
1505 Skingen - 1582/85
sf. Tiete Folperts Baerdt en Duedt Sjoerdsdr -->
x 9307.

df.

1. Tiete (1561-1614) x Rinske Claeses Meylsma
2. (4653.) Eelck (1565)

Geaman yn Arum 1561, tsjerkfâd, folmacht Wűnseradiel


Generaasje 15:

18612. Tiete Folperts Baerdt
1485 - foar novimber 1547
sf. Folpert Tietes -->
x 18613. Duedt Sjoerdsdr
st. nei 1557
df. Sjoerd Aesgama en Doedt Offkes Dotinga -->

1. (9306.) Folpert (1505-1583)
2. Frans (1510-1558 Salvert by Frjentsjer) x Tyam Sybes
3. Offke (1510) x N. Saeckesdr Rinia
4. (27598). Syuerd (1516-1572)
5. Anna x Rienck Philips, Frjentsjer

Tete Folperts te Arum hat yn 1526 4 pm lân kocht fan Eeling Heyndricx foar 32 florenen. Yn 1527 buorket hy op 'Thete Bairdt guet' te Arum.


Generaasje 16:

37224. Folpert Tietes
1460 - 1512
sf.
x 37225. N.N.

df.

1. (18612.) Tiete

Yn 1511 is Folpert Teta Tyetes hierder fan 76 pm lân fan de tsjerke fan Easterein

37226. Sjoerd Aesgama
1460 - st. 16-6-1500
sf.
x 37227. Doedt Offkes Dotinga

df. Offke Dotinga en Luts Feddes Mernstra ( Haerda) -->

1. (18613.) Doedt
2. Fedde x Catharina van Baerdt
3. Offke
4. Beytz
5. Tiamke

Yn 1401 leveret Sioerd Aesgema yn 'de Poelen' űnder Dronryp oan de parochytsjerke, hy sil in foarfaar west hawwe.

Generaasje 17:

74552. Offke Doekes Dotinga

sf. Doeke Dotinga, Skieringer haadling yn 1444
x 74553. Luts Feddes Mernstra ( Haerda)

df. Fedde Pieters Mernstra en Catharina Freerks -->

1. (37227.) Doedt
2. Hisse
3. Ymcke
4. Doecke
5. Feycke
6. Fedde

Skieringer haadman, grytman op Marssumer nijlân

Generaasje 18:

149106. Fedde Pieters Mernstra
Pitersbierrum
sf.
x 149107. Catharina N.

df.

1. Lolle
2. Sybren Heslinga
3. Hessel Haerda
4. (74553.) Luts

Neamd yn it testamint fan Gerland Hermana fan 1456. Hy sil eigner west węze fan Mernstera sate, Pietersbierrum 11.