Pieter Richolts Heida
Generaasje 9:

312. Pieter Richolts Heida
1710
sf. Richolt Jans Heida en Aaltje Siegers -->
x 313. Aaltje Cornelis

df. Cornelis Hendriks en Hiltje Andries -->

1. Riekel x Rinske Jelles
2. (156.) Jeip (1740)Generaasje 10:

624. Richolt Jans Heida
1680 Oranjew‚ld
sf. Jan Alles en Imck Jeips -->
x 625. Aaltje Siegers

df. Sieger Wisses -->

1. (312.) Pieter (1710)626. Cornelis Hendriks

sf.
x 627. Hiltje Andries

df.

1. (313.) Aaltje (1680)Generaasje 11:

1248. Jan Alles
1640 Skoatterw‚ld - nei 1708 Oranjew‚ld
sf. Alle Jans en Handtien Ricolts
x 1249. Imck Jeips
1640 Ketlik - nei 1708 Oranjew‚ld
df. Jeip Pieters en Tiepck Douwedr

Deselden as 1144. en 1145.


1250. Sieger Wisses
~1655
sf. Wisse Tiebbes en Trijntje Martens -->
x 1251.

df.

1. (625.) Aaltien (~1680)
2. Wisse
3. Foock (st. 1722) x Jacob Bonnes
4. Cornelis
5. Marten
6. PieterGeneraasje 12:

2500. Wisse Tiebbes
~1620
sf. Tiebbe Wisses en Eelck Martens -->
x 2501. Trijntje Martens 29-12-1653 De Jouwer
~1620 Nijhoarne
df. Marten Cornelis en Waeb Jeips -->

1. (1250.) Sieger
2. Yke x Jeip Foockes
3. Marten


Houtkeaper op 'e Jouwer

Generaasje 13:

5000. Tiebbe Wisses
~1595
sf.
x 5001. Eelck Martens

df. Marten Agges en Foeck N. -->

1. (2500.) Wisse
2. Agge x Geeske Roelofs, Tsjalbert5002. Marten Cornelis

sf. Cornelis Martens -->
x 5003. Waeb Jeips

df. Jeyp Tiaerdts en Ded Sipckedr -->

1. Cornelis
2. Jeip
3. (2501.) Trijn
4. Ded
5. JanGeneraasje 14:

10002. Marten Agges

sf.
x 10003. Foeck N.

df.

1. Agge (st 1585) x Trijne Pieters, Aldelemmer
2. Eeuck x Wisse Martens, Tsjalbert
3. Skelte (st. 1607)
4. (10004.) Cornelis
5. (5001.) Eelck
6. Tjidger

Yn 1552 yn Nijhoarne. Broer fan pastoor Jelle Agges yn dat doarp?
Broers en susters erve fan Skelte.

10004. Cornelis Martens

sf. Marten Agges en Foeck N. -->

x 10005.

df.

1. (5002.) Marten
2.10006. Jeyp Tiaerdts
~1555 Skoatterwald - 1636
sf. Tiaerdt Tiaerdts en Jel Jeyps -->
x 10007. Ded Sipckedr
1565 Nijhoarne - nei 1637 Skoatterwald
df. Sipcke Rieuwerts en Pier Tiedgers -->


Deselden as 4408. en 4409.