Sipke Claases
Generaasje 9:

326. Sipke Claases
Westermar 1720
sf. Claas Sipkes en Antje Fransen -->
x 327. Acke Sybolts 2-11-1749 De Jouwer
Westermar
df.

1. (163.) Antje (1749-1826)
2. (188.) Claes (1750-1810)Generaasje 10:

652. Claas Sipkes
d. 29-1-1686 Tsjalbert, mar earder berne
sf. Sipke Tzibbes en Sziouck N. -->
x 653. Antje Fransen 30-1-1701 De Jouwer
d. 1-10-1671 De Jouwer
df. Frans Jans en Boucke Martens -->

1. (326.) Sipke (1720)

Yn 1698 is Claes Sipkes mei syn broer Tjebbe eigner fan Tsjalbert 21
Yn 1728: brūker Westermar 19 en 20 (?Broek 5, Broek 10)


Generaasje 11:

1304. Sipke Tzibbes

sf.
x 1305. Sziouck N.

df.

1. Antie (1670) x 1691 Marten Fransen, De Jouwer
2. Tzibbe (1675) x 1700 Fim Wytzes, Tsjalbert
3. (652.) Claas

Alle trije bern doopt op 29-1-1686 yn Tsjalbert, mar doe al wat ālder. Sa krijt Tzibbe al yn 1700 in bern

Yn 1698 is Claes Sipkes mei syn broer Tjebbe eigner fan Tsjalbert 21

1306. Frans Jans
1640
sf. ?Jan Obes en Richt Franses -->
x 1307. Boucke Martens 21-12-1664 De Jouwer

df.

1. Marten (1666) x Antie Sipkes (sjoch hjirboppe)
2. Richt (1668)
3. (653.) Antie (1671)
4. Tryn (1677)
5. Jan (1679)
6. Tryn (1683)
7. Tryn (1685)
8. Aycke (1689)Generaasje 12:

2612. Jan Obes

sf.
x 2613. Richt Franses 26-10-1637 De Jouwer

df.

1. ( hypotese) (1306.) Frans (1640)
2. Obe (1651)
3. Tierdt (1653)
4. Hemcke (1659)

By it houlik wurdt de mem Richt Franconisti neamd.
Jan en Richt wurde 17-1-1644 beide doopt.